Du är här

Om Vasa

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.3.2017. Nämnden för småbarnfostran och grundläggande utbildning beslutar om avgifter som uppbärs i klubbverksamhet på de öppna daghemmen.

Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.3.2017. Nämnden för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning har behandlat förändringar i klientavgifterna på sitt möte 15.2.2017. Klientavgifter är indexbundna och indexjusteringar görs vartannat år. Nästa indexjustering sker under året 2018.

Länk till beslutet nämnden för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning fattade. (pdf)
Länk till lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. (Finlex)

Ändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.1.2018

P.g.a den nya lagen görs till alla barn ett nytt beslut om klientavgiften. Beslutet skickas hem till familjerna inom januari månad. 
Läs mer (pdf)

Från och med 1.8.2016 har tagits en tidsbunden sjustegsmodell om servicebehovet i bruk inom småbarnspedagogiken. Dagvårdsavgifter faktureras enligt avtal, dvs. enligt det antal timmar och procenter som vårdnadshavarna har gjort avtal om. Dagvårdsavgifter faktureras månadsvis och dagvårdstimmar bör beräknas så att de täcker hela månades behov. Avtalet görs för minst fem månader åt gången. Barnets vårdtider med klockotider meddelas skriftligen till dagvårdsplatsen minst en vecka på förhand.

Länk till beslutet nämnden för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning fattade. (pdf)

 

Klientavgifter inom småbarnspedagogik

Timmar Avgift% Avgiften högst
€/mån
20 timmar/vecka (4 timmar per dag) 50 145,00
20 timmar/vecka (2 dagar/vecka) 60 173,00
20 timmar/vecka (2,5 dagar/vecka) 60 173,00
0 – 84 timmar/månad 60 173,00
85 – 125 timmar/månad 75 217,00
126 – 146 timmar/månad 85 246,00
147 – timmar/månad 100 289,00

 

Småbarnspedagogik utöver förskoleundervisning
Timmar Avgift% Avgiften högst
€/mån.
0 – 41 timmar/månad 35 101,00
42 – 56 timmar/månad 50 145,00
57 – timmar/månad 60 173,00

 

Länk till information om klientavgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.1.2018 (pdf)
Länk till information om klientavgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2018 (pdf)
Länk för kontrollering av vilka inkomster som beaktas/inte beaktas. (pdf)

Länk till information om faderskapsledighet och småbarnspedagogik (pdf)

Du kan uppskatta ditt barns dagvårdsavgift med hjälp av den elektroniska avgiftsräknaren:
Länk till avgiftsräknaren.


Beslut om avgift

Beslutet om avgiften baseras på en inkomstutredning. Inkomstuppgifterna (inkomstutredningsblanketten med behövliga bilagor) måste inlämnas senast två veckor efter att dagvården börjat. Om en utredning inte har lämnats inom utsatt tid fastställs den högsta avgiften för dagvården, och den ändras tidigast i början av den månad då inkomstuppgifter eller motsvarande utredning har inlämnats.

Kunden får ett skriftligt beslut om dagvårdsavgiften och det är i kraft tillsvidare. En ny inkomstutredning begärs av familjen årligen för justering av avgiften.

I de nya besluten om dagvårdsavgifterna beaktas barnets individuella inkomster (t.ex ifrågavarande barns underhållsbidrag, pension, kapitalinkomst). Dessa inkomster inverkar endast på ifrågavarande barns dagvårdsavgift. På grund av detta kan barn inom samma familj ha olika stora dagvårdsavgifter.

Länk till nödvändiga inkomstuppgifter för fastställande av dagvårdsavgiften. (pdf)
Länk till utskrivning av inkomstutredningsblanketten. (pdf)
Länk till utskrivning av företagarens inkomstutredningsblankett. (pdf)

Blanketten och bilagor skickas per post till adress:

Vasa stad
Småbarnspedagogik
PB 2 (Rådhusgatan 29)
65101 Vasa

Märk kuveret "Dagvårdsavgifter"


Justering av avgiften

Familjen har skyldighet att meddela om familjens inkomster väsentligt ändras (minst 10 %) eller arbets-/studiesituationen ändras (t.e.x. moderskapsledighet, föräldraledighet, arbetslöshet eller arbete börjar). Om beslutet om fastställande av avgiften har baserat sig på felaktiga uppgifter som kunden eller hans/hennes representat gett, kan avgiften rättas retroaktivt. Dagvårdsavgiften justeras också om i kraft varande stadganden ändras.

