Du är här

  • Hallintotalo

Delaktighetsprogram

Kommunens invånare och servicebrukare har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Så säger kommunallagen. Deltagandet kan främjas till exempel genom diskussionsmöten, medborgarråd, utlåtandebegäranden, erfarenhetssakkunskap och genom att stöda invånarnas och samfundens egen aktivitet då det gäller att planera och bereda ärenden.

Vasa stad har inlett ett arbete för att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka. Delaktighetskommittén, som inrättades i januari 2016, beredde till utgången av oktober ett delaktighetsprogram för staden. Programmet överlämnades till stadsdirektör Tomas Häyry 16.11.2016. 

Målet med delaktighetsprogrammet är att Vasabornas röst ska höras allt tydligare i skötseln av stadens ärenden. Den grundläggande idén med programmet är det DELAKTIGA VASA, där Vasaborna, de förtroendevalda som de har valt och stadens anställda har en pågående öppen och aktiv växelverkan.

Inkluderande budgetering och kundråd

För att målet ska nås presenterar man i programmet mångahanda metoder, bland annat försök med inkluderande budgetering, digitaltutorverksamhet, Wasacafé-medborgardiskussioner, regionala evenemang med låg tröskel, kundråd, invånarföreningarnas samarbete med daghem och skolor samt aktivering av studerandena som en del av stadssamhället.

Beretts tillsammans

Delaktighetsprogrammet har beretts genom att man har hört kommuninvånare, stadens personal, representanter för stadens olika organ och påverkansgrupper samt experter inom olika branscher. På stadens webbsidor har man regelbundet informerat om hur arbetet gått framåt, och respons har kunnat skickas till beredarna.

Medlemmar i delaktighetskommittén är Anita Niemi-Iilahti (ordförande, SDP), Anne Salovaara-Kero (SFP), Anneli Lehto (VF), Anne-Marie Viinamäki (Saml), Risto Kukko (C), Mauri Ollila (Sannf), Juha Tuomikoski (Gröna), Heimo Hokkanen (KD) och Marjo Mäki-Krekola (kommitténs sekreterare). Permanenta sakkunnigmedlemmar i kommittén är kanslichef Anna-Maija Iitola och utveclingsdirektör Susanna Slotte-Kock.

Läs programmet här. 

Ajankohtaista