Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

kulttuuriSB640x427

Kulturunderstöd och kulturpris

Föreningar, stiftelser, anstalter, enskilda medborgare och andra samfund som har verksamhet i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen. Kommunerna kan understöda teater-, dans- och cirkusverksamhet samt musei- och musikverksamhet på olika sätt.
Staden delar årligen ut kulturunderstöd till kulturverksamhet. Understöd kan sökas som projektbidrag, stadskulturbidrag eller verksamhetsbidrag Vem: en privatperson, en arbetsgrupp eller ett samfund Ansökningstid: till tor 31.1.2019 kl. 16:00 Ansökan returneras: Vasa stad, registraturen, Rådhusgatan 33, 65100 Vasa Beslut: kultursektionen, februari *** NY! Från början av 2019 har föreningar en möjlighet att ansöka ett 3-årigt verksamhetsbidrag. Bidraget är för föreningar som har en stark vilja att utveckla sin verksamhet samt en tydlig utvecklingsplan för tre år. Beslutet gäller år 2019-2021. Nyttan med 3-åriga modellen: - med hjälp av understödets utvecklingsskyldighet föra aktörens verksamhet starkare framåt - stöd för en längre tidsperiod säkerställs och möjlighet att systematiskt utveckla verksamheten - en eventuell höjning av understödet - ett intensivare partnerskap med stadens kulturtjänster, kultursektion och föreningar I samband med ansökan behöver man speciellt - av föreningen behövs för en treårsperiod en årlig, riktgivande verksamhetsplan och budget - en tydlig utvecklingsplan om hur föreningen tänker utveckla verksamheten under hela understödsperioden samt hurdana utvecklingsåtgärder som ska göras på årsnivå *** Pris: Förutom understöden utdelas årligen Kulturpriset och stipendiet Ung kulturutövare. Kulturpriset beviljas en person eller en grupp som erkänsla för betydande och synligt arbete inom det egna kulturella området Vasa stad till fromma. Stipendiet Ung kulturutövare delas ut som en sporre till en ung, begåvad och aktiv kulturutövare eller -grupp, som har visat stor potential inom sitt eget kulturella område. Mottagaren av stipendiet har med sin person och sitt arbete även fungerat som inspirationskälla för andra unga kulturutövare. Stipendiet kan ges till en Vasaungdom under 25 år eller en ungdomsgrupp.
Allmänt: 1. Den sökande ska ha Vasa som hemort 2. Understöd kan beviljas till privatpersoner och konstnärer, arbetsgrupper, föreningar och sammanslutningar 3. Understöd kan beviljas som - objektsunderstöd (för kulturverksamhet av projektnatur, för konstnärligt arbete) - stadskulturunderstöd (för arrangemang av för allmänheten öppna kultur-och konstevenemang i Vasa, vilka ökar delaktighet och samhörighet samt för stadsdelsevenemang) - verksamhetsunderstöd (för etablerad och fortgående verksamhet till sammanslutningar och föreningar som bedriver aktivt kulturarbete i Vasa) 4. Den sökande ska i sin ansökan framlägga en tydlig verksamhetsplan och en realistisk kostnadsberäkning. 5. Understödsmottagaren ska lämna in en skriftlig utredning gällande det erhållna understödet senast i slutet av april (30.4) följande år. Om en utredning inte lämnas in, återkrävs det utbetalda understödet. 6. Understöd betalas endast ut mot fullständiga ansökningshandlingar (verksamhetsplan, budget, föregående års bokslutshandlingar). 7. Understödsmottagaren - är vid behov beredd att uppträda på tillställningar som staden ordnar. - nämner beviljaren av understödet i sitt marknadsföringsmaterial och dyl. 8. Understöd beviljas inte om den sökande får understöd från någon annan förvaltning inom staden för samma objekt. 9. Ansökningar som inlämnats för sent behandlas inte. 10. Nämnden kan årligen besluta om eventuella årsvisa särskilda tyngdpunkter. Kulturunderstöd beviljas inte för: • resekostnader • grundexamina eller lärdomsprov • religiösa och partipolitiska tillställningar • slutna tillställningar • föredrag, föreläsningar, seminarier och kurser • alkohol-, livsmedels- och måltidskostnader • verksamhet som sker utanför Vasa • samma privatperson eller konstnär två kalenderår i följd
Ansvarig person: