Du är här

Om Vasa

Livsmedelsövervakning

Livsmedelsövervakningen syftar till att trygga livsmedelssäkerheten och en säker livsmedelshantering samt att säkerställa en god hälsomässig livsmedelskvalitet och annan kvalitet enligt livsmedelsbestämmelserna.

Tillsynen täcker alla skeden av livsmedelsproduktionen från primärproduktionen ända till överlåtelsen till konsumenten. Tillsynen gäller kraven på livsmedlen och på produktionen, distributionen och försäljningen av dem samt marknadsföringen av livsmedel:

  • du inrättar en livsmedelslokal eller väsentligt ändrar dess nuvarande verksamhet
  • du stänger en livsmedelslokal eller aktören byts
  • du inrättar en anläggning eller aktören byts
  • du säljer eller bjuder ut livsmedel från en mobil livsmedelslokal
  • du vill anmärka på ett livsmedels kvalitet eller en livsmedelslokals verksamhet
  • du misstänker att du har blivit matförgiftad

Inspektionerna i affärerna och restaurangerna utförs enligt systemet Oiva och rapporterna över inspektionerna publiceras i internet på adressen oivahymy.fi. Företaget bör placera rapporten i närheten av sin ingång på en för kunderna synlig plats. Om brister upptäcks vid inspektionerna, uppmanas företagarna till förbättringar inom en viss tid. Om det ännu vid en ny inspektion kommer fram att olägenheterna inte har avhjälpts, vidtas vid behov förvaltningsmässiga tvångsmedel. Livsmedelsövervakningen kan inbegripas i den regelbundna tillsynen och livsmedelsprover kan tas på livsmedelsövervakningsobjekt för att granska egenkontrollen. Också bagerierna och anläggningarna inom bl.a. fisk-, mjölk- och köttbranschen har tagits med i systemet Oiva år 2015.

Nya livsmedelslokaler eller objekt där väsentliga ändringar görs bör meddelas tillsynsmyndigheten. Aktören meddelar livsmedelstillsynsmyndigheten om byte av verksamhetsidkare i tillsynsobjektet och om tillfälliga försäljningstransaktioner beträffande livsmedel på samarbetsområdet gör aktören eller den som ordnar tillställningen ett meddelande till tillsynsmyndigheten fyra dygn före evenemanget.

Om matförgiftning eller betydande fel i livsmedel misstänks kan livsmedelstillsynen kontaktas, som gör de utredningar som behövs: terveysvalvonta@vaasa.fi