Du är här

11.1.2018 - 13:22

YVA-kungörelse

kungörelsetid 10.1. - 8.2.2018

MKB-förfarandet gäller batterifabriksprojektet i Vasa stad och Korsholms kommun.

Miljökonsekvenserna av projektet bedöms i ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Den projektansvarige har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett program för miljökonsekvensbedömning, dvs. en plan om nödvändiga utredningar och om hur bedömningsförfarandet ska ordnas. I projektet undersöks möjligheten att förlägga en helhet av fabriker som tillverkar litiumbatterier till  asaregionen. Granskningen omfattar två produktionsfabriker, av vilka den ena ligger på Vasas sida och den andra på Korsholms sida av samma industriområde. Beroende på vilket alternativ som genomförs producerar fabrikerna varje
år sammanlagt 300 000–800 000 batterier, som till energikapaciteten motsvarar 50–100 GWh elenergi lagrad i batterierna. Planeringsområdet ligger i närheten av riksväg 3, ca 12 km från Vasa centrum mot sydost och avgränsat av Vasa flygfält och järnvägsförbindelsen.

Utöver det s.k. nollalternativet granskas dessutom tre egentliga genomföringsalternativ.

Alternativ 0: Projektet genomförs inte.

Alternativ 1: Omfattande verksamhet (maximal kapacitet), som omfattar en batterifabrik i Vasa (kapacitet 70 GWh) och en batterifabrik i Korsholm (30 GWh). Tillsammans är batterifabrikernas kapacitet således 100 GWh. Fabrikerna är så självförsörjande som möjligt i fråga om förbehandling av kemikalier, dvs. på batterifabriksområdet bedrivs tillverkning av katodmaterial av litium och blandning av elektrolyt.

Alternativ 2: 70 GWh:s batterifabrik i Vasa och 30 GWh:s batterifabrik i Korsholm (sammanlagt 100 GWh, dvs. maximal kapacitet). I alternativet är förbehandlingen av kemikalier så långt som möjligt externaliserad.

Alternativ 3: 35 GWh:s batterifabrik i Vasa och 15 GWh:s batterifabrik i Korsholm. De två fabrikernas totala kapacitet är således 50 GWh. I alternativet är förbehandlingen av kemikalier så långt som möjligt externaliserad.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet för bedömning av projektets konsekvenser är framlagda
till påseende under tjänstetid:


10.1. - 8.2.2018
Vasa stads på medborgarinfo, Biblioteksgatan Vasa och
Korsholms kommun Centrumvägen 4, Korsholm.
Kungörelsen och bedömningsprogrammet
publiceras dessutom på webbplatsen www.miljo.fi/vasaregionensbatterifabrikerMKB.

Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet.
Skriftliga ställningstaganden skickas senast 8.2.2018:

till NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller
per e-post till: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi

Kontaktmyndigheten i projektet NTM-centralen i Södra Österbottens utlåtande om bedömningsprogrammet läggs fram till påseende senast en månad efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt på samma platser som bedömningsprogrammet.

Ett evenemang för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet och planläggningen av området:
torsdagen 11.1.2018 kl. 15 - 20
i Futura I i Runsor, Företagaregatan 17, Vasa.
Det ordnas öppet hus kl. 15 - 18 då man kan bekanta sig med materialet och projektets informations- och diskussionsmöte inklusive korta anföranden inleds kl. 18.

Mer information:
Den projektansvarige:
NLC Vaasa Oy, kontaktperson Oy Vaasa Parks Ab:s verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma
tfn 040 573 3004 ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi
Den projektansvariges MKB-konsult:
Gaia Consulting Oy, Mari Saario, tfn 050 421 9999 mari.saario@gaia.fi
MKB-förfarandet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Niina Pirttiniemi, tfn 0295 027 904 niina.pirttiniemi@ely-keskus.fi

Vasa 10.1.2018

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

Relaterade artiklar: