Du är här

Om Vasa

Landskaps- och vårdreformen

Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats 8.3.2019, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt.
landskapsreformen_opf.jpg

Läs meddelande 11.3.2019: Samarbetet fortsätter för Österbotten

***

Landskapsreformen är den största regionförvaltningsreformen i historien. Reformen kommer att leda till 18 landskap i Finland. I fortsättningen har landskapet hand om sådana tjänster som i nuläget handhas av kommunerna, samkommunerna eller staten. 

Målen med reformen är att minska på skillnaderna i invånarnas hälsa och välfärd, att utforma tjänster som allt mer utgår från kundens behov samt att spara pengar genom samarbete och kostnadseffektivitet. Medborgarna vill dessutom garanteras bättre möjligheter att påverka besluten i sin egen region.

Så här påverkar reformen servicen

Det nya landskapet står framöver för många sådana tjänster som nu handhas av antingen kommunen eller staten. Landskapets uppgifter skulle vara:

 • socialvården
 • hälsovården
 • räddningsväsendet
 • arbets- och näringstjänsterna (de s.k. tillväxttjänsterna)
 • miljö- och hälsoskyddet
 • regionalutvecklingen
 • styrning av områdesanvändningen och landskapsplanläggningen
 • trafiksystemplaneringen och den regionala kollektivtrafikplaneringen
 • landsbygdsutvecklingen och avbytartjänsterna
 • främjandet av den regionala identiteten och kulturen

Valfrihet

Valfriheten är en väsentlig del av den service landskapet erbjuder sina invånare. Som invånare kommer du framöver att ha större möjligheter än tidigare att välja varifrån du skaffar t.ex. dina tjänster inom social- och hälsovården.

Hur kommer kommunernas roll att se ut?

Kommunerna kommer alltjämt att ha en stark roll. I framtiden kommer du som invånare att allt oftare få påverka de beslut som fattas i din kommun. Att trygga kommunens livskraft kommer också att vara en viktig uppgift på kommunkansliet. Kommunens uppgifter skulle vara:

 • kompetens och bildning
 • främjande av hälsa och välfärd
 • motion, kultur och fritid
 • ungdomsarbete
 • lokal näringspolitik
 • markanvändning och byggnation
 • lokalt deltagande

Så här framskrider beredning av reformen i Österbotten

Kommuner, samkommuner och övriga regionala aktörer deltar i planeringen av det nya landskapet. Att ta fram ändamålsenliga tjänster för invånarna utgör ledstjärnan i arbetet. Inget överförs som sådant till det nya landskapet, utan servicehelheterna och samarbetet planeras med invånarnas bästa som utgångspunkt. Därför är det viktigt att österbottningarna uttrycker sin åsikt och på så sätt påverkar planeringen.

Våren 2017 blev de förberedande utredningarna om vilka uppgifter som flyttas över till landskapet färdiga i Österbotten. Utredningarna om social- och hälsovården gjordes av elva arbetsgrupper. Landskapets övriga uppgifter utreddes av sju temagrupper.

I maj-juni 2017 flyttades ansvaret för beredningen över till ett temporärt beredningsorgan. 

Du kan påverka

Det arrangeras landskapsvalet. Då får du rösta på den som du tycker ska representera dig i landskapsfullmäktige. I landskapsvalet kan du ge din röst över kommungränserna. Din röst är viktig, så kom ihåg att delta!

Du kan påverka beredningen av landskapsreformen genom att

 • rösta i landskapsvalet
 • använda kanaler för deltagande i din hemkommun
 • ta del av diskussionen på sociala medier och markera dina inlägg med #dittösterbotten.
  De riksomfattande taggarna är #sote och #maakuntauudistus.

Läs mer:
Landskapsreformen i Österbotten: www.dittosterbotten.fi
Landskapsreformens riksomfattande webbplats: www.regionreformen.fi