Du är här

Tandvård

I bastandvården ingår granskning av munområdet och behövliga förebyggande och reparerande vårdåtgärder. Det viktigaste är att borsta sina tänder två gånger per dag och undvika att småäta.

Service

Kuva hammashoidosta

För icke-brådskande tandvård ges en tid enligt det individuella vårdbehovet. Väntetiden är i genomsnitt 6 månader. I denna stund då patienten bokar en icke-brådskande tid, placeras denne inte i kö, utan man strävar till att ge en vårdtid inom ramarna för vårdgarantin (6 månader).

Under mun- och tandkontrollbesöket utvärderar en sakkunnig förutom munhälsan även huruvida egenvården och kvaliteten på den räcker till. Under kontrollbesöket uppgörs en individuell vårdplan, där man fastställer vårdbehovet och förverkligandet samt tidpunkten för följande kontrollbesök. Vårdplanen baserar sig på vårdbehovet och förbinder patienten själv att ta hand om egenvården i samband med munhälsan.

Att söka sig till tidig vård då symptomen dyker upp samt förebyggande vård och vård i tidigt skede möjliggör ingripande i påbörjande munsjukdomar och kan stoppas genom egenvård och sakkunnigvård. Att korrigera situationen i ett tidigt skede är oftast mer lättskött och förmånligt.

Sms-påminnelse om tider hos tandvården

  • Sms-påminnelse sänds automatisk dagen före ett inbokat besök.

  • Påminnelsen sänds automatiskt till de personer vars mobiltelefonnummer finns i tandvårdens patientdatasystem.

  • Påminnelse gällande barn under 15 år skickas till vårdnadshavarens mobiltelefon och påminnelse gällande 15 år fyllda personer i regel till personens egen mobiltelefon.

  • Sms-påminnelse skickas inte gällande gruppgranskningstider och inte heller gällande tider som bokats samma dag.

  • En sms-påminnelse sänds automatiskt till klientens mobiltelefonnummer, ifall patienten inte har förbjudit sändande av meddelanden.

  • Att meddelandet inte kommit fram berättigar dock inte till att klienten låter bli att komma till mottagningen, utan att en avbokning har gjorts. Att påminnelsemeddelandet gått fram kan p.g.a. tekniska orsaker dock inte garanteras i alla situationer.


Läs mera:
Anestesitandvård
Avgifter
Förebyggande tandvård
Privat tandvårdsservice
Tandreglering
Tandvård för barn, unga och studerande
Tandvårdens kontaktuppgifter
Tandvårdsjour

Hur jag använder servicen

Tidsbokning till tandvården kan göras på numret 06 325 2202 från måndag till torsdag klockan 7.30-15.30 och fredagar klockan 7.30-15.00.

Under tidsbokningen bedömer en fackman inom munhälsovården vårdbehovet, hur brådskande vårdbehovet är och ger en eventuell jourmottagningstid eller icke-brådskande tid till tandkontroll eller tandvård samt hänvisar patienten till rätt tandklinik. Personalen handleder och rådgiver även i frågor som berör munhälsovården.

Fr.o.m. 1.1.2019 bör patienten vid ankomst till mottagningen uppvisa FPA-, person- eller körkort eller någon annan motsvarande identifikationshandling för att bekräfta sin identitet, ifall inte patienten på annat vis kan identifieras av personalen.

Tandvårdens elektronisk ärendehanteringstjänsten
- Medborgarnas hälsovårdstjänst

Genom den elektroniska ärendehanteringstjänsten kan du:

• Kontrollera tider inom tandvården med ett personligt bank-ID eller mobilcertifikat

• Avboka tandvårdens tidsbokningar

• Boka en tid för 1, 3 och 5 åriga barn till en tandhygienist eller tandsköterska för en periodisk granskning samt kontrollera, flytta och avboka tider. Andra tandvårdens tidsbokningar kan inte bokas eller flyttas  genom den elektroniska ärendehanteringstjänsten. 

• Fylla i en till tidsbokningen relaterad elektronisk blankett för förhandsuppgifter som gäller din egna hälsa eller hälsan för ett barn under 15 år som du är vårdnadshavare för 

Tidsbokningens avbokning

Du kan avboka tandvårdens tidsbokning. 

Tidsbokningen för 1, 3 och 5 åriga barn

Du kan boka för ditt barn en tid till den periodiska munhälsokontrollen hos en tandskötare eller munhygienist 2 veckor före eller t.o.m. två veckor efter barnets födelsemånad (2 månaders tid).

En elektronisk blankett för förhandsuppgifter – eFörhandsinformation

I tandvården användes det en elektronisk blankett för förhandsuppgifter. Tjänsten kan användas bara om klienten har en ikraftvarande tid till mottagning. När du fyller i och sparar dina egna hälsouppgifter elektroniskt före besöket på mottagningen, överförs uppgifterna automatiskt till patientinformationssystemet inom tandvården. På så sätt har tandvårdens yrkespersonal tillgång till aktuella uppgifter. En pappersform kan fortfarande fyllas i tandkliniken.

Tandvårdens klientfakturering

  • Förfrågningar som berör betalande, tfn 020 619 8077
  • Andra förfrågningar som berör räkningen, tfn 06 325 3016

Tilläggs till ämnet