Förbigå menyn
Seniorit

Glädje i livet av virtuella kulturstunder

I multikonstprojektet Virtaa! testades distansproduktion av interaktiva kulturtjänster som kunderna kan njuta av hemma hos sig. Det kan vara svårt för de äldre som bor kvar hemma att delta i kulturservicen utanför hemmet. Därmed gagnar servicen som ges i hemmet i synnerhet dem i hög grad. I projektet erbjöds även psykiska rehabiliteringspatienter kulturinnehåll.

I projektet Virtaa! söktes nya sätt att producera kulturtjänster på distans. Konstarterna som testades var litteratur, bildkonst, speldesign och kreativt skrivande. Våren 2020 ordnades det åtta konststunder inom varje konstart, där den närvarande publiken aktivt deltog i innehållsproduktionen.

Av konstarterna genomfördes litteratur, bildkonst och speldesign med hjälp av Vasa stads bildtelefontjänst Alvar. Tjänsten används inom hemvården och på Seniorcentret. De personer som deltog i stunderna hade en surfplatta med programvaran Alvar för bildtelefoner från Vasa stads socialsektor. Den delen som gällde äldre finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet.

Stunderna med kreativt skrivande genomfördes via internet med hjälp av programvaran Jitsi Meet för videoförhandlingar. I stunderna deltog psykiska rehabiliteringspatienter som Österbottens socialpsykiska förening och Kukunori Ry hade valt ut. Det kreativa skrivandet finansierades av KulturÖsterbotten.

Observationerna som gjordes under projektet sammanställs under sommaren 2020 till en handbok som hjälper till att komma i gång med att producera virtuella tjänster.

Den helande verkan av kultur och konst

Vasa stads kulturservice utvecklar innovativt kulturtjänster för äldre. Undersökningar visar att konst och kultur främjar människans välbefinnande genom att påverka det sociala välbefinnandet, hälsan, inlärningen och ekonomin samt miljön och den kulturella hållbarheten. Förbättringarna på personnivå får effekt för hela den gemenskap där personen bor. Via gemenskapen sträcker sig de positiva effekterna av konst och kultur till slut över hela samhället. Vasa stad utvidgar sitt utbud av kulturservice genom att främja branschövergripande samarbete med experter och konstnärer inom olika konstarter.

Kulturens effekter
Via människor har kultur och konst en positiv inverkan på hela samhället. (Bilderna: Pixabay)

Konststunder

Huruvida de olika konstarterna kan produceras på distans testades under 45–60 minuter långa livesändningar. Deltagarna uppmuntrades till kreativt tänkande och aktiv innehållsproduktion. Det var helt frivilligt att delta. Varje gång var det några i gruppen som deltog med glädje och några andra som nöjde sig med att följa det hela från sidan. De konstnärer som producerade innehåll planerade själva innehållen i och temana för sina stunder och hur de förverkligades.

 

Konststundernas tidtabell

 1. Kreativt skrivande

  Kreativt skrivande via Jitsi Meet 16.4 – 28.5.2020.

 2. Speldesign

  Speldesign stunder via Alvar 20.4 – 13.5.2020.

 3. Bildkonststunder

  Bildkonststunder via Alvar 9.3 – 6.4.2020.

 4. Litteraturstunder

  Litteraturstunder via Alvar 3.2 – 2.3.2020.

Innehållsproducenter för konststunder

Tiina Hautala är författare som grundat förlaget Haamu. Tiina har i flera år undersökt finländska spökhistorier och platser där det påstås spöka. Trots den lite skumma uppfattningen som temat väcker förhåller författaren sig ljust och även humoristiskt till spöken och skapar medryckande berättelser om dem.

Paula Blåfield är bild- och keramikkonstnär med en tiotals år lång konstnärskarriär. Hon har en egen keramikverkstad i Vasa. Paula är också en omtyckt lärare i bildkonst vars kurser blir fullbokade på rekordtid år efter år.

Jussi Loukiainen är en av ägarna av en prisbelönt spelstudio där han designar spel. Platonic Partnership har som mål att ta fram betydelsefulla berättelsedrivna spel som siktar på förändring. Spelutvecklarnas dröm hos Platonic Partnership är att främja växelverkan mellan människor genom spel.

Mirjam Silvén är ordkonstnär som i flera år har arbetat som specialklasslärare. Mirjam är också känd som naturterapeut och att skydda naturen och mänskligheten, i synnerhet Unescos enda världsarvsobjekt i Finland, Kvarkens skärgård, ligger nära hennes hjärta. Mirjams eget varumärke, Ikarian tulirumpu, står för solens kraft som hela världen behöver.

