Du är här

Upplev Vasa

Nutidsdans

Dans ger glädje och mångsidiga upplevelser. Nutidsdans utvecklar elevernas kreativitet och den egna uttrycksförmågan. På lektionerna lär eleverna sig grundfärdigheter och teknik i bl.a. modern- och jazzdanstekniker, hiphop och akrobatik. Nutidsdans utvecklar koordination, kraft, kroppskännedom och -kontroll samt övning i att uttrycka sig genom rörelse. Alla nutidsdanslektionerna är tvåspråkiga. Dansen börjar med teater-, dans- och cirkusmix, där barnet bekantar sig barnet med tre konstformer under ett-två års tid. Därefter kan man välja om man fortsätter i en eller flera konstformer.
TaiKon - Nykytanssi/Nutidsdans - Petri Kekkonen

NUTIDSDANS 2019-2020

Plats:
TaiKon, Kasern 11 (Östra Kaserntorget 7-9)
Danssal i Kuula-institutet
Sundom skola

Cirkus-teater-dansmix

2012-2013 födda

75 €/termin > svenskspråkig grupp
tor kl. 17.00-18.00, 22.8-5.12.2019 / 9.1-7.5.2020
lärare: Mia Wiik (dans), Anna Weidinger (cirkus), Marja Vuori (teater) 
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=11593
 
75 € / termin > finskspråkig grupp
ons kl. 17.00-18.00, 21.8-4.12.2019 / 8.1-22.4.2020
lärare: Viivi Sjöblom (tanssi, sirkus), Maria Vuori (teatteri, sirkus)
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=337

 

Startgruppen i Sundom skola

2011-2012 födda

75 € / termin
mån kl. 14.15-15.15, 26.8-9.12.2019 / 13.1.-4.5.2020
lärare / opettaja: Mia Wiik
https://opistopalvelut.fi/vaasa/courses.php?l=fi#pos-8-115-09198

Startgruppen i Huutoniemi skola

2011-2012 födda

75 € / termin
ons kl. 14.15-15.15, 28.8-11.12.2019 / 8.1.-22.4.2020
lärare / opettaja: Viivi Sjöblom
anmälan i augusti

 

NUTIDSDANS 2

2010-2011 födda
88 €/termin
må kl.16.30-17.45, 19.8-9.12.2019 / 13.1-11.5.2020
lärare: Viivi Sjöblom
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=13839
 

NUTIDSDANS 3

2010-2009 födda
124 €/termin
ti 17.45-19 (plats: TaiKon) och on kl. 17.00-18.30 (plats: Kuula-institutet)
20.8-13.12.2019 / 7.1-8.5.2020
lärare: Mia Wiik, Viivi Sjöblom
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8427

NUTIDSDANS 4

2007-2008 födda
130 €/termin
må kl. 19.00-20.15 (plats: TaiKon) och ons kl. 17.00-18.30 (plats: Kuula-institutet) + akrobatik/street perioder på fredagar
19.8-13.12.2019 / 8.1-15.5.2020
lärare: Viivi Sjöblom, Mia Wiik 
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8428

NUTIDSDANS 5

2005-2006 födda
130 €/termin
tis kl. 16.30-17.45 (plats: TaiKon) och ons kl. 18.30-20.00 (plats: Kuula-institutet) + koreografi/musikalperioder på fredagar
20.8-13.12.2019 / 7.1-8.5.2020
lärare: Mia Wiik, Viivi Sjöblom och övriga lärare
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8429

NUTIDSDANS FÖRDJUPADE STUDIER

2001-2005 födda
130 €/termin
må kl. 17.45-19.00 (plats: TaiKon), ons kl. 18.30-20.00 (plats: Kuula-institutet) + koreografi/musikalperioder fredagar
19.8-13.12.2019 / 8.1-15.5.2020
lärare: Viivi Sjöblom, Mia Wiik och övriga lärare
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12844


Nutidsdansens uppbyggnad

De nya läroplanen tas i bruk i augusti 2018. Eftersom gruppfördelningen är gjord i enlighet med den nya läroplanen, stämmer informationen inte riktigt överrens med den info som finns nedan. Den nya läroplanen uppdateras på dessa sidor under sommaren.

Grundstudierna i nutidsdans inleds i 8 års ålder och de varar i regel i 5 år. Grundstudierna består av klasserna 0,1,2,3 och 4. Den danstekniska undervisningen indelas i huvudämne (nutidsdans) och biämnen. På fjärde klassen är vid sidan av huvudämnesstudierna klassisk balett biämne samt akrobatik tillvalsämne. Fördjupade studierna fortsätter i mån av möjlighet vid Kuula-institutets dansavdelning.

Dansstarten: 1 x 60 min. nutidsdans per vecka tot. 84 h.
KLASS 1: 2 x 60 min. nutidsdans per vecka tot. 105 h.
KLASS 2: 1 x 60 min och 1 x 75 min. nutidsdans per vecka tot. 116 h.
KLASS 3: 1 x 75 min. och 1 x 90 min. nutidsdans per vecka tot. 128 h.
KLASS 4: 2 x 75 min. nutidsdans och valfria kurser i hip hop, balett, akrobatik, uttryck osv. 

I mån av möjlighet erbjuds också andra tillvalsämnen t.ex. folkdans och street dance. Utöver de danstekniska ämnena hör till undervisningen kroppskännedom, danskunskap och förmåga att uppträda. Undervisningen i dessa sker i regel inom ramen för danslektionerna varje vecka. Till studierna hör också studieresor, besök på föreställningar samt självständigt arbete (t.ex. hemuppgifter). Uppflyttning till följande klass förutsätter minst 75 % deltagande i undervisningens alla delområden samt uppnående av de uppställda danstekniska målen med åtminstone vitsordet nöjaktigt.