För justering/ändring av avgiften bör inkomstutredning med bilagor inlämnas/skickas till adress:

Vasa stad
Småbarnspedagogik
PB 2 (Rådhusgatan 29)
65101 Vasa

Märk kuveret "Dagvårdsavgifter"


Avtal om barnets frånvaro under sommaren 2019 och påverkan till klientavgifter

Den avgiftsfria sommartiden förverkligas så att vårdnadshavarna meddelar skriftligen  om barnets frånvaro under juni och juli månaderna (1.6–31.7.2019). Föräldrarna har även möjlighet att ingå ett avtal om barnets frånvaro från småbarnspedagogiken under tiden 1–15.8.2019 och då halveras klientavgiften för hela augusti. Avtal om frånvaro i augusti under ifrågavarande tid kan också överenskommas separat, vilket inte förutsätter avtal för juni och juli månaderna. Juni och juli är avgiftsfria månader och klientavgiften för augusti halveras endast om barnets frånvaro under tiden 1.6–31.7.2019 och/eller 1–15.8.2019 meddelas skriftligen senast 6.5.2019 kl. 17.00. Avtal som ingåtts efter den utsatta tiden beaktas inte.

Om det för barnet har ingåtts ett avtal om mindre timmar än heldagsvård, och man nu ingår ett avtal om frånvaro under tiden 1 - 15.8.2019, kan barnet använda sina timmar i augusti enligt följande:

 • 0–84 h/mån., 0 - 42  timmar 
 • 85–125 h/mån., 143 - 63 timmar  
 • 126–146 h/mån.,64 - 73 timmar 
 • samma antal timmar gäller i skiftesvård  

 

Småbarnspedagogik utöver förskoleundervisning:

 • 0–41 h/mån., 0 - 21 timmar  
 • 42–56 h/mån., 21 - 28 timmar 

 

Om närvarotimmarna överskrids, uppbärs den normala klientavgiften. 

Via denna länk kan du läsa meddelandet om frånvaro under juni-juli och/eller i början av augusti och hur frånvaro påverkar avgifter (pdf)

Tilläggsuppgifter ger servicechef Maria Karvonen, tfn 06 325 3124
e-post: maria.karvonen(at)vasa.fi


Avgifter i de öppna daghemmens verksamhet:

 • De öppna daghemmen är avgiftsfria.
 • De öppna daghemmens klubbar har en fast månadsavgift:
  • Klubbar (3 h) 2 ggr/vecka, där ingen måltid serveras: Ingen avgift
  • Klubbar (4 h) 2 ggr/vecka, där måltid serveras: 38 €/mån.
 • De avgiftsfria öppna daghemmens klubbar:
  • Klubbar 2 ggr/vecka, måndagar och onsdagar kl. 12.30 – 15.30 eller tisdagar och torsdagar kl. 8.45 - 11.45 vid Kuningattarenpolun avoin päiväkoti
  • klubb 2 ggr/vecka, tisdagar och torsdagar kl. 12.30 – 15.30 vid Vaahteranmäen avoin päiväkoti
 • Stödet för hemvård av barn bibehålls även om barnet deltar i en klubb på ett öppet daghem.

Nedsättning/befrielse av dagvårdsavgiften eller klubbavgiften

Anhållan om nedsättning/befrielse av dagvårdsavgiften eller klubbavgiften kan sökas hos servicechefen. På besluten tillämpas principerna för utkomststöd och med dem förknippade anvisningar. Nedsättning/befrielse av dagvårdsavgiften/klubbavgiften beviljas vanligen inte retroaktivt, utan högst från början av den månad då ansökan lämnats till kundserviceenheten på avdelningen för småbarnsfostran.

Länk till ansökningsblanketten för att anhålla om befrielse/nedsättning av dagvårdsavgiften, utskrivbar. (pdf)

Anhållan med bilagor inlämnas till servicechefen på avdelningen för småbarnsfostran eller skickas med adress:

Vasa stad
Småbarnspedagogik/servicechef Merja Martin
PB 2 (Rådhusgatan 29)
65101 Vasa

Kunden bör ha kopierade bilagor med sig. Kopieringstjäst finns på Medborgarinfos samservicepunkt (Huvudbibliotek, vån. 1).

För mer information om dagvårdsavgifter och klubbavgifter samt fakturering kontakta dagvårdssekreterarna inom småbarnspedagogiken. Kontaktuppgifterna finns på småbarnspedagogikens kundbetjäningssida.

Länk till småbarnspedagogikens kundbetjäningssida.

 

Tilläggsinformation