Litteraturstunder

För litteraturstunderna planerade och genomförde författaren Tiina Hautala interaktiva berättelser. Stunderna sändes från de byggnader i Vasa som förknippas med olika slags spökhistorier. Utöver från Alvar-studion gjordes det sändningar från Loftet, Österbottens museum, Hotell Central, Finlands biblioteksmuseum, Kulturkasernen i Vasa och Cantare.

Temana för stunderna var berättelser om människors erfarenheter av spöken. Under varje gång var deltagarna nervösa inför ett nytt tema och en ny fysisk lokal. För att intensifiera stämningen under sändningen klädde sig författaren enligt respektive tema och presenterade föremål som hade koppling till berättelsen. Deltagarna fick pennor och häften så att de kunde skriva ner sina intryck och historier. För det sista mötet skrev Tiina en spökhistoria där hon använde sig av deltagarnas tankar under de tidigare litteraturstunderna.

Tiina nostamassa kysymystä Hedmanin hatusta
Tiina Hautala lottar ut en fråga ur Hedmans hatt under Alvar-stunden i Schaumankabinettet på Hotell Central, det vill säga på den gamla sidan av Sokos Hotel Royal Vaasa. (Bild: Marita Niemelä)

Deltagarna fick komplettera berättelsen som Tiina skapat i förhand med adjektiv.

Spökhistorien: Myrskyilmaisen kaupungin aavekokous.pdf

Historien som inspelning:

Bildkonststunder

Under bildkonstavsnittet invigde keramikkonstnären Paula Blåfield deltagarna i hemligheterna med bildkonst och målade tavlor utifrån deltagarnas önskemål. De två första bildkonststunderna sändes från Alvar-studion, de resterande från Paulas hem.

Under varje stund berättade Paula en historia som inspirationskälla och presenterade en skulptur som anknöt till den. Konstnären fördjupade stämningen genom att klä sig enligt berättelsens tema.

Under måleriprocessen fick deltagarna i tur och ordning komma med visioner för Paulas tavla. Därmed var Paula något av en pensel för deltagarna och skisserade tavlor efter deras tankar och önskemål. Under stunderna blev deltagarna uppmanade att modigt visualisera och göra abstrakt konst tillsammans med konstnären. Efter konststunden målade Paula tavlan färdig och presenterade den vid nästa möte.

Paula luonnostelee maalausta
Paula Blåfield har klätt ut sig till adelsdam och skisserar en målning under en bildkonststund. (Bild: Marita Niemelä)

Konststunderna gav upphov till åtta konstverk som ställs ut på en offentlig plats sommaren 2020.

Paulan maalauksia
Slutliga versioner av de tavlor som Paula Blåfield skisserade under Alvar-stunderna.

Speldesign

Tanken bakom avsnittet med speldesign var att hitta nya sätt att spela tillsammans på distans. Speldesignern Jussi Loukiainen tog ingredienser från befintliga spel och trollade fram helt nya spelapplikationer av dem. Jussi tog också fram ett tärningsspel som man spelar tillsammans och som bygger på en karta över Vasa som Jussi Hamunen tecknat. Spelstunderna utmanade deltagarna till en mera aktiv växelverkan än de övriga konstarterna och till tidvis till och med mycket intensivt tänkande.

Jussi Loukiainen Virtaa-projektin pelisuunnittelijana
Jussi Loukiainen med kartspelet som fått inspiration från seniorer och tecknats av Jussi Hamunen. (Bild: Jussi Loukiainen)

 

Vaasa-pelin kartta
Kartspelsunderlaget som Jussi Hamunen tecknat för spelstunderna under projektet Virtaa!. (Bild: Jussi Loukiainen)

Vasa spelet kartan 290mm x 163mm (pdf)

Vasa spelet kartan 420mm x 236mm (pdf)

Vasa spelet kartan 162mm x 91mm (pdf)

SV_Vasa-spelets instruktion (pdf)

Kreativt skrivande

Stunderna med kreativt skrivande planerades och genomfördes av ordkonstnären Mirjam Silvén. De ledda stunderna sändes via en programvara för distansförhandlingar från Mirjams hem. Som programvaror testades Zoom och avgiftsfria Jitsi Meet med öppen källkod. Av dem visade sig Jitsi Meet lämpa sig bättre för ändamålet tack vare egenskapen som möjliggjorde delning av YouTube-videor.

Under stunderna med kreativt skrivande utmanade Mirjam deltagarna att producera texter antingen ensamma eller tillsammans. Hon uppmuntrade dem att hämta idéer för skrivprocessen från olika inspirationskällor. De hittade också inspiration förutom i musik, bilder, föremål och naturen också i sig själva och sitt eget tankeflöde. När deltagarna arbetade ensamma producerade de personliga texter som de sedan delade med hela gruppen om de så ville. Under grupparbetet byggde deltagarna upp en gemensam historia genom att producera egna texter i interaktion. Stunderna uppmuntrade deltagarna till kreativt tänkande och stärkte deras litterära färdigheter.

