Du är här

15.6.2018 - 13:09

Risken för skogsbrand är stor!

Österbottens räddningsverk: Risken för skogsbrand är mycket stor. Lägereld eller annan öppen eld får inte uppgöras nu!

På Österbottens räddningsverks område har det bara under maj och juni (fram till 15.6) varit 17 markbränder. Dessa har i det flesta fall orsakats av människors handling. En så här lång torrperiod är ovanlig och man kanske inte uppmärksammar hur lätt en brand antänds och sprids. Alla borde känna sitt ansvar för att nya bränder inte skall uppstå.

Skogar och mark är nu så torra att sannolikheten för en storbrand är överhängande. Skogsbrandsrisken ökar vid hårdare vindar, som kan för med sig gnistor längre sträckor. Gnistor kan uppstå förutom vid sedvanligt eldande också från metallbearbetning eller –hantering samt från stenar vid markarbeten.

Lägereld eller annan öppen eld får inte uppgöras nu, då förhållandena är sådana att risken för skogs- och markbrand är uppenbar. På Österbottens räddningsverks hemsida finns anvisningar för uppgörande av öppen eld.

De första skogabrandvarningarna utfärdas oftast i början av maj. Skogsbrandssäsongen fortgår till slutet av september eller början av oktober. Skogsbrandsvarning ges på basen av index, vilket beräknas på basen av det översta 6 cm tjocka marklagret fuktighet. Därtill används bl.a. regnmängd och temperatur vid beräkningarna. Skogsbrandsvarning utfärdas och tas bort vanligen middagstid. Som områdesindelning för varningarna används landskapen.

Till öppen eld räknas enligt räddningslagen inte från underlaget isolerade grillar, av tegel eller stenmaterial gjorda eldstäder eller dylika anordningar från vilka elden inte kan spridas via marken eller genom gnistbildning. Användning av lätta grillar som placeras direkt på marken och som lätt kan välta samt andra motsvarande eldstäder är enligt räddningslagen förbjuden då risken för bränder är stor. Man bör komma ihåg att även om grillplatsen är ändamålsenlig kan gnistor spridas långt med vinden.

företagsverksamhet, som kan tänkas orsaka gnistbildning, skall man vara mycket aktsam. Om dylikt arbete, som t.ex. skogsarbete eller markberedning, görs bör verksamhetsidkaren se till att gnistor inte orsakar brand i mark och skog. (Räddningslagen §14) Företagaren bör också förbereda sig med mer släckutrustning än normalt.

Tips till allmänheten

  • Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder. Grillens botten blir så het att glödbränder skapas under den.
  • Små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.
  • Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.
  • Heta delar på bilar, exempelvis katalysator eller avgasrör kan antända vegetation.
  • Även gasolbrännare för ogräsbekämpning kan vara en fara.
  • Gör andra uppmärksamma om det råder skogsbrandsvarning och eldningsförbud.
  • Var uppmärksam på eventuell rök från brand om du vistas i naturen.
  • Varna andra som kan hotas av branden och flytta dig själv till en säker plats. Larma 112. Släck om du kan.

 

Mer info: www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi

Relaterade artiklar: 

Senaste