Du är här

Om Vasa

Instruktion för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti

Godkänd av stadsfullmäktige 18.2.2013 § 38, träder i kraft 1.1.2013.

I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Tillämpningsområde På direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti och på personal underställd direktionen tillämpas bestämmelserna i denna instruktion. Direktionen är direkt underställd Lillkyro områdesnämnd.

Verksamhetsidé och mål

Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och dess utveckling. Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden:

1. Arbetsverkstadens verksamhet

2. Rehabiliterande arbetsverksamhet

3. Försäljning av tjänster

4. Arbetsträning

5. Verkstadsskola

6. Projekt och särskilda projekt

II FÖRTROENDEMANNAORGANISATION

Sammansättning

Arbetsverkstadens direktion består av sex medlemmar som var och en har en personlig ersättare.

Medlemmarna och ersättarna till direktionen utses av Storkyro och Laihela kommuner samt av Vasa stad, var och en utser två medlemmar och två ersättare. Direktionens mandatperiod är densamma som fullmäktigeperioden. Direktionens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna enligt fullmäktigeperioderna.

III DIREKTIONEN

Ansvarsområde Direktionen ska

1. leda och övervaka Arpeetis verksamhet

2. ansvara för arbetsverkstadens verksamhet, dess mål och utveckling

3. ansvara för att de statsandelar och understöd som kan beviljas arbetsverkstadens verksamhet söks

Allmänna principer för beslutsfattandet

Områdesdirektören föredrar ärendena för direktionen. Ledaren för arbetsverkstaden har yttrande- och närvarorätt vid direktionens möten.

Direktionens beslutanderätt

1. att leda och övervaka den personals verksamhet som lyder under direktionen

2. att besluta om allmänna principer för ärenden som direktionen ska sköta

3. att göra upp ett förslag till budget och ekonomiplan

4. att godkänna befattningsbeskrivningarna för den underlydande personalen

5. att inom ramen för anslagen besluta om anskaffningar i enlighet med kommunstyrelsens beslut

6. att utse en ledare för arbetsverkstaden

IV STYRGRUPPEN

Sammansättning Styrgruppen med sex medlemmar består av sakkunniga inom kommunernas social- och bildningsväsende och av ledaren för arbetsverkstaden. Kommunerna utser två medlemmar och två ersättare från varje kommun.

Ansvarsområde Syftet med styrgruppen är att främja informationsflödet mellan de olika kommunernas social- och bildningsväsende och att utveckla hela Arpeetis verksamhet. Ledaren för arbetsverkstaden sammankallar styrgruppen.