Du är här

11.6.2018 - 15:39

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Beslut enligt vattenlagen: Vasa stad, Kommuntekniken

kungörelsetid 12.6.2018 - 12.7.2018

Dnro LSSAVI/630/2018 12.6.2018

Kungörelse: Beslut enligt vattenlagen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 12.6.2018 gett
beslut nr 46/2018/2.

Sökande: Vasa stad, Kommuntekniken

Ärende: Muddring och utfyllnad gällande byggande av en stödmur vid Fiskstranden, Vasa

Beslutet hålls framlagt under besvärstiden 12.6. – 12.7.2018 på Vasa
stads medborgarinfo (Biblioteksgatan 13) och i Regionförvaltningsverket
i Västra och Inre Finland. Beslutet kan dessutom läsas via adressen
www.avi.fi/lupatietopalvelu

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdom-
stol. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då
beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden
utgår 12.7.2018. 

Besvären riktas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa.
Närmare information om sökande av ändring finns i besvärsanvisningen
som har bifogats beslutet. 

Ytterligare upplysningar ger
miljöråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797
e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Relaterade artiklar: