Du är här

Om Vasa

Kommittéer och råd

En kommitté är ett organ som består av en eller flera förtroendevalda och som stadsstyrelsen tillsätter att utföra uppgifter av tillfällig eller bestående karaktär. En kommitté tillsätts för en mandatperiod som inte får vara längre än stadsstyrelsens mandattid. Råd och ungdomsfullmäktige är organer som stadsstyrelsen har utnämt. Genom dessa har kommuninvånarna möilighet att medverka och påverka beslutfattande i staden.