Du är här

Om Vasa

Instruktion för Affärsverket Österbottens räddningsverk

Stadsfullmäktige i Vasa 15.12.2008 § 147, träder i kraft 1.1.2009. Ändring i stadsfullmäktige 12.9.2011 § 110, träder i kraft 1.11.2011.

I KAPITLET – DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK

1 §

Behörighetsområde och verksamhetsområde

Till direktionens behörighetsområde inom området Österbotten hör de uppgifter som i räddningslagen (2003/468) och -förordningen har ålagts kommunerna och som genom kommunernas samarbetsavtal har överförts på Affärsverket Österbottens räddningsverk, om inte något annat har stadgats, bestämts eller beslutats särskilt.

Till direktionens behörighetsområde hör därtill akutvårdstjänster och övriga tjänster i anslutning till säkerhetsbranschen i den utsträckning avtalen förutsätter samt oljebekämpning i enlighet med gällande lagar.

Verksamhetsområdet för Affärsverket Österbottens räddningsverk omfattar Kaskö, Kristinestads, Korsholms, Korsnäs, Laihela, Lillkyro, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Storkyro, Vasa samt Vörå kommuner och städer.

2 §

Direktionens sammansättning

Affärsverket Österbottens räddningsverk har en direktion, dit det hör 16 medlemmar och ersättare. Stadsfullmäktige i Vasa utser fyra medlemmar och övriga avtalskommuner en medlem var. För envar av dessa utses även en personlig ersättare.

Stadsfullmäktige i Vasa utser bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande.

3 §

Direktionens beslutanderätt

Om uppgifterna för Affärsverket Österbottens räddningsverk har stadgats i 87 c § i kommunallagen.

Direktionen leder och utvecklar räddningsväsendet inom sitt verksamhetsområde samt övervakar räddningsväsendets servicenivå och lagenlighet.

Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet och ansvarar för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt den interna kontrollen ordnas.

Direktionen har till uppgift:

1. att godkänna affärsverkets budget och ekonomiplan genom iakttagande av kommunallagens stadganden om affärsverk, godkänna affärsverksamhetsplanen samt uppgöra bokslut för affärsverket,

2. att följa med utvecklingen inom räddningsväsendet och ta initiativ och göra framställningar i anslutning till den,

3. att för avtalskommunernas del fatta beslut om de uppgifter som ålagts kommunen i räddningslagen och -förordningen, bl.a. att besluta om räddningsväsendets servicenivå i området,

4. att fatta beslut om ärenden som inbegriper ekonomiska förbindelser eller påföljder, om inte godkännandet av dem hör till kommunernas styrelsers eller fullmäktiges befogenheter,

5. att fatta beslut om grunderna för prissättningen av servicen, om inte annat har stadgats eller bestämts om dessa samt

6. att fatta beslut om räddningsverkets ledningsprinciper.

Direktionen har rätt att delegera befogenheter till tjänsteinnehavare som är underställd den. Direktionen eller dess ordförande har rätt att till behandling i direktionen uppta sådana beslut som har fattats på basis av befogenhet som de delegerat till underlydande.

4 §

Sammanträden och föredragningen av ärenden

Om sammanträdesförfarandet och beslutsfattandet bestäms i Vasa stads förvaltningsstadga. Räddningsdirektören är föredragande i direktionen. Direktionen och räddningsdirektören kan till mötet kalla sakkunniga enligt behov.

5 §

Undertecknandet av handlingar

De handlingar som upprättas på basis av direktionens beslut undertecknas av ordföranden eller räddningsdirektören och kontrasigneras av den som har berett ärendet, om inte direktionen har beslutat annorlunda.

II KAPITLET – AFFÄRSVERKET ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK

6 §

Affärsverket Österbottens räddningsverk

Affärsverket Österbottens räddningsverk fungerar som ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att på sitt verksamhetsområde ansvara för räddningsväsendet och i detta syfte sörja för medborgarnas, företagens och sammanslutningarnas säkerhet på det sätt som föreskrivs i räddningslagstiftningen samt servicenivåbeslutet. Affärsverket Österbottens räddningsverks bruksnamn är Österbottens räddningsverk

Till uppgifterna för Österbottens räddningsverk hör att:

1. ansvara för det till räddningsmyndigheten hörande arbetet för att förebygga olyckor såsom brandsyner, upplysning och rådgivning,

2. ansvara för räddningsverksamheten,

3. upprätthålla beredskapen inom befolkningsskyddet och samordna beredskapsplaneringen,

4. samordna olika myndigheters och andra i räddningsväsendet deltagande parters verksamhet inom räddningsväsendet,

5. sköta övrig verksamhet, t.ex. akutvård, enligt ingångna avtal, samt

6. utföra övriga i samarbetsavtalet överenskomna eller av direktionen påförda uppgifter.

7 §

Österbottens räddningsverks personal

Inom Österbottens räddningsverk ska finnas ett i förhållande till servicenivån tillräckligt antal befattningar och tjänster. Direktionen besluter om inrättandet av tjänster. Österbottens räddningsverks tjänster och befattningar besätts av räddningsdirektören. Tjänsterna som räddningschef, ledande brandinspektör och kretsbrandchefer besätts av direktionen.

Behörighetsvillkoren för räddningsdirektören och räddningsväsendets tjänsteinnehavare är i enlighet med räddningsförordningen. Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den myndighet som förrättar valet, om inget särskilt stadgats, bestämts eller beslutats om dem.

Österbottens räddningsverks förvaltning betjänar sina kunder på svenska och finska. Österbottens räddningsverk bör ha tillräckligt språkkunnigt befäl och manskap för att kunna fungera på svenska och finska.

8 §

Räddningsdirektören

Räddningsdirektören leder och utvecklar verksamheten vid Österbottens räddningsverk och ansvarar för dess resultatrika verksamhet i egenskap av direktör i enlighet med 87 d § i kommunallagen. Tjänsten som räddningsdirektör besätts av stadsstyrelsen efter att direktionen har hörts. Vikarie för räddningsdirektören förordnas av direktionen. Räddningsdirektörens uppgift är att leda både verkets administrativa och dess operativa verksamhet. Utöver de uppgifter som föreskrivs i räddningslagen och -förordningen har räddningsdirektören till uppgift att

1. fatta beslut om affärsverkets organisation och dess personals uppgifter,

2. fungera som ombudsman för affärsverket,

3. fatta beslut om löne- och anställningsvillkoren för affärsverkets personal samt övriga ärenden som hör till personaladministrationen samt ärenden som hör till affärsverkets allmänna förvaltning och ekonomiförvaltning med iakttagande av de bestämmelser som utfärdats om dessa,

4. fatta beslut om affärsverkets anskaffningar inom budgeten, och

5. underteckna handlingar som berör affärsverket.

Stadsdirektören är räddningsdirektörens chef.

Räddningsdirektören har rätt att delegera befogenheter till tjänsteinnehavare som är underställd honom. Räddningsdirektören har rätt att till behandling i direktionen uppta sådana beslut som har fattats på basis av befogenhet som han delegerat till underlydande.

Beslut som gäller organisationen och personalens uppgifter och befogenheter ska sammanställas till en handling som kallas verksamhetsstadga och som uppdateras kontinuerligt.