Du är här

Om Vasa

Delgeneralplan för centrum 2040

oyk_keskusta_kuvitus.jpg
Delgeneralplanen berör Vasas centrumområde, medräknat Metvikens sydöstra strand, begravningsområdet, Sandö, Sandviken strand- och idrottsområde, Kopparö, Södra och Norra Klemetsö samt Vöråstan.

SKEDE

 

aktuell fr.o.m 5.11.2013

utkast 17.3-19.4.2016

förslag 1.6-3.7.2017

2. förslag 10.9.-10.10.2018

godkänd 10.6.2019

En delgeneralplan är i enlighet med markanvändnings- och bygglagen ett redskap för strategisk och fysisk utveckling av markanvändningen. Genom den styrs stadsstrukturen och översiktlig markanvändning samt samordnas olika funktioner. Syftet med delgeneralplanen för centrum är att utveckla Vasas centrumområde funktionellt, stadsbildsmässigt samt trafikmässigt. Delgeneralplanen utarbetas som en områdesreserveringsplan med rättsverkan. När den träder i kraft ersätter den Vasa helhetsgeneralplan för centrumområdets del och styr utarbetandet av detaljplaneändringar på området.

Delgeneralplanens viktigaste målsättningar är att förstärka centrums livskraft och dragningskraft, att utveckla stadsstrukturen energieffektivt och resurssmart, att utvidga och förtäta centrum samt att öka invånarmängden, att utveckla trafiken och rörligheten i centrum, att beakta kulturmiljön och stadsbilden samt att beakta konsekvenserna av klimatförändringen och landhöjningen i den framtida stadsstrukturen och strandlinjen.

Ett beslut om utarbetandet av en delgeneralplan för centrum togs år 2013, och planens program för deltagande och bedömning hölls framlagt i slutet av 2013. I planens utkastskede gjordes ett flertal utredningar, bl.a. gällande centrumområdets möjligheter för kompletteringsbyggande och högt byggande samt gällande utvecklingsmöjligheterna för centrumtrafiken och hur man rör sig i centrum. Planutkastet hölls framlagt under våren 2016. Efter det utvecklades ett planförslag på basen av utkastskedets utlåtanden och åsikter.

 

Planförslaget hölls framlagt 1.6–3.7.2017 och 14 utlåtanden och 3 anmärkningar. De  mest betydande ändringsbehoven som framkom rörde hur öarna skulle märkas ut, bestämmelsen för fornminnesobjekt samt planbeteckningen för garnisonsområdet. Andra ändringsbehov som framkom rörde torgparkeringens avgränsning, godsmagasinet vid järnvägen samt luo-områdenas planbestämmelser. Efter att förslaget varit framlagt framkom det dessutom att Wärtsiläs industriområde i framtiden behöver utvecklas för andra ändamål. På grund av ändringen läggs planförslaget till påseende på nytt.

 

Under tiden planförslaget är framlagt är det möjligt att delta i planberedningen genom att lämna in en anmärkning om planen. Planförslaget är framlagt 10.9–10.10.2018. Målet är en godkänd plan i slutet av 2018.

 

BILAGOR

 

program för deltagande och bedömning

plankarta

planbeskriving

Tilläggsinformation