Förbigå menyn
Hus och sky

Förortsutveckling i Korsnäståget

Planen för förortsutveckling i Korsnäståget har antagits till statens förortsprogram 2020–2022*. Målen med förortsprogrammet är att förebygga segregation av bostadsområden, bidra till invånarnas välbefinnande och delaktighet samt öka livskraften i områdena. Dessutom är målet att göra boendet mångsidigare och trygga servicen.

Korsnäståget utvecklas mångsidigt

I förortsutvecklingen i Korsnäståget deltar flera av stadens resultatområden och enheter. De utarbetade det omfattande åtgärdsprogrammet i intensivt samarbete. Åtgärder vidtas huvudsakligen under 2021 och 2022. För åtgärderna söks ett 35 procents understöd för förortsutveckling från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. De viktigaste temana är förortsskolor, ungdomsarbete, samarbete och delaktighet, klimatneutralitet, en trivsam och grönskande livs- och boendemiljö, åldersvänlighet, tillgänglighet samt konst- och kulturtjänster.

Invånarna engageras i utvecklingsarbetet

Åtgärder för förortsutvecklingen i Korsnäståget planerades utifrån resultaten av invånarenkäter som gällde planläggningsarbetet i områdets centrala delar. Invånardelaktigheten fortsätter också i förortsprogrammet. Coronavirussituationen begränsar möjligheterna att ordna fysiska möten. Därför tar man just nu fram en kartbaserad enkät i applikationen Maptionnaire, där invånarna kan ge respons på de planerade utvecklingsåtgärderna i området och allmänt på hela området.

För invånarna ordnas temaspecifika möten, där man fokuserar på vissa frågor tillsammans med en viss målgrupp, såsom de äldre i området. Till en början ordnas mötena elektroniskt på nätet. Om coronasituationen ger med sig övergår man till fysiska möten. Det är viktigt att komma ihåg att alla inte har möjlighet att delta i elektroniska möten. Då gäller det att ta till andra metoder. Delaktigheten blir också en del av de konkreta åtgärderna. Till exempel bjuds invånare in för att vara med och söka lämpliga platser för nya rastplatser i området.


*) Utöver Vasa antogs även Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Kuopio, Jyväskylä, Lahtis, Seinäjoki, Björneborg och Villmanstrand till förortsprogrammet. Programmet stöds också av forskningsprojekt vid ett antal universitet. Miljöministeriet samordnar programmet tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och justitieministeriet samt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

Åtgärder i projektet

Inom ramen för projektet vidtas bland annat följande åtgärder:

  • Byggande av en allaktivitetssal i nybyggnaden av enhetsskolan Variskan koulu samt anläggande av skolans gård och en gång- och cykelled till en konstgräsplan bredvid skolan.
  • Ökning och reparation av cykel- och gångleder, övergångsställen, busshållplatser och gatubelysning.
  • Utveckling av grönområden, lekparker och möjligheter till uteaktiviteter samt anläggande av en hundpark och nya platser för vistelse.
  • Förbättring av tillgängligheten, åldersvänligheten och säkerheten i området.
  • Olika engagerande aktiviteter, såsom inrättande av en delaktighetsgrupp för barn och unga, aktiviteter som engagerar bibliotekets kunder samt kulturåtgärder.
  • Kompletteringsbyggande av bostäder i syfte att göra boendemöjligheterna i Korsnäståget mångsidigare, vilket förbättrar möjligheterna att utveckla servicen i området.

Kostnaderna för de nämnda åtgärderna uppskattas till cirka 1,8 miljoner euro. Med understöden från ARA täcks cirka 620 000 euro av beloppet. Ett viktigt mål när det gäller utveckling av området är att göra boendemöjligheterna mångsidigare. Det pågår planläggningsprojekt i olika delar av området. Dessa främjas under och även efter förortsprogrammet. Kompletteringsbyggandet av bostäder ger bättre möjligheter att utveckla servicen i området.

Mer information finns här:

Projektets målsättningar, hur effektivt det uppskattas vara och en noggrannare beskrivning av åtgärderna (pdf på finska)

Projektorganisation

Projektet samordnas av bostadschefen Jonas Nylén. Vasa stadsstyrelse utsåg vid sitt sammanträde 10.8.2020 tjänsteinnehavarledamöterna och de politiska ledamöterna till projektets styrgrupp. Mer information om styrgruppens sammansättning finns här (på finska).

 

Ta kontakt