Förbigå menyn
Ilmakuva Vaasa keskusta tori

Utvidgning av torgparkeringen (ak1071)

Stadsstyrelsen godkände 21.3.2016 ett intentionsavtal med Vasa Torgparkering Ab om en detaljplaneändring beträffande en del av Vasaesplanaden. Aktören har som mål att bygga ca 800 nya parkeringsplatser under Vasaesplanaden enligt dagbrottsmetoden. Intentionsavtalet är i kraft till slutet av år 2022. Utredning om placering av de nya ingångarna har blivit klar under våren 2018. Samtidigt utreds möjligheter att komplettera byggande av fastigheten på Handelsesplanaden 14. Planläggningsarbete påbörjas under år 2021.

Utarbetandet av detaljplanen stöder Vasa stads strategiska mål att förtäta centrum. Vid utarbetandet av detaljplaneändringen bör i synnerhet områdets historiskt värdefulla karaktär beaktas och det bör säkerställas att förverkligandet förstärker centrumområdets funktion, arkitektoniska kvalitet och trivsel.

Målet är även att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för den omgivande markanvändningen samt att beakta lättrafikens behov. Vid detaljplanläggningen bör även den möjliga gatutunnellösningen i centrum beaktas.

I planeprojektet uppgörs som bäst utredningar över olika byggnadssätt och deras inverkan.
  1. Aktuell 1.3.2020

  2. Plan för växelverkan 21.5.2021

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Tilläggsinformation