Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Näringslivsservice

Inom Vasa stads näringslivsservice stöder vi stadens livskraft och näringsliv. Vi samarbetar med näringslivet, företagarföreningarna, universiteten och andra offentliga aktörer.

Näringslivsservicens verksamhet omfattar deltagande i näringslivsfrågor (såsom kompetent arbetskraft, innovationer samt infrastruktur och logistikmiljö) enligt stadens strategi, främjande och stödande av näringslivet samt utvecklande av det på nationell och internationell nivå. Vasa stads näringslivsservice beaktar stadens strategi i all sin verksamhet.

Näringslivsservicens fokusområden

Syftet med tillväxtavtalet är att stärka regionens konkurrenskraft tillsammans med staten, regionens kommuner och övriga aktörer samt att stöda det nationella målet och Vasaregionens mål att i Finland skapa Europas ledande energiteknologikluster före år 2030.

Arbets- och näringsministeriet finansierar inledandet av regionala innovationer och experiment (AIKO). Inom ramen för AIKO pågår sju projekt. En central roll har förnyande, ökande och internationalisering av näringarna och företagsverksamheten. Likaså har experiment som främjar sysselsättningen och företagsverksamheten en viktig ställning.

Vasaregionens livskraftsstrategi 2016-2020, som blev färdig år 2016, har som mål att regionens näringsliv, utbildningssektor och kommuner ska skapa en gemensam syn på hur regionens livskraft samt tillväxt utvecklas i framtiden.

Tillväxtavtalet - regionala innovationer och experiment

Syftet med tillväxtavtalet är att stärka regionens konkurrenskraft i samarbete med staten, regionens kommuner och övriga aktörer. Målet med tillväxtavtalet har varit att stöda det nationella målet och Vasaregionens mål att i Finland skapa Europas ledande energiteknologikluster före år 2030.

Projekthelheterna, för vilka AIKO-finansiering erhölls via Arbets- och näringsministeriet, var stärkande av den internationella konkurrenskraften, utvecklande av digitaliseringen och innovationsmiljön samt skapande av en kompetenskoncentration för den nationella gasbranschen. Finansieringen beviljades och förvaltades via Österbottens förbund enligt principen 50 % statligt stöd + 50 % regionalt stöd.

Vasa var en av sex städer som via en tävling baserad på avtalsvillkoren valdes att åren 2016−2018/2019 omfattas av Tillväxtavtalet, som ingår i Finlands regeringsprogram. De övriga städerna var Villmanstrand–Imatra, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Joensuu samt huvudstadsregionen.

I tillväxtavtalen har staten och städerna kommit överens om åtgärder för att få fart på tillväxten inom näringslivet. Syftet med nationellt betydande tillväxtzoner har varit att öka affärsverksamheten, få arbetskraften i rörelse och göra det enklare att arbeta över kommungränserna.

Bekanta dig med Vasas tillväxtavtal och dess slutrapport, där projekten i anslutning till avtalet beskrivs.

AIKO-slutrapport (på finska)

Vasaregionens livskraftsstrategi

I Vasaregionens livskraftsstrategiarbete deltar Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela och Storkyro samt kommunernas gemensamma utvecklingsbolag VASEK.

Vasaregionens livskraftsstrategi godkändes i kommunerna våren 2016. Syftet med strategin är att regionens näringsliv, utbildningssektor och kommuner ska skapa en gemensam syn på hur man tillsammans utvecklar stadens livskraft och tillväxt i framtiden.

Livskraftsstrategin bygger på fyra fokusområden, vilkas teman är internationellt konkurrenskraftiga företag, globalt kunnande, livskraftig verksamhetsmiljö samt attraktiv service i regionen. Utvecklingsåtgärderna har sammanställts som bilaga i åtgärdsprogrammet.

Bekanta dig med Vasaregionens livskraftsstrategi.

Vasaregionens livskraftsstrategi

Ta kontakt