Du är här

2.1.2018 - 10:46

Stadens kulturunderstöd kan sökas i januari

Vasa stad beviljar årligen understöd för kulturverksamhet, vilka kan sökas av privatpersoner, arbetsgrupper och sammanslutningar. Ansökningstiden är i januari.
Tre olika understöd kan sökas. Objektsunderstöd beviljas för kulturverksamhet av projektnatur och för konstnärligt arbete. Stadskulturunderstöd kan utöver för stadsdelsevenemang även sökas för arrangemang av för allmänheten öppna kultur-och konstevenemang i Vasa, vilka ökar delaktighet och samhörighet. Verksamhetsunderstöd beviljas för etablerad och fortgående verksamhet till sammanslutningar och föreningar som bedriver aktivt kulturarbete i Vasa. 2018 års anslag för kulturunderstöd är 80 000 euro, av vilket 3 000 euro reserveras för priser och stipendier. Som en helhet kan 5 000 euro sökas för genomförande av ett öppet och gemenskapsinriktat stadsevenemang i staden. Med detta vill man uppmuntra utvecklandet och skapandet av en inkluderande stadskultur. Bedömningsgrunderna är bl.a. evenemangets inkluderande karaktär, ändamålsenlighet, gemenskapsinriktning och dess stimulerande och stärkande karaktär för hela staden eller stadsdelen. Mer information om ansökan och grunderna för beviljande finns på Vasa stads webbsidor på adressen https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/kulturunderstod-och-kulturpris
Relaterade artiklar: 

Senaste