Mirjam Silvénin kirjoitustuokio
Mirjam Silvén leder kreativt skrivande under projektet Virtaa!. (Bild: Pekka Raiski)

Stunderna med kreativt skrivande avslutades med att man tillsammans skrev en dadaistisk berättelse. Dadaistiskt skrivande utgår från att man bygger upp en ny berättelse av fristående meningar som inte hör ihop.

Den dadaistiska berättelsen: Dadaistinen yhteiskirjoitus.pdf

Skriverier från stunderna:

MariS "Meri" (runo)

T.E. "Tunturi"

LL Minä pystyn -kirjoitelma

En guide för virtuell kulturservice

Milla Mäkinen (Kukunori ry) har utgående från de iakttagelser som hon har gjort på basis av virtuella stunder, utarbetat en servicemodell som presenterar konceptet för virtuell service kort och inspirerande: Iakttagelser och erfarenheter som gjorts i anslutning till konststunderna har även sammanställts till en liten guide. I synnerhet konstnärer som har möjlighet att producera inspirerande kulturtjänster har nytta av guiden. Den praktiska guiden hjälper förutom att planera konststunder, även att gestalta det egna kunnandet och producera det i form av en service. Guiden kan utöver konstnärer även hjälpa t.ex. föreningar och olika hobbyklubbar att genomföra och erbjuda egna virtuella konststunder. Företag kan utnyttja anvisningarna i guiden bl.a. för att ordna välmåendestunder på distans.

Den virtuella servicens modell på finska: Virtuaalisen palvelun palvelumalli (pdf)

En guide för virtuell kulturservice: Handbok för virtuella kulturtjänster (pdf)

Multikonstprojektet Virtaa! -rapporten

Hela Virtaa-rapporten på finska: Virtaa-monitaidehanke_raportti (pdf)

Virtaa-rapporten sammandrag

Idén till Virtaa-multikonstprojektet föddes ur behovet att producera kulturtjänster för äldre personer som inte har möjlighet att avlägsna sig hemifrån för att ta del av kulturtjänster utanför hemmet. Kulturtjänsterna har dock en viktig välbefinnande främjande inverkan och därför ville man inom Vasas kulturtjänster hitta olika sätt att producera virtuella kulturtjänster för äldre direkt hem. I projektet Virtaa testade man hur detta kunde tillämpas virtuellt på tre konstarter (litteratur, bildkonst och speldesign) för äldre samt en konstart för psykiska rehabiliteringspatienter (kreativt skrivande). I projektet ville man hitta konstarter som virtuellt intresserar människor samt få information om hur människor grupperar sig samt deras aktivitet när det gäller virtuella tjänster. Försöket som ursprungligen planerades för svenskspråkiga psykiska rehabiliteringspatienter genomfördes på finska, liksom de övriga delarna av projektet, eftersom endast finskspråkiga personer deltog i projektet.

Virtuella konststunder emottogs med förtjusning

Om alla fyra konstarter ordnades 8 virtuella stunder. De till äldre riktade konststunderna genomfördes med hjälp av Alvar-bildtelefonen, för man ville utnyttja den apparatur som de äldre redan hade samt deras erfarenhet av användningen av tekniska apparater. I konststunderna deltog 2-7 seniorer. Intervjuerna som gjordes efter konststunderna med deltagarna visade att de äldre gillade de avkopplande men innehållsrika och spännande stunderna. De som deltog i litteraturstunderna njöt speciellt av att få koppla av och lyssna på olika berättelser. Mycket populära var också presentationsronderna i museerna och konstgalleriet. Spelstunderna krävde av deltagarna mera tankearbete och noggrannhet än de andra konstarterna, vilket minskade något på intresset för deltagandet. Å andra sidan tyckte de som blev intresserade av spelandet att spelstunderna var trevlig hjärngymnastik och av de olika konstformerna skedde den starkaste grupperingen i speldelen. Alla tre konstformers konststunder var inspirerande, men bildkonststunderna visade sig vara de mest omtyckta. Orsakerna till detta var på basis av intervjuerna bl.a. de överraskande idéerna som deltagarna i gruppen tillsammans hade visionerat samt att de var spännande och lätta att delta i.

De kreativa skrivarkurserna för psykiska rehabiliteringspatienter genomfördes med hjälp av ett program på nätet. Programmet var bekant för deltagarna redan sedan tidigare och deltagarna berättade att de njöt av att kunna delta oberoende av var de befann sig. De som hade valts med att delta i konststunderna var inte så engagerade, varför det i den ursprungliga planerade gruppen med 6 personer deltog endast 2-4 personer. Skrivarstunderna var emellertid för de deltagare som engagerade sig viktiga, avkopplande och lärorika.

