Du är här

Om Vasa

Specialdagvård

Specialdagvården i Vasa ordnas enligt lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning.

Småbarnspedagogikens uppgift är att så tidigt möjligt upptäcka barnets behov av stöd och erbjuda olika former av stöd.

Specialdagvårdens mål är att i dialog med hemmen och dagvårdspersonalen stöda barnets positiva utvecklig. För att ge barnet möjligheter till utveckling och inlärning skall dagvårdsverksamheten och miljön anpassas efter barnets behov. Genom att stöda och uppmuntra barnets starka sidor i en öppen, glad och positiv atmosfär, sporras barnet att övervinna sina svårigheter.

I Vasa stad finns det tretton specialbarnträdgårdslärare. Den specialbarnträdgårdsläraren följer upp och observerar barnets utveckling och inlärning. Hon utvärderar behovet av stöd samt ger stöd och handledning för planering och förverkligandet av barnets vård, fostran och inlärning. I samarbete med familjen kan barnet hänvisas till andra sakkunniga, såsom psykolog, talterapeut, ergoterapeut, fysioterapeut, familjearbetare m.fl. Då barnet erbjuds andra stödtjänster t.ex. terapier och/eller medicinsk habilitering skall det bindas samman till en helhet. Det är viktigt att alla personer i nätverket kring barnet, samarbetar med varandra tillsammans med föräldrarna.

Specialbarnträdgårdslärare

  • samarbetar med barnens föräldrar, dagvårdspersonalen och övriga sakkunniga
  • arbetar med barn individuellt eller i grupp
  • planerar och följer upp specialdagvårdens utveckling
  • handleder assistenter

 

Länk till kontaktuppgifter för specialbarnträdgårdslärare. (pdf)

Vid behov kan gruppstorleken minskas där barn i behov av stöd vistas eller så kan barnet få stöd av en assistent.

I förskoleundervisningen används trestegsstödsmodellen. Modellen är uppdelad i allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

 

Tilläggsinformation