Du är här

7.12.2017 - 14:01

Planläggningens tillståndsärenden 7.12.2017 / planläggningssektion

kungörelsetid 7.12.2017 - 6.1.2018

Stadsstyrelsens planeringssektion 28.11.2017 beslutet meddelades 5.12.2017 tillståndsärenden 7.12.2017
                            
VAASA/1173/10.03.00.07/2017 § 98    

Undantag från detaljplanen 905-6-1003-2, Strandgatan 18

VAASA/1122/10.03.00.07/2017 § 99    

Undantag från detaljplanen, grönområdena vid Gerby hamn

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring genom att anföra besvär skriftligen hos Vasa förvaltningsdomstol. I besvärsskriften ska anges till vilka delar ändring i beslutet söks och vilka ändringar som yrkas samt de grunder på vilka ändring yrkas.

Över ett beslut kan besvär anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Besvärsrätt i fråga om ett undantagsbeslut och ett beslut enligt 137 § i markanvändnings- och bygglagen som en kommunal myndighet har fattat om ett ärende som gäller planeringsbehov har
1) ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område,
2) ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka,
3) den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan,
4) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar,
5) kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar,
6) inom det geografiska område där den är verksam, en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet,
7) närings-, trafik- och miljöcentralen, samt
8) en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av den som överklagar eller av den som avfattat skriften. Där ska anges ändringssökandens, och om denne inte är den som undertecknar, också avfattarens namn och hemkommun. I besvärsskriften ska också uppges postadress och telefonnummer genom vilka ändringssökanden kan ges meddelanden i ärendet. Till besvärsskriften ska fogas det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia, och en redogörelse för när ändringssökanden har fått del av beslutet samt tidigare icke framlagda bevis som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden.

Detta beslut har meddelats/meddelas efter anslag 7.12.2017. Detta är den dag då parterna och andra som har rätt att söka ändring anses ha fått del av beslutet. Ändringssökanden eller av denne befullmäktigat ombud ska lämna in besvärsskriften till Vasa förvaltningsdomstol inom trettio (30) dagar från dagen för delfående. Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Räknat enligt detta ska besvärsskriften lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol senast 6.1.2018. På sändarens ansvar kan besvärsskriften också skickas som en betald postförsändelse. Anlitas posten ska besvärsskriften avsändas i så god tid att den hinner fram på den ovan nämnda förfallodagen innan tjänstetidens slut klockan 16:15. Besvärsskriften kan även skickas till Vasa förvaltningsdomstol i elektroniskt format.

Besvärsskriften ska tillställas Vasa förvaltningsdomstol före besvärstidens utgång.
Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Av ändringssökanden kan uppbäras en rättegångsavgift som bestäms enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer. Rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen är för närvarande 250 euro.

Besvärsinstans och adress:     

Vasa förvaltningsdomstol
postadress PB 204, 65101 VASA
gatuadress Korsholmsesplanaden 43
faxnummer 029 56 42760
e-postadress vaasa.hao@oikeus.fi

Denna förteckning finns på Vasa stads officiella anslagstavla. Planerna finns tillgängliga på Vasa stads planläggning, Kyrkoesplanaden 26 A våning 2 .

Vasa 5.12.2017 byråsekreterare Mari Pihlaja-aho

Relaterade artiklar: 

Senaste