Förbigå menyn
Metsän istutus

Stadens strategi

Vasas stads strategi för åren 2022 – 2025 godkändes i stadsfullmäktige 14.2.2022. Vasa är Nordens energihuvudstad, som siktar på 100 000 invånare.

Vasa stad strategi hittar du här: Vasa stads strategi 2022-2025 FG 14.2.2022

Under den här fullmäktigeperioden genomförs Vasas stadsstrategi genom fyra teman, från vilka följande temaprogram har utformats:

1) Välmående och kompetenta Vasa

2) Attraktiva Vasa

3) Klimatneutrala Vasa

4) Möjliggörare (personal, ledning, ekonomi)

Vasa stads strategi 2022 - 2025

Här hittar du Vasa stads strategi för åren 2022-2025

Vasa stads strategi 2022-2025 FG 14.2.2022

Strategiprocess

Vasas stads strategi för åren 2022 – 2025 godkändes i stadsfullmäktige 14.2.2022. Utgångspunkten för strategiprocessen var delaktighet – i processen inkluderades såväl förtroendevalda, invånare, sektorernas ledande tjänstemän som personal.

Utarbetandet av en strategi för åren 2022–2025 inleddes med planering på hösten 2020 och fortsatte i februari 2021 med scenarioarbete, i vilket såväl förtroendevalda och tjänstemän som utomstående samarbetspartner deltog.  Stadens ledningsgrupp inledde arbetet med att bereda den nya strategin i juni och sektorernas ledningsgrupper i augusti 2021. I augusti genomfördes också en enkät riktad till invånare och personal, och enkätens resultat samt aktuella megatrender och undersökningar presenterades för de nya fullmäktigemedlemmarna i september. Fullmäktige inledde strategiarbetet i november och mellan fullmäktiges strategidagar bearbetade tjänstemännen strategin. Vasas stads strategi godkändes i stadsfullmäktige 14.2.2022.

 

Strategins temaprogram

Under den här fullmäktigeperioden genomförs Vasas stadsstrategi genom fyra teman, från vilka följande temaprogram har utformats:

 

1) Välmående och kompetenta Vasa

2) Attraktiva Vasa

3) Klimatneutrala Vasa

4) Möjliggörare (personal, ledning, ekonomi)

 

Temaprogrammen är en viktig del av verkställandet av strategin. I dem sammanställs och beskrivs tväradministrativt de viktigaste åtgärderna för verkställandet, anknytande ansvar och tidtabeller samt utvärderingskriterier och mätare.

Temaprogrammen pågår lika länge som en fullmäktigeperiod.

Hållbar utveckling är den här fullmäktigeperioden starkt sammanlänkat med strategin genom temaprogrammen.  För tre temaprogram finns en styrgrupp, som består av stadstjänstemän, förtroendevalda och representanter för intressentgrupper. En av styrgruppens uppgifter är att välja de av FN:s mål för hållbar utveckling som passar det egna temat.

Uppföljning av strategin

Genomförandet av stadens strategi uppföljs under året. En mer omfattande uppföljning görs i samband med bokslutet 31.12. Då rapporteras strategins genomförande till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Strategin uppdateras under fullmäktigeperioden. Under den pågående perioden har ledningsgrupperna för de nya temaprogrammen en central roll i uppföljningsarbetet.

Ta kontakt