Du är här

Om Vasa

Revisionsverksamheten

Till revisionsverksamheten hör intern revision, extern utvärdering av verksamheten och lagstadgad revision.

Intern revision

Interna revisionen är en verksamhet underställd stadsstyrelsen. Till interna revisionens uppgifter hör granskning av förvaltnings- och ekonomiprocesser samt deltagande i utvecklandet av riskhantering, intern kontroll och förvaltning.

Vasa stads revisionsstadga §§ 13-18

Vasa stads verksamhetsstadgan för centralförvaltningen § 10

Direktiv för intern tillsyn

 


Utvärdering och revision

Den under stadsfullmäktige lydande revisionsnämnden sköter om organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid, bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Till revisionsväsendet hör revisionsnämnden, revisionsenheten och ett OFR-revisorssamfund.

Revisionsnämnden består av tio medlemmar, av vilka ordföranden och vice ordföranden skall vara fullmäktigeledamöter. Vid revisionsenheten, som bistår nämnden, arbetar två tjänsteinnehavare.

Vasa stads revisionsstadga