Du är här

Om Vasa

Inkomster, utgifter och beskattning

Vasa stad har inkomster på ca 570 miljoner euro per år. Kommunens inkomster består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteinkomster uppgick till ca 273 miljoner euro år 2013. Den största inkomstkällan är kommunalskatten, som står för 81 % av skatteinkomsterna. Andelen är lite lägre än i landets kommuner i genomsnitt.

18 % eller ca 102 miljoner euro är statsandelar för den kommunala servicen. Vasa stad betalade nästan 18 miljoner euro i skatteutjämning år 2013. Skatteutjämningen minskar de statsandelar som staden erhåller. Skatteutjämningen avser att ge alla kommuner samma förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

22 % av stadens inkomster, ca 127 miljoner euro är verksamhetsinkomster. Verksamhetsinkomsterna består av försäljningsinkomster och avgifter och taxor för olika tjänster som staden ger sina invånare. Avgifterna och taxorna är nästan alltid stadgade i lag. Lagstiftningen anger ofta en övre gräns för de avgifter och taxor staden kan debitera. Försäljningsinkomsterna hänför sig till mera renodlad affärsverksamhet, där inkomsterna motsvarar verksamhetens kostnader, t.ex. vatten- och avloppsverksamhet.

 

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning

Staden har ett underskott i sin ekonomi. Av denna orsak måste staden låna pengar för att balansera ekonomin. År 2013 uppgick låneupptagningen till ca 50 miljoner euro, varav ca 22 miljoner euro användes till att avkorta gamla lån.   

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet, medan kommunernas syfte är att tillhandahålla kommuninvånarna tjänster genom att uppbära skatt. Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Det finns ett lagstadgat krav på ekonomisk balans i kommunens ekonomi, som innebär att utgifterna inte får vara större än inkomsterna.

Stadens utgifter består av verksamhetsutgifter, investeringsutgifter och avkortningar på lån. År 2013 uppgick investeringsutgifterna till 54 miljoner euro. 5,7 miljoner euro användes till gator och vägar, 3,4 miljoner euro till anskaffande av markegendom och 4,7 miljoner euro till byggande av nya fastigheter. Den största investeringsutgiften år 2013 var grundförbättring av befintliga fastigheter, 11,7 miljoner euro.

 

Beskattning

Vasa stad samlar in skatter och avgifter för att kunna producera tjänster för kommuninvånarna.  Stadens skatteinkomster består av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt.

Kommunalskatten är en inkomstskatt, som betalas till kommunen. Kommunen fastställer årligen kommunens inkomstskattesats. Kommunalskattesatsen i Vasa är 19,50.

Samfund betalar proportionell skatt på sin vinst till staten, kommunerna och församlingarna. Samfundsskatten är en inkomstskatt, som uppgår till 20 procent av samfundets beskattningsbara vinst. Staten, kommunerna och församlingarna delar på samfundsskatten enligt en kalkylerad modell.

Fastighetsskatten är en skatt som årligen betalas till kommunen på basis av fastighetens värde. Fastighetsskatten gäller alla fastigheter med undantag av skogar och jordbruksmark. Fastighetsskatten tillfaller den kommun där fastigheten finns. Kommunfullmäktige fastställer årligen i november följande års fastighetsskattesatser.