Du är här

Om Vasa

Miljöskyddstillstånd och -anmälningar

Enligt miljöskyddslagen ska tillståndsansökan eller meddelande lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet om vissa verksamheter.

Verksamheter som det krävs miljötillstånd för är bland annat bergkross, större produktionsdjursgårdar och professionell avfallshantering. En förteckning över verksamheter för vilka miljötillstånd krävs finns i bilaga 1 i miljöskyddslagen.

Verksamheter som ska registreras är i regel bränsledistributionsstationer, energiproduktionsanläggningar vars bränsleeffekt är över 1 men högst 50 megawatt, asfaltstationer, vissa anläggningar var organiska lösningsmedel används samt betongstationer och betongproduktfabriker. En förteckning över verksamheter för vilka registrering krävs finns i bilaga 2 i miljöskyddslagen.

Anmälningspliktiga är t.ex. större sågverk, större olje- och kemikalielager, en del av livsmedelsindustrin och djurstallar samt mindre skjutbanor. Listan om anmälningspliktiga anläggningar finns i bilaga 4 i miljöskyddslagen.

För yrkesmässig insamling av avfall krävs enligt 100 § i avfallslagen en anmälan. Också den som yrkesmässigt transporterar avfall bör göra en anmälan till Närings-, trafik- och miljöcentralens avfallshanteringsregister.

Enligt nitratförordningen bör en anmälan göras om tillfällig lagring av stallgödsel (lagring av gödsel i stackar) innan den sprids ut på åkrar.

Tillfälligt störande buller eller arbeten eller händelser som medför vibrationer bör meddelas på förhand, dvs. en s.k. bulleranmälan ska göras i enlighet med 118 § miljöskyddslagen.

För att ta marksubstanser, såsom berg, grus eller mull för kommersiellt ändamål behövs tillstånd i enlighet med marktäktslagen.

Tillstånds- och anmälningsblanketter