Du är här

30.8.2018 - 14:15

Vasa Vatten: Avloppsvattenläckage till Metviken

Uppdaterad info 30.8.

Mer info: www.vaasanvesi.fi/sv/ och https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/badstranderna

Vasa Vatten, Meddelande 30.8.

Vasa Vatten fick svar från NTM-centralen till sin utredning om Metvikens avloppsvattenutsläpp snabbt i tre dagar. NTM-centralen konstaterar att läckaget har varit mycket stort och långvarigt och utvärderar att läckagets inverkan på Metvikens och Vasas närskärgårds vattenkvalitet är betydande.

De kombinerade avloppsvatten- och dagvattenbrunnarnas problem i olika extrema förhållanden hade inte utretts och förutsetts tillräckligt bra. För att hindra motsvarande situationer uppmanar NTM-centralen Vasa Vatten att förbättra pumpstationers alarmsystem, upplärning av vikarier samt riskhantering. Avloppsvattennätets försörjnings- och underhållsprogram ska uppdateras, dvs. regelbundna granskningar av avlopp samt dagvattenbrunnar- och linjer och reparationsåtgärder som görs p.g.a. dessa. Planen om reparationen av de kombinerade avloppsvatten- och dagvattenbrunnarna ska levereras till NTM-centralen före slutet av år 2018.

För att utreda vattendragets situation uppmanar NTM-centralen att tillsätta en provtagningspunkt till mitten av Metviken åren 2018-2020 som en del av samkontrollen av havsområdet utanför Vasa. För att utreda utsläppets verkningsområde tas sedimentprov från Metviken och mellan Sandö och Vasklot senast 14.9.2018. Resultaten levereras till NTM-centralen senast 25.9.2018. P.g.a. resultaten utvärderar NTM-centralen provtagning i fortsättningen.

P.g.a. pumpstationers flödeskurvor, nätinformationssystem och reningsverkets vattenanalyser utvärderar Vasa Vatten att avloppsvattenutsläppets mängd till Metviken var 20 000 m3. Det är mycket mera än vad man antog i början och motsvarar avloppsvattenmängden som kommer till Påttska reningsverket på en dag. När man hittade stoppet i avloppsvattenlinje öppnades det i några timmar, därefter steg avloppsvattenmängden som kom till Påttska reningsverket snabbt och mängden av fast ämne var tre gånger större än vanligt. Dessutom var avloppsvattenmängden i Metvikens pumpstation större än vanligt många dagar. I praktiken betyder det att en stor mängd av avloppsvatten och speciellt fast ämne var bakom stoppet och kom till slutet till reningsverket just som det ska komma.

Vasa Vatten är medveten om sitt ansvar och beklagar skador som orsakades av Metvikens avloppsvattenläckage!

Åtgärdsbehov som NTM-centralen har noterat för att minimalisera avloppsvattenläckagerisk motsvarar Vasa Vattens utredning. Vasa Vatten har omedelbart vidtagit åtgärder för att reparera saken och hindra motsvarande i fortsättningen. Avloppsvattenpumpstationers flödesgranskning med hjälp av fjärrövervakning har effektiverats. Pumpstationers automatiska alarmsystem ökas och deras funktion säkras i olika risksituationer. Tillsammans med stadens kommunalteknik går Vasa Vatten igenom dag- och avloppsvattennätets mest kritiska ställen under hösten. En avloppsvattenlinje som hade stopp rasade i samband med avloppsfilmning 29.8. i korsningen av Bangatan och Museigatan. Raset är reparerat tillfälligt med element, det fanns inget avloppsvattenutsläpp till marken eller vattendrag. Avloppsvattenlinje i fråga saneras i början av oktober.

Vasa Stads Miljöavdelning fortsätter att kontrollera badvattnets kvalitet vid Sandö tills vidare. Följande bakterieprov tas 31.8. och virusprov nästa vecka.

Vasa Vatten, Meddelande 23.8. kl. 14.08

Vasa Stads Miljöavdelning utvärderar Sandös och Smulterös badförbud följande gång fredagen den 24.8. Då får man sannolikt resultaten av virusprov, som togs onsdagen den 22.8. Gällande indikatorbakterier uppfylldes badvattenkvalitetsstandarder i proven som togs tisdagen den 21.8.

Brändö Sunds mattvättplats öppnas 23.8. Vattnet till mattvätten tas från vattenledningsnätet.

P.g.a. vattenanalyser som togs från havsområdet 9.8. och från Metviken 10.8. och 15.8. utvärderar KVVY Tutkimus Oy:s vattendragsexpert Ossi Käkränen avloppsvattenläckagets påverkan på vattendragen som temporärt. Resultaten efter avloppsvattenläckaget jämfördes med värdena i uppföljning av vattendrag under åren 2000-2017. Fosforhalten i de vattenprov som togs från Metviken 15.8. överskred det långsiktiga medelvärdet, men kväve och bakteriehalterna var under det långsiktiga medelvärdet. Vattenprov från havsområdet utanför Vasa togs från sex provtagningspunkter som var närmast Metviken. De här punkterna är en del av de över trettio provtagningspunkter i havsområdet framför Vasa där vattenprover hämtas fem gånger per år. Käkränen utvärderar att avloppsvattenläckagets påverkningar gränsar till områdena nära Metviken, högst till norra Stadsfjärden. Käkränen rekommenderar att ta prover från Metviken och från havsområdets observationspunkter en månad efter utsläppet.

