Förbigå menyn

Vasa specialistläkarutbildning

På Vasa hälsovårdscentral sätter vi fokus på systematisk och strukturerad utbildning och handledning för läkare som specialiserar sig (ST-läkare). Tillsammans med ST-läkarna, handledarna, arbetsgemenskapen på hälsovårdscentralen och Åbo universitet bygger vi upp ett utbildningskoncept med vilket vi strävar efter en kompetensbaserad specialistläkarutbildning.

Vasa specialistläkarutbildning

  • Den särskilda allmänläkarutbildningen (YEK)
  • Allmänmedicinsk specialläkarutbildning
  • Geriatrisk specialläkarutbildning
  • AT-läkare, allmäntjänstgöringen

Ansvarig för utbildningen och koordineringen av den är utbildningsöverläkare Hanna Kujanpää, som i enlighet med introduktionsprogrammet träffar alla ST-läkare under den första veckan.

Det förs en inledande diskussion med varje ST-läkare. Under diskussionen går vi tillsammans igenom målsättningarna för utbildningsperioden och planerar hur perioden ska genomföras inom de olika delområdena.

Varje ST-läkare har en utsedd handledare, och i arbetsschemat reserveras utöver för dagliga konsultationer med låg tröskel även tid för systematisk handledning.

Regelbunden grupputbildning

De specialiserande läkarna har egna regelbundna grupputbildningar enligt loggbokens ämnesområden. (Se loggboken på finska). Under grupputbildningarna bekantar vi oss med primärvårdens breda område och det mångprofessionella samarbetet.

Allmänmedicinen vid Åbo universitet har även en särskild arbetshandledningsgrupp för ST-läkare. Deltagandet i arbetshandledningen räknas till godo som obligatoriska teoritimmar i specialistläkarutbildningen.

Alla hälsocentralläkare i Vasa, även ST-läkarna, träffas en gång i veckan för att gå igenom olika frågor tillsammans med våra egna eller utomstående utbildare. Temana som behandlas svarar på både läkarnas och organisationens mål och behov.

Varje ST-läkare har möjlighet att delta i externa utbildningar under 10 dagar per år.

Alla våra handledare har pedagogisk utbildning och de deltar varje termin i en träff för handledarna i allmänmedicin i Österbotten, som arrangeras i samarbete med Åbo universitet.

Kom och specialisera dig hos oss i Vasa! Vasa hälsovårdscentral är en omtyckt utbildningsplats.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt