Du är här

21.12.2017 - 15:29

Vasa stad förebygger och bekämpar osakligt bemötande

Vid stadsstyrelsens sista sammanträde för året, 20.12.2017, behandlades bland annat osakligt bemötande, äldrerådet och det internationella programmet.
Vasa stad förebygger och bekämpar osakligt bemötande på många olika sätt. Exempelvis har Vasa stads skolor egna jämställdhetsplaner och åtgärdsprogram som grundar sig på en gemensam modell. Skilda jämställdhetsgrupper och läroanstaltens ledningsgrupp följer upp att de iakttas och verkställs. Staden har en jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2017-2018. Med hjälp av den utvecklas personalen och tjänsterna för att mångfald ska godkännas och kunna beaktas inom alla funktioner. Enligt de allmänna arbetsgivarpolitiska riktlinjerna godkänner Vasa stad som arbetsgivare inte någon form av osakligt bemötande eller trakasserier. Staden strävar som arbetsgivare efter att förebygga missförhållanden med anvisningar och omedelbart ta tag i anmälningar om osakligt bemötande. Osakligt bemötande kartläggs varje år med bland annat en arbetshälsoenkät.

Äldrerådets namn på finska ändras från ikäneuvosto till vanhusneuvosto

Äldrerådet har framlagt för stadsstyrelsen att äldrerådets namn på finska (ikäneuvosto) ändras till Vaasan vanhusneuvosto (påverkar inte det svenska namnet). Enligt äldrerådet fastställs i den s.k. äldreservicelagen uttryckligen äldrerådens (vanhusneuvostot) verksamhet som lagstadgad. Det gamla namnet beskriver inte heller rådets verksamhet särskilt bra. Stadsstyrelsen beslutar ändra namnet på finska till Vaasan vanhusneuvosto och utse 10 ledamöter till rådet och för var och en av dem en ersättare för perioden 2017–2019.

Internationalismen i Vasa stärks

För staden har ett internationellt program utarbetats. Programmet stöder den internationella verksamheten som bedrivs inom staden. Målet med det internationella arbetet är att stärka tillväxten och konkurrenskraften, öka den externa finansieringen samt det internationella kunnandet inom stadens organisation. Programmet strävar efter att Vasa ska ha välmående och internationella Vasabor samt stärka stadens image och attraktionskraft internationellt. Som åtgärder i programmet föreslås bland annat stärkande av energiklustret, framgångsrik intressebevakning, stärkande av innovationer genom lärande, stärkande av fungerande förbindelser och logistik samt stärkande av Vasas attraktionskraft som bostads- och studieort. En styrgrupp övervakar genomförandet av programmet. Programmet kommer ännu att behandlas i stadsfullmäktige.


Föredragningslistor och protokoll här.


Se beslut på finsk teckenspråk www.youtube.com/CityofVaasa

Senaste