Under grundstudierna genomgår eleverna ett framstegsprov. Detta framstegsprov 1 genomförs under studierna på fjärde klassen. Ett framstegsprov som genomförts nöjaktigt förutsätts för övergång till fördjupade studier.

 

LÄROPLAN FÖR DEN FÖRDJUPADE LÄROKURSEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN

Läroplanen finns i sin helhet här:

GRUNDSTUDIER I DANS

 • Syftet med den grundläggande konstundervisningens fördjupade lärokurs i dans är att lära eleven att betrakta danskonsten och dess yttringar allsidigt.
 • Konstundervisningens målsättning är att öppna nya möjligheter för eleverna att förstå vad konsten och kulturen innebär. Undervisningens uppgift är även att utveckla elevernas tankeförmåga och kreativitet inom olika livsområden.
 • Den fördjupade lärokursen i dans har som mål att eleverna skall utveckla sådana färdigheter och kunskaper som de behöver för att kunna söka sig till fortsatta yrkesstudier inom området.

Dansundervisningens allmänna mål

 • att stödja elevens andliga tillväxt, öka hans eller hennes kroppsliga medvetenhet och därmed stärka hans eller hennes identitetsutveckling
 • att utveckla elevens självkännedom, förståelse för andra och för den omgivande världen
 • att hjälpa eleven att allsidigt och balanserat utveckla sådana fysiska och psykiska egenskaper och färdigheter som behövs i dans
 • att sporra eleven till hälsosam motion och en sund livsstil
 • att stödja elevens självkänsla genom hänsyn till hans eller hennes individuella fysiska och psykiska utgångspunkter och utvecklingsstadier
 • att skapa en positiv undervisningsatmosfär och hjälpa eleven att utveckla sin förmåga att samverka med andra elever och med läraren
 • att handleda eleven i att fundera över och träffa etiska val och fatta ansvarsfulla beslut i studierna och livet i övrigt
 • att vidga elevens uppfattning om konstens mångfald och stödja honom eller henne i att utveckla en individuell konstsyn.

Under grundstudierna i dans skapar eleven en grund för senare studier i dans och övar medvetet långsiktighet i sitt eget arbete. Eleven fördjupar sig i det grundläggande rörelsematerialet i den dans som eleven valt och strävar efter att utveckla den egna kroppen genom att prova på olika rörelsemöjligheter. Med övning strävar man efter att utveckla elevens självkänsla och positiva jaguppfattning. Vid undervisningen i dansteknik strävar man efter att gestalta kroppens linjer, öva in snabbhet, rörlighet och allmänna färdigheter samt öka kännedomen om och kontrollen över den egna kroppen.

Mål

 • eleven lär sig de för dansen säregna motoriska färdigheterna och enskilda dansarters teknik
 • eleven får erfarenhet av olika synvinklar på dansen
 • eleven lär sig att förstå likheter och olikheter i de olika dansteknikerna
 • eleven utvecklar skapande tänkande och förmåga till att uttrycka sig
 • eleven utvecklas fysiskt, andligt och socialt

Kroppskännedom

I grundstudierna utvecklar eleven medvetet ett positivt och naturligt förhållande till den egna kroppen. Eleven förstår olika egenskapers (t.ex. uppbyggnad, styrka, vighet, smidighet) inverkan på rörelserna och blir medveten om sina egna möjligheter att utveckla dessa.

 • eleven lär sig beakta kroppsbyggnaden och rörelseprinciperna i sina egna rörelser och sitt uttryckssätt i dansen
 • eleven lär sig inse betydelsen av att utveckla fysiska egenskaper och färdigheter balanserat i övningarna

Danskunskap

Eleven utvecklar sin danskunskap genom att bekanta sig med dansverk och följa med framträdanden.

 • eleven lär sig benämningarna på de grundläggande rörelserna inom de danser han eller hon valt samt annan terminologi inom danskonsten
 • eleven lär sig seder och bruk som hör till danserna samt studiekultur
 • eleven vidgar sin uppfattning om dans genom att bekanta sig med olika former av dans både genom iakttagelser och genom erfarenheter

Förmåga att uppträda

Inom grundstudierna vänjer sig eleven vid att arbeta självständigt och självmant både under övningsprocessen och framträdanden. Eleven bekantar sig med framträdandet i olika situationer samt tränar sig att bära ansvar som medlem i en grupp.

 • eleven lär sig att uttrycka sig med hjälp av den teknik som han eller hon har lärt sig
 • eleven lär sig utveckla sin individuella kreativitet och uttrycksförmåga och sålunda förmågan att uppträda
 • eleven får övning i att uppträda både som individ och som medlem i en grupp
 • eleven lär sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att öva in ett dansverk samt arbetssätten inom konst.

Syftet med bedömningen är att stöda elevens framskridande i studierna. Bedömningen skall vara fortlöpande och uppmuntra elevens lärande. Eleven skall få respons både under lektionerna och vid responsdiskussioner som ordnas separat. Bedömningen skall stöda eleven i utvecklandet av en god självkänsla och dansfärdigheterna samt elevens intresse att utveckla sig själv i sitt lärande. Bedömningen grundar sig i huvudsak på en utvärderingsdiskussion mellan eleven och läraren och den skall stöda elevens förmåga att bedöma sitt eget och andras arbete.