Du är här

8.8.2018 - 12:08

Vasa Universitetets anmälan om tillfällig evenemang som orsakar buller

kungörelsetid 8.8. - 24.8.2018

Hos Vasa stads byggnads- och miljönämnd är under beredning Vasa Universitetets anmälan om tillfällig evenemang som orsakar buller. Anmälan har kommit till behandling enligt miljöskyddslagens 118 §.

Anmälan gäller:
anordnande av utomhuskonsert vid Universitetsstranden den 5.9.2018.

De, vilkas rätt eller fördel saken kan beröra (parterna), kan framställa anmärkningar med anledning av anmälan. Andra än parterna kan framföra sin åsikt.

Skriftliga anmärkningar och åsikter med anledning av anmälan skall riktas till:
Vasa stads byggnads- och miljönämnd
postadress PB 3
65101 Vasa
senast 24.8.2018.

Anmälningshandlingarna finns till påseende:
vid Vasa stads miljöavdelning
gatuadress Senatsgatan 1 (2. våningen) till slutet av kungörelsetiden.

Ytterligare uppgifter i ärendet ger:
miljödirektör Christer Hangelin tel. 040 764 2412 christer.hangelin@vaasa.fi och
miljöinspektör Esa Hirvijärvi tel. 040 777 5176 esa.hirvijarvi@vaasa.fi.

Senaste