Förbigå menyn

Utvärdering och revision

Till revisionsväsendet hör revisionsnämnden, revisionsenheten och ett OFGR-revisorssamfund.

Den under stadsfullmäktige lydande revisionsnämnden sköter om:

  • organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
  • bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om
  • bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts

 

Revisionsväsendet utgör stadens externa revision.

Revisionsnämnden består av nio medlemmar, av vilka ordföranden och vice ordföranden skall vara fullmäktigeledamöter.

Vid revisionsenheten, som bistår nämnden, arbetar två tjänsteinnehavare.

Stadens lagstadgade revisor är KPMG Oy från och med redovisningsperioden 2019.

 

Bekanta dig med revisionsnämden här

 

Utvärderings- och revisionsberättelser