På natten mellan tisdag och onsdag filmades den avloppsvattenlinje som hade stopp. Där fanns ställen som ska repareras, bl.a. hål där dagvatten och jord sluppit in. De ska repareras så fort som möjligt. En noggrannare filmning av den kombinerade avloppsvatten- och dagvattenbrunnen lyckades ännu inte. Filmningen fortsätter nästa vecka. Utredning av andra motsvarande strukturer fortsätter.

En noggrannare utredning av avloppsvattenläckaget levereras till NTM-Centralen fredagen den 24.8.

Vasa Vatten, Meddelande 17.8 kl. 15

Vasa stad miljöavdelningen utvärderar Sandös och Smulterös badförbud följande gång måndagen 20.8. Då får man resultaten av virusprov som togs onsdagen 15.8. och bakterieprov som togs fredagen 17.8. Alla badstränderna uppfyllde badvattenkvalitetstandarder i prov som togs 13.8.

En uppskattning om avloppsvattenläckagets påverkningar på vattendrag som görs enligt vattenprov som tagits från havsområdet och från Metviken fås måndagen 20.8.

Nästa vecka filmas avloppsvattenlinje som hade stopp och på samma gång redas ut den kombinerade dagvatten-avloppsvattenbrunnens funktion noggrannare och andra motsvarande strukturer i avloppsvattennätet.

En noggrannare utredning om avloppsvattenläckage lämnas till NTM-Centralen fredagen 24.8.

Vasa Vatten, Meddelande 14.8 kl. 16

Gällande Vasa stads badstränder fortsätter badförbud vid Sandö och Smulterö sannolikt åtminstone till måndagen den 20.8. Från badvattenprov undersöks utöver indikatorbakterier också virus för att reda ut möjliga hälsorisker. Vasa stad miljöavdelning informerar om situationen följande gång på onsdagen 15.8.

Tills vidare Sandös och Brändö Sunds mattvättställen är stängda och fiske i Metviken rekommenderas inte.

Resultaten om avloppsvattenutsläppets spridning och utspädningsgrad på havsområden väntas på de närmaste dagarna.

Vasa Vatten, Meddelande 10.8. kl. 15.30

Gällande Vasa stads badstränder fortsätter badförbud tills vidare på Sandö och Smulterö. Vasa stads miljöavdelning informerar om situationen varje gång efter vattenprovsanalyser är färdiga.

P.g.a. avloppsvattenutsläppet rekommenderar man inte mattvättning på Sandös och Brändö sunds mattvättningsställen eller fiske i Metviken. Om de här rekommendationerna har man satt upp skyltar på de ifrågavarande stränderna. Man informerar om saken och uppdaterar skyltarna vart efter nya vattenprovsresultat fås.

Ännu har vi inte tillräckligt med information angående avloppsvattenutsläppets spridning och utspädningsgrad så att dess påverkningsområde kunde definieras och noggrannare rekommendationer kunde ges. Resultaten om analyser som togs från havsområdet på torsdagen den 9.8. fås i början av nästa vecka samt resultaten av vattenprov som togs på fredagen den 10.8. från stadens nio badstränder Sandö, Smulterö, camping, Paradisön, Tropiclandia, Gustavsborg, Abborön, Vikinga och Storviken.

Vasa Vatten, Meddelande 9.8. kl. 15.30

Det fanns inga överskridningar i åtgärdsgränserna i de vattenprov som togs på tisdagen den 7.8 på Sandö badstrand. Vattenprovernas resultat från badstränder som tagits på onsdagen den 8.8 fås på fredagen den 10.8.

Man har utvidgat provtagningsområdet idag för att reda ut avloppsvattenläckagets påverkningsområde. Idag har man tagit prov från sju badstränder, Sandö, Smulterö, Campingplatsen, Paradisön, Tropiclandia, Gustavsborg och Abborön. På kartan bifogad har man märkt badsträndernas och avloppsvattenläckagets placering. Vattenprov ska tas från badstränder ännu åtminstone på fredagen den 10.8 och på måndagen den 13.8. Dessutom har prover tagits från närliggande havsområde enligt NTM-Centralens rådgivning.

Vasa Vatten, Meddelando 9.8. kl. 13.15

Slam som hade läckt till Metviken har sugits bort med sugbilar på torsdagsmorgonen 9.8. Enligt BotniaLab Ab:s förhandsuppgifter fanns det inga överskridningar i åtgärdsgränser i vattenprov på andra badstränder än vid Sandö som tagits på måndagen 6.8. Följande analysresultat väntas och provtagning ska utvidgas. Carola Storgård-Envall, överinspektör vid Södra Österbottens NTM-central ska också komma till platsen.

Mer info: https://www.vaasanvesi.fi/web/sv/ och https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/badstranderna.

Vasa Vatten, Meddelande 8.8.

Det har läckt många hundra kubikmeter avloppsvatten via dagvattenavlopp p.g.a. stoppad avloppsvattenlinje till Metvikens strand. Stoppet har öppnats igår. Avloppsvatten läcker inte mera till Metviken.

Stoppet har troligen orsakats av hällregnet. Under hällregnet har regnvattnet som hade mycket skräp med sig översvämmat från dagvattenavlopp till avloppsvattenavlopp. Skräp orsakade stopp i avloppsvattenavlopp och p.g.a. detta har avloppsvatten läckt från avloppsvattenavlopp via avloppsbrunnens bräddning längs dagvattenutloppsrör till Metviken.

Vattenkvaliteten vid badstränderna övervakas nu intensivt. Vid Sandö råder badförbud tills vidare. Badsträndernas vattenkvalitetsuppgifter finns på stadens nätsida https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/badstranderna.

Vasa Vatten beklagar skador som avloppsvattenläckaget orsakat!

 

Relaterade artiklar: 

Senaste