Du är här

8.2.2019 - 13:40

Sök understöd

kungörelsetid 8.2.2019 - 29.3.2019

Vi beviljar understöd en gång per år till olika sammanslutningar och enskilda personer. Målet med understöden är att på ett mångsidigt sätt stöda t.ex. evenemangsarrangemang, kommuninvånarnas hobbyverksamhet och samarbetet mellan olika aktörer.

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar understöd till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Föreningsunderstöd beviljas för upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet, tillhandahållande av kamratstöd samt för ökande av delaktighet.

Målgrupper
a. barn, unga, vuxna och familjer som behöver stöd
b. äldre personer
c. personer med funktionsnedsättningar
d. olika patientgrupper
e. pensionärsföreningar

Fokusområden år 2019 är (social- och hälsovårdsnämnden 22.1.2019 § 8): unga och rusmedel, ordnandet av familjeevenemang, mathjälp, pensionärers, veteraners makars/makors, änkors/änklingars samt krigsvärnlösas gemensamma transporter samt verksamhet som syftar till att främja invandrares integrering i samhället.

Tilläggsuppgifter om punkterna a-d
utvecklingsplanerare Marjo Nordström, tfn 040 482 5171

Tilläggsuppgifter om punkt e
koordinatorn för frivilligarbete Seija Nyqvist, tfn 040 717 3005, 040 717 3005

Ansökningstiden går ut 29.3.2019 kl. 16.00
    
Ansökningar, ansökningstid samt inlämning av ansökningar

Ansökningarna skickas i första hand in elektroniskt via Vasa stads elektroniska tjänster och blanketter.
Till ansökan kan bilagor i elektronisk form bifogas. Vid behov fås anvisningar om e-tjänsten hos registraturen tfn 3251066.

Blanketter för skriftliga ansökningar fås fortfarande via den ovan nämnda adressen för e-tjänster. I papperform på verket i fråga eller vid Medborgarinfon på adressen Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa och vid Lillkyro samserviceenhet på adressen Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro.  

Ansökningarna görs på stadens blankett för understödsansökan.
Skriftliga ansökningar skickas till Stadens registratur
postadress PB 3, 65101 Vasa
gatuadress Rådhusgatan 33 eller till
Lillkyro samserviceenhet, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro.