Du är här

5.6.2018 - 12:41

Grunden för den ekonomiska ramen år 2019 är bevarande av servicenivån

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 4.6.2018 bland annat om ramen för ekonomin år 2019 samt personalbokslutet.

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde ramkalkylerna som styr budgetberedningen i stadens organ. Fullmäktige behandlar ramen vid sitt sammanträde 11.6.

Nationellt sett växer Finlands ekonomi och den har gett en positiv impuls också till arbetsmarknaden. De offentliga finanserna är på väg att bli i balans. De statsandelar som kommunerna får minskar under de närmaste åren. Kommunernas skatteinkomster förväntas minska något på riksnivå.

I Vasa stads bokslutsprognos för år 2018 ser räkenskapsperiodens resultat ut att bli ca 1,5 miljoner euro under den ursprungliga budgeten. Ekonomiplanens mål är att de föregående årens kumulerade underskott på 23,7 miljoner euro ska täckas senast vid utgången av år 2019. Det här målet når man inte som det ser ut nu, eftersom verksamhetsutgifterna ökar på grund av löneförhöjningar enligt kollektivavtalen.

Utgångspunkten för den ekonomiska ramen år 2019 är täckande av underskottet och ramen har gjorts så att den nuvarande servicenivån bevaras och redan överenskomna höjningar av servicenivån genomförs. Höjningar görs till exempel i årsveckotimantalet inom den grundläggande utbildningen.

För att ekonomin ska bli i balans, kan i samband med budgetförslaget för år 2019 tilläggsåtgärder föreslås. Om man under hösten i samband med budgeten föreslår tillägg som inte ingår i ramen, kan ramen granskas på nytt av synnerligen motiverade skäl under förutsättning att en finansieringslösning anvisas för tilläggsförslaget.


Personalen har minskat något
 

Stadsstyrelsen behandlade stadens personalrapport från år 2017. Målet med personalrapporten är att ge de förtroendevalda, stadens ledning, personalen samt utomstående intressenter en helhetsbild över stadens personal.

År 2017 var årsverkena 5154 och de var 0,7 procent mindre än år 2016. Den ordinarie personalen uppgick till 5029 och antalet visstidsanställda var 1391. Totalt var personalen 41 personer mindre än år 2016.

Av Vasa stads ordinarie personal arbetar ca 66 % inom social- och hälsosektorn och inom bildningssektorn. Bildningssektorn är som verksamhetsområde betraktat den största arbetsgivaren.

Vid granskning av antalet anställningsförhållanden ska det beaktas att Vasa stad har uppgifter och funktioner som andra kommuner köper. Det finns också uppgifter och funktioner som Vasa stad sköter som s.k. centralkommun och därmed betjänar hela Vasaregionen mer omfattande.

Personalrapporten går till fullmäktige för kännedom.

 

Se föredragningslistor och protokoll: https://www.vaasa.fi/sv/beslutsfattande/foredragningslistor-och-protokoll  

Senaste