Du är här

17.6.2019 - 9:45

Tekniska sektorns understöd skars ned på grund av sparkrav – djurskyddsservicen är fortfarande tryggad

På grund av sparkrav beviljar Vasa stad i år inget verksamhetsunderstöd till Katthuset i Vasa och Hundgården Kulkuri. Djurskyddsservicen är fortfarande ordnad i samarbete med Hundgården Kulkuri och för det betalas en separat ersättning till hundgården. De lokala frivilliga organisationerna gör ett värdefullt arbete och därför var beslutet om nedskärning inte lätt.

I tekniska nämndens budget har årligen reserverats 4 500 euro för avtalsbaserade understöd i enlighet med stadsstyrelsens beslut (29.4.2013). Staden har separat fastställt enhetliga grunder för beviljandet av understöd inom olika sektorer. Understöden beviljas på basis av prövning.

–    Tekniska sektorns understöd har väckt frågor i media, i synnerhet med tanke på djurskyddet. Vi vill belysa bakgrunden till besluten och betona att vi värdesätter det frivilliga arbetet trots de svåra besluten, säger direktören för tekniska sektorn Markku Järvelä.

Tekniska sektorns understöd har årligen sökts av föreningarna Vaasan kodittomien kissojen ystävät ry för Katthusets verksamhet och Österbottens Fiskarförbund rf för fiskeplantering. I år ansöktes inget understöd för fiskeplantering men utöver Katthusets ansökan om understöd bad Hundgården Kulkuri Vasa stad delta i en kampanj med kollektiv finansiering där medel samlades in för Hundgårdens flyttnings- och renoveringsprojekt.

Lagstadgad service tryggas trots sparkuren

Enligt djurskyddslagen är staden skyldig att ordna tillfällig skötsel av omhändertagna hittedjur. Kommunen ska se till att inom dess område ordnas tillfällig skötsel av herrelösa hundar och katter samt motsvarande små sällskaps- och hobbydjur som påträffas och tas om hand. Omhändertagna djur ska förvaras minst 15 dagar, varefter kommunen har rätt att sälja djuret, överlåta det på annat sätt eller avliva det.  

–    Vasa stad sköter denna förpliktelse enligt ett samarbetsavtal med Hundgården Kulkuri. Staden betalar dem en årlig ersättning för detta och ersättningen ingår inte i understöden, berättar Järvelä.

Katthuset har ingen officiell roll när det gäller att uppfylla förpliktelsen utan verksamheten är frivillig service som ger mervärde. Katthuset verkar i stadens fastighet invid Levonsgatan i Brändö. I den i hyresavtalet angivna hyran ingår normal skötsel och normalt underhåll men ingen reservering för kommande investeringar. 

–    Huset börjar vara i slutet av sin livscykel. Enligt de uppgifter som staden har fått förbereder föreningen en flytt till andra utrymmen. I det här syftet har föreningen samlat in stödfinansiering, berättar Järvelä.

Balansering av stadens ekonomi pågår och det innebär både att inkomsterna bör utökas och att kostnaderna måste minskas. Balanseringsplikten för tekniska sektorns del i år är totalt ca 1,2 miljoner euro. Utöver det pågår samarbetsförhandlingar för hela stadens del och syftet med dem är ytterligare inbesparingar. Tekniska nämnden beslutade för sin del om inbesparingar på sitt sammanträde i mars. 

–    Besluten om understöd på sammanträdet i juni var en liten del av ett större sparprogram. Nämnden beslutade att inte bevilja de ovan beskrivna prövningsbaserade understöden. Det var tyvärr inga lätta beslut men nedskärningar måste göras även i fråga om små summor. Strävan är att trygga basservicen trots sparkuren, säger Järvelä och beklagar läget.

Senaste