Förbigå menyn

Molnträskets företagsområde (ak0980)

Planeringsområdet omfattar ett fabriksområde på Kapellbacken, fyra begravningsplatser samt jordbruks-, skogs- och vägområden. Planeringsområdet är inte detaljplanlagt.

Ägaren till fabriksområdet intill Molnträsket och huvudaktören Uponor Infra har inskränkt tillverkningen av plaströr i Vasa och söker ny användning för de utrymmen som frigörs. I och med den förändrade situationen finns en möjlighet att granska alternativen till utveckling av företagsområdet ur en ny synvinkel. Vid utarbetandet av detaljplanen sammanjämkas markägarnas och övriga aktörers mål, de allmänna målen för utveckling av stadsstrukturen och de utgångspunkter som naturen och den byggda miljön anger.

På planeringsområdet finns särskilda naturvärden och betydande historiska kulturmiljöer. Molnträsket fungerar som Vasa Vattens råvattenbassäng. Norrifrån sträcker sig Smedsby-Kapellbackens grundvattenområde till planeringsområdet. Åkerlandskapet söder om Kapellbacken och de historiska platserna på Kapellbacken är från tiden före Vasa stads grundande.

Den tunga trafiken på Vattentagsvägen och Lumivaaravägen medför störningar och lösningar söks för att minska den.

Ett avtal om inledande av planläggning ingås med planeringsområdets markägare innan detaljplanläggningen startar.

Ägaren till fabriksområdet intill Molnträsket och huvudaktören Uponor Infra har inskränkt tillverkningen av plaströr i Vasa och söker ny användning för de utrymmen som frigörs. I och med den förändrade situationen finns en möjlighet att granska alternativen till utveckling av företagsområdet ur en ny synvinkel. Vid utarbetandet av detaljplanen sammanjämkas markägarnas och övriga aktörers mål, de allmänna målen för utveckling av stadsstrukturen och de utgångspunkter som naturen och den byggda miljön anger.

På planeringsområdet finns särskilda naturvärden och betydande historiska kulturmiljöer. Molnträsket fungerar som Vasa Vattens råvattenbassäng. Norrifrån sträcker sig Smedsby-Kapellbackens grundvattenområde till planeringsområdet. Åkerlandskapet söder om Kapellbacken och de historiska platserna på Kapellbacken är från tiden före Vasa stads grundande.

Den tunga trafiken på Vattentagsvägen och Lumivaaravägen medför störningar och lösningar söks för att minska den.

Ett avtal om inledande av planläggning ingås med planeringsområdets markägare innan detaljplanläggningen startar.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation