Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Ett liv på egna villkor - Försöksprojekt för personlig budget

Samarbetsområdet Vasa-Laihela förverkligar ett försöksprojekt med Personlig budget i funktionshinderservice under åren 2020-2021.

I projektet granskas hur personlig budget lämpar sig för personer som har olika begränsningar i fråga om funktionsförmågan samt hjälp- och stödbehov. Målet är att förstärka självbestämmanderätten, delaktigheten och valmöjligheterna hos en person med funktionsnedsättning i fråga om planerings- och förverkligandeprocessen för servicen så att hjälp och stöd smidigt kan ges i livets olika situationer och enligt individuella behov.

I projektet utvecklas och formas det lokala sättet att förverkliga personlig budget så att den möjliggör ett liv på eget sätt. Samtidigt kartläggs möjligheterna av digitala tjänster som en del av servicen för personer med funktionsnedsättning. I samband med projektet utvärderas därtill ändringsbehov i lagstiftningen.

Personer som på olika sätt har funktionsnedsättningar fungerar som medutvecklare i projektet. Att ta med klientsynvinkeln ses som en värdefull resurs i projektet, som möjliggör att servicen bättre utvecklas till att motsvara klienternas behov. Det regionala nätverksarbetet förverkligas som workshopverksamhet, där klienterna, fackmännen och intressentgrupperna tillsammans planerar framtidens service för personer med funktionsnedsättning och gör en bedömning om huruvida personlig budget lämpar sig inom servicen för personer med funktionsnedsättningar.

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet och administreras av Vasa stads social- och hälsosektor. Projektet är en del av ett nationellt utvecklingsprojekt som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd.

Stifta bekantskap med det nationella projektet på webbsidorna för Institutet för hälsa och välfärd här.

Vad avses med personlig budget?

I fråga om personlig budget skräddarsys en servicehelhet som baserar sig på individuellt behov för klienten och denna helhet stöder behoven och önskemålen i fråga om klientens livshantering. Syftet med personlig budget är att öka på klientens självbestämmanderätt, delaktighet och valfrihet. Detta kan medföra nytta för t.ex. en sådan person som behöver kontinuerligt och omfattande stöd, men vars servicebehov till delar inte omfattas av den traditionella socialservicen. Lösningar söks alltså även utanför de vanliga invanda service- och stödurvalen.

Att få personlig budget förutsätter att en bedömning av servicebehovet samt en klientplan som baserar sig på behov uppgjorts åt klienten. Utifrån dessa fastställs en personlig budget, med vilken klienten kan skaffa den service som behövs. Det centrala är klientens möjlighet att påverka serviceinnehållet, så att hen får service som lämpar sig just för hen. I den personliga budgeten överförs pengar inte på klientens konto, utan servicen ordnas genom betalningsförbindelse, servicesedel eller som köpservice.

Nätverket för det regionala projektet

Det utvecklingsarbete som görs i området är en central del av utvecklingsarbetet i projektet. Det regionala samarbetet beaktas i projektets workshopar. Österbottens föreningar rf (POHY) deltar i projektet och är en samarbetsorganisation som koordinerar ett omfattande föreningsfält i landskapet med sina 80 medlemsföreningar. Det regionala nätverksarbetet för personlig budget består av följande föreningar för personer med funktionsnedsättningar och andra aktörer:

  • Organisationerna för personer med funktionsnedsättning: Invalidförbundet rf och Muskelhandikappförbundet rf. Andra organisationer för personer med funktionsnedsättningar kan gå med i projektets verksamhet antingen genom POHY eller också senare som egen organisation.
  • De fackmän inom socialvården som fattar klientbeslut inom samarbetsområdet och fackmän som producerar service
  • Intressentgrupper som är representanter från FPA, statsförvaltningens, skatteförvaltningens och TE-servicen samt lokala företagarorganisationer vars representanter kallas in under workshoparna som genomförs under projektet
  • Vasas och Laihelas råd för personer med funktionsnedsättning

Hur kan vi delta?

Till det regionala nätverket och workshoparna går det att anmäla sig genom att kontakta projektchefen för projektet. Det önskas att personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och sakkunniga som arbetar tillsammans med personer med funktionsnedsättningar och som är intresserade av utveckling deltar i projektet.

Det regionala nätverksarbetet förverkligas genom workshoparbete genom att tillämpa fjärruppkoppling. Det behövs ingen tidigare erfarenhet om utvecklingsarbete eller deltagande i workshopar för att komma med i utvecklingsverksamheten för projektet. Det räcker att man deltar som sig själv. Att delta i workshoparna på nätet möjliggör för deltagarna att deras åsikter blir hörda i samband med arbetet för utveckling av framtidens service för personer med funktionsnedsättningar.

Projektets presentation och månadsbrev

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Projektarbetare

Susanne Ståhl, tfn 040 185 5769, susanne.stahl@vaasa.fi