I distansgrupp uppstår kontakt

I konststunderna uppstod grupperingar och känsla av att höra till en grupp. Speciellt i mindre grupper kunde man garantera att varje deltagare blev personligen hörd och sedd. Då förtroende uppstår i en grupp hjälper det medlemmarna att delta och att tillsammans producera innehåll. Desto mindre gruppen är, desto modigare vågar deltagarna dela sina tankar.

Digitala tjänster ställer speciella krav

Förutom ett kvalitativt innehåll kan man garantera en trevlig användarerfarenhet av digital service med en bra apparatur. Rätt vald apparatur effektiverar konststundernas innehåll och erbjuder en trevlig erfarenhet samt förbättrar möjligheterna att delta. Inom ett litet område behövs det för förmedlingen av en konstform ofta endast den medieapparatur som finns inbyggd i datorn. En kvalitativ inspelning av konststunder som innehåller mycket detaljer, rörelse och verksamhet kan däremot kräva specialegenskaper av kameran samt specialkunnande av den som ska spela in det. Bra hörlurar förbättrar möjligheterna att uppfatta även deltagarnas låga röster ordentligt och förebygga ljudets rundgång. En mikrofon av hög kvalitet garanterar en okomplicerad lyssnarerfarenhet.

I planeringen av virtuella kulturtjänster lönar det sig att förutom valet av apparatur beakta de begränsningar som digitaliseringen medför i kommunikationen. Att följa upp verksamheten och kommunikationen via datorskärmen är mera påfrestande än att delta fysiskt på plats eftersom gester, miner och kroppsspråk inte förmedlas lika bra. I den virtuella servicen är deltagarna beroende av web-kameran och av ljudet i datatrafiken. Upplevelsen är inte den samma om ljud och bild kommer på helt olika tider. Den virtuella servicen förutsätter ett tydligt kommunikationssätt, då deltagarna talar turvis samt uppträder lugnt.

En guide för virtuell kulturservice till hjälp

Milla Mäkinen (Kukunori ry) har utgående från de iakttagelser som hon har gjort på basis av virtuella stunder, utarbetat en servicemodell som presenterar konceptet för virtuell service kort och inspirerande: Iakttagelser och erfarenheter som gjorts i anslutning till konststunderna har även sammanställts till en liten guide. I synnerhet konstnärer som har möjlighet att producera inspirerande kulturtjänster har nytta av guiden. Den praktiska guiden hjälper förutom att planera konststunder, även att gestalta det egna kunnandet och producera det i form av en service. Guiden kan utöver konstnärer även hjälpa t.ex. föreningar och olika hobbyklubbar att genomföra och erbjuda egna virtuella konststunder. Företag kan utnyttja anvisningarna i guiden bl.a. för att ordna välmåendestunder på distans.

Glädje av virtuella konststunder på båda inhemska språken

Alvar-bildtelefonservicen visade sig vara ett mycket inspirerande och viktigt sätt för äldre att producera och mottaga kulturella tjänster. Alla intervjuade som blivit vana med de virtuella konststunderna ville även i fortsättningen få någon kulturtjänst producerad direkt hem. Servicen som inte är beroende av plats upplevdes oberoende av i hurdan livssituation man befinner sig, som en lättare och mera okomplicerad tjänst att tillämpa i det egna livet. I Virtaa!-multikonstprojektet förverkligades konststunderna på finska men i fortsättningen kommer Vasa stads kulturtjänster att utveckla kulturella tjänster på båda inhemska språken.

Projektet har inspirerat Vasas kulturtjänster att utveckla  litteraturstunder förutom för äldre, även för bl.a. daghemsbarn och skolelever. Litteraturtjänsterna utvidgas tillsammans med bibliotekstjänster att täcka olika litteraturgenrer. Erfarenheter från speldesignstunderna utnyttjades redan 6.8.2020 under Konstens natt i Vasa, då projektets samarbetspart Platonic Partnership deltog i genomförandet av en virtuell spelkväll. Utöver de konstformer som var med i projektet kommer Vasas kulturtjänster att börja utveckla och förmedla nya virtuella konstformer bl.a. i samarbete med Österbottens regionala danscenter.

Nya virtuella tjänster planeras

I Virtaa! -multikonstprojektet är deltagarnas budskap tydlig: det lönar sig att utveckla virtuella tjänster. Kreativa människor, tekniskt kunniga samt visionärer kan tillsammans oberoende av tid och plats skapa visioner om oberoende framtida kulturtjänster samt hitta på nya sätt att producera dem. Det här skapar möjligheter och arbetsuppgifter för ett nytt kulturutbud. Människor tillägnar sig nya servicekoncept snabbt om de så vill.

 

Ota yhteyttä

 • Kultur- och samfundsservice