Förbigå menyn

2: Planering av verksamhet

Revisionsnämnden ska bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Vasa stads strategiska och samtidigt i förhållande till stadsfullmäktige bindande mål har presenterats i stadens budget för år 2021.

Nedan presenteras förloppet för revisionsnämndens utvärdering under innevarande fullmäktigeperiod

 1. Första året: Verksamhetens och serviceproduktionens grunder

   

  • Strategiskt beslutsfattande och ledningssystem – specialvillkor för stadsfullmäktiges verksamhet och förutsättningar för förverkligande av besluten
  • Ledning av verksamheten – tillsyn och riskhantering
  • Ekonomiska utgångspunkter för fullmäktigeperioden
  • Separata utvärderingar
 2. Andra och tredje året: Verksamheten och serviceproduktionen i praktiken

   

  • Val av stadskoncernens och stadens strategiska tyngdpunkter, utvärdering av förverkligandet av tyngdpunkterna i förhållande till de årliga målen
  • Ekonomisk balans och ekonomisk utveckling
  • Separata utvärderingar
 3. Fjärde året: Uppnådda resultat och ändamålsenlighet – fullmäktigeperiodens resultat

   

  • Sammanfattande utvärdering av fullmäktigeperiodens strategi – hur förverkligades strategin, hur förverkligades tyngdpunkterna?
  • Ekonomisk balans och ekonomisk utveckling
  • Separata utvärderingar under fullmäktigeperioden

2.1: Utvärderingsverksamhet

I utvärderingen utnyttjas jämförelseuppgifter från andra städer, data som produceras i stadens egna system, intervjuer och samråd, svar som getts till följd av utvärderingsberättelserna och beslut som fattats samt material och utredningar som utarbetats separat för nämnden. Som jämförelsestäder använder revisionsnämnden städer med 50 001-100 000 invånare.  I det följande presenteras tecknen, vilka används som stöd för utvärderingen.Tummen up

Tummen upp:  Ärendet eller målet har framskridit väl och/eller det har positiva verkningar.

Tummen vågrätt

Tummen vågrätt:  Ärendet kan utvecklas eller uppnåendet av målet kan främjas.

Tummen ner

Tummen ner:  Ärendet eller målet har inte framskridit och/eller det har negativa verkningar.

Revisionsnämnden, som inledde sin mandatperiod sommaren 2021, har utarbetat den här utvärderingsberättelsen.  Stadsstyrelsen ger i enlighet med kommunallagen ett utlåtande till stadsfullmäktige om de åtgärder som utvärderingsberättelsen ger anledning till. Därför har de observationer som framförs i den här utvärderingsberättelsen inte sänts på någon separat remiss före publicerandet. I sitt arbete bistås revisionsnämnden av revisionsenheten.

2.2: Revisionsnämnden

På bilden revisionsnämnden och revisionsenheten i början av innevarande fullmäktigeperiod.  Längst framme sett från vänster sitter revisionsdirektör Matti Rosvall, revisionsnämndens ordförande Heimo Hokkanen och utvärderings- och granskningssekreterare Iida Mäki.  I bakre raden från vänster Robert Grönblom, Tauno Tuomisto, Maria Storgård, Juha Rantala, Raija Kujanpää, Erkki Teppo och Johanna Lehtonen.

Ordinarie ledamöter och ersättare.

Under den innevarande fullmäktigeperioden består Vasa stads revisionsnämnd av nio ordinarie ledamöter, vilka var och en har en personlig ersättare:

Heimo Hokkanen, ordförande, ersättare Isa-Maria Söderudd.
Juha Rantala, vice ordförande , ersättare Kaarlo Lepistö.
Robert Grönblom, ersättare Kaj Smeds.
Raija Kujanpää, ersättare Sari Saarikoski.
Johanna Lehtonen, ersättare Bjarne Norrgrann.
Maria Storgård, ersättare Gunlög Ingves.
Erkki Teppo, ersättare Pekka Perälä.
Tauno Tuomisto, ersättare Juhani Rautakoski.
Piia Yli-Heikkuri, ersättare Virva Hirvi-Nevala.

Vasa stads revisionsnämnds position och stadens tjänsteproducerande organisation i början av år 2021 presenteras i schemat nedan:

Sedan början av år 2021 har en del förändringar skett i Vasa stads organisation.  Till exempel ändrades tekniska sektorn i början av augusti till stadsmiljösektorn.  Samtidigt ändrades delar av organisationen för de förtroendevalda.  Vasa stads social- och hälsovårdssektor överfördes i början av år 2022 till Österbottens välfärdsområde.  Organisationen som är i kraft från början av år 2022 finns i bilden nedan: