Du är här

14.3.2019 - 10:10

Rivningen av motell Fenno startar i april

Fenno-motelli
Rivningen av motell Fenno i Vasklot startar 1.4.2019. Rivningsarbetena är inplanerade så att de ska förorsaka så lite olägenheter som möjligt för omgivningen.

Det offentliga anbudsförfarandet beträffande rivningen av motellet avslutades 4.3.2019 och beslut om entreprenören fattades av tekniska nämnden 13.3.2019. Till entreprenör valdes Sundström Ab Oy.

Rivningsarbetena genomförs under tiden 1.4–31.5.2019. Rivningsarbetena inleds före fåglarnas häckningstid och arbetena slutförs innan det angränsande campingområdet öppnas i juni.

- Rivningsarbeten som medför buller görs vardagar mellan klockan 7 och 18, för att arbetena inte ska störa den närbelägna bebyggelsen och övriga verksamheten, berättar Fastighetssektorns byggnadsingenjör Jouko Seppänen.

Under entreprenadtiden kan rivningsarbetena som medför buller fortsätta till kl. 22 fem vardagar i veckan.

- I fråga om övriga tider ska en anmälan om buller läggas fram för godkännande på förhand. All rivning medför dock inte i lagen avsett särskilt störande buller. Bullerolägenheter som förekommer utanför de överenskomna tiderna kan anmälas till Fastighetssektorn, säger Seppänen.

Rivningsentreprenaden kostar staden sammanlagt 210 700 euro.

Motell Fennos historia dokumenteras

Innan rivningsarbetena kan inledas, lämnar stadens fastighetssektor in nödvändiga dokument över rivningsarbetena till Byggnadstillsynen samt fotograferar byggnaden och tillställer stadens museer uppgifterna om byggnadens användningshistoria.

- Eftersom det är fråga om en gammal byggnad bör byggnadens historia dokumenteras på lämpligt sätt före rivningen, säger Seppänen.

Det är på entreprenörens ansvar att vid rivningsarbetena beakta EPV Energia Ab:s kraftledningars placering på området och att komma överens med EPV om praxisen i fråga om säkerheten.

Områdets nya användningsändamål klarnar när planarbetet framskrider

Arbetet med en generalplan för Vasklotområdet pågår och även detaljplaneändringar är på kommande. När planläggningen framskrider avgörs även hur det blir med motell Fennos område.

- Ännu i det här skedet tas ingen ny verksamhet till området utan områdets nya användningsändamål avgörs senare när planläggningen framskrider, berättar Seppänen.

Senaste