Förbigå menyn

Service för barnfamiljer och avancerad analys

Som Vasa stad är vi med att utveckla verksamhetsmodeller för utnyttjande av en avancerad analys vid förbättrande av barnfamiljers välbefinnande. I detta riksomfattande utvecklingsarbete förstärks kommunernas kompetens att utnyttja en avancerad analys för en kunskapsbaserad ledning av servicen för barnfamiljer.

I utvecklingsarbetet för en kunskapsbaserad ledning utnyttjas riksomfattande registerdata för att främja Vasabors välbefinnande och för att koordinera tidigare riktade tjänster och åtgärder.

LEA-projekt

Projektet om en avancerad analys i den kunskapsbaserade ledningen av servicen för barnfamiljer inom kommunorganisationen har för utvecklingsarbetet erhållit statsunderstöd ur incitamentssystemet för digitalisering i kommunerna från Finansministeriet för åren 2020-2021. Det riksomfattande LEA-projektet (avancerad analys för barnfamiljer) genomförs inom ramen för fyra delprojekt: Vasa-Laihela, Tammerfors-Ylöjärvi, Vanda och Björneborg. Gofore Oyj svarar för projektets genomförandeprocess samt hanteringen av innehållet.

I projektet skapas en verksamhetsmodell som gör det möjligt för kommunerna att i fortsättningen utnyttja riksomfattande registerkällor  för att skapa lägesbilder enligt befolkningsnivå med hjälp av avancerade analyser. Kommunerna skapar en egen verksamhetsmodell för sin organisation, dvs. hur man kan utnyttja en övergripande lägesbild av barnfamiljers välbefinnande i utvecklandet, planeringen och förverkligandet av servicen.

I projektet definieras indikatorerna för barnfamiljers livskvalitet vad gäller välbefinnande utgående från resursfaktorerna för välbefinnande enligt Stiglitz-modellen. Genom att utnyttja en avancerad analys kan även barnfamiljers områdesspecifika segregation bedömas i kommuner. Under utvecklingsarbetet förbättras kommunorganisationens möjligheter att utnyttja avancerade analyser vid kunskapsbaserad ledning.

Mål

  • Utveckla en modell för att utnyttja data som ansluter sig till barnfamiljer
  • Skapa en familjecentrerad hanterings- och verksamhetsmodell för information som ett verktyg för kunskapsbaserad ledning
  • Definiera indikatorerna för barnfamiljers livskvalitet utgående från resursfaktorerna för välbefinnande (Stiglitz-modell)
  • Utnyttja en avancerad analys för bedömning av barnfamiljers välbefinnande i den områdesspecifika segregationen
  • Förbättra kommunorganisationens kompetensgrad som användare av avancerad analys
  • Förstärka kunskapsbaserad ledning med hjälp av TKI-samarbete
Kontaktuppgifter

Ta kontakt