Du är här

Upplev Vasa

Språkinformation

Språkinformation

Språkinformation

”Bygg på dina kunskaper!”
Finska, svenska, engelska, franska, ryska, tyska, spanska, italienska, hebreiska och arabiska. Det är vad Vasa Arbis erbjuder dig läsåret 2017-2018. Vi satsar på ett brett urval på olika nivåer, kurser för daglediga och många kvällskurser antingen en gång i veckan eller intensivt 2-4 gånger/vecka. Även flexibelt lärande, där en del av kursen görs på distans finns med i utbudet. Sådana kurser finns i finska, svenska och engelska.

Till årets nyheter hör hebreiska, en klubb i spanska, tyska för barn, dramatisk svenska och finska, samt English for Working Life. Klassikern FinTandem rekommenderas för den som vill studera ett språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål.

Åk på språkresa efter en kurs på Arbis t.ex. till England, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland eller Ryssland.  Resorna arrangeras i samarbete med Internationella Skolorna i Stockholm.

Vill du veta mer om vårt utbud i språk? Kontakta planeringsansvariga språklärare Marika Boström tfn (06) 325 3506, marika.bostrom@vasa.fi, språklärare Jennifer Chongaile-Åbacka, tfn (06) 325 3503, jennifer.chonghaile-abacka@vasa.fi.

 

SPRÅKKURSERNAS NIVÅER

Språkkursernas målnivåer är riktgivande och motsvarar nivåerna i allmän språkexamen:

Grundnivå 1-2
Mellannivå 3-4
Högsta nivå 5-6

Den europeiska referensramen i språk har motsvarande beteckningar:

Användare på nybörjarnivå A1-A2
Självständig språkanvändare B1-B2
Avancerad språkanvändare C1-C2

GRUNDNIVÅ - ANVÄNDARE PÅ NYBÖRJARNIVÅ

Nivå 1/A1
Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som syftar till att möta konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra, samt ställa och besvara frågor om personliga förhållanden som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker han/hon har. Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till.


Nivå 2 /A2
Kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi, sysselsättning). Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information. Kan i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning, samt förhållanden inom områden som rör omedelbara behov.
 

MELLANNIVÅ - SJÄLVSTÄNDIG SPRÅKANVÄNDARE

Nivå 3/B1

Kan förstå huvudinnehållet i vad han/hon hört eller läst om välkända förhållanden som han/hon regelbundet möter i arbetet, i skolan, på fritiden, etc. när det presenteras på tydligt standardspråk. Kan hantera de flesta situationer som vanligtvis uppstår t.ex. under resor i områden där språket talas. Kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända eller av personligt intresse. Kan beskriva erfarenheter och händelser, berätta om drömmar, förhoppningar och framtidsplaner och kortfattat ge förklaringar till åsikter och planer.

Nivå 4/B2
Kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet. Kan delta i samtal så pass flytande och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan ansträngning för någondera parten. Kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter.
 

HÖGSTA NIVÅ - AVANCERAD SPRÅKANVÄNDARE

Nivå 5/C1
Kan förstå ett brett urval krävande, längre texter och urskilja underförstådda betydelser. Kan uttrycka sig flytande och spontant utan att i större utsträckning söka efter ord och uttryck. Kan använda språket flexibelt och effektivt för såväl sociala som studie- och arbetsrelaterade ändamål. Kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplexa ämnen. Kan på ett planerat sätt med olika medel organisera och binda samman en text till en sammanhängande helhet.

Nivå 6/C2
Kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som han/hon hör eller läser. Kan sammanfatta information från olika muntliga eller skriftliga källor och därvid återge argument och redogörelser i en sammanhängande presentation. Kan uttrycka sig spontant, mycket flytande och precist, samt därvid skilja mellan finare nyanser även i mer komplexa situationer.

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Skolverket. (2007). Council of Europe, 2003.

 

TESTA DINA SPRÅKKUNSKAPER

Dialang består av fem olika delar och man kan nivåtesta sig i 14 olika språk: danska, engelska, finska, franska, grekiska, holländska, iriska, isländska, italienska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska.

Europeiska språknivåer Skala för självbedömning

Styrdokument i språk

Styrdokument för nivå- och kursbeskrivningar i språk.


 

ALLMÄN SPRÅKEXAMEN

Vasa Arbis ordnar prov på grund- och mellannivå i språken finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, italienska och spanska. För att få finskt medborgarskap krävs minst mellannivå. Examensavgifterna är 100 € på grundnivå, 123 € på mellannivå.


Anmälningar
Anmälningar i september (1-29.9.2017) till höstens testdagar:
28.10 engelska
7.10 och 11.11 finska (7.10 på Vamia)
18.11 svenska, spanska och tyska.
Test i finska på mellannivå ordnas även 27.1.2018 (anmälningar 1-8.12.2017).

Anmälningar till vårens testdagar i februari (1.-28.2.2018):
24.3. engelska, italienska, ryska
7.4. finska
14.4. svenska, franska
19.5. finska (anmälningar 16.-30.4.2018), Vamia
Test i finska på mellannivå ordnas även 25.8.2018 (anmälningar 1-15.6.2018)
 
Mera information på www.vaasa.fi/arbis > Allmän språkexamen > Utbildningsstyrelsens webbplats. Tilläggsuppgifter av språklärare Marika Boström, tfn 325 3506, marika.bostrom@vasa.fi.

FINTANDEM

fintandem5f72dpi5fgray5fny5f09.jpg

www.fintandem.fi

Vasa Arbis och Korsholms vuxeninstitut erbjuder i samarbete språkinlärning genom tandemmetoden. Praktisera finska, svenska eller något annat språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål. I utbyte lär du ut ditt eget språk.

Under läsåret hålls fem närstudieträffar vid Vasa Arbis och Korsholms vuxeninstitut, i övrigt självständigt arbete. Träffar vid Vasa Arbis to 21.9, 23.11 och 11.1 kl. 17–18.30. Träffar vid Korsholms vuxeninstitut to 8.3 och 8.5 kl. 17–18.30.
Koordinatorer Marika Boström (Vasa Arbis) och Anne Myrskog (Korsholms vuxeninstitut).

Anställda vid Vasa stad och Korsholms kommun erbjuds FinTandem som fortbildning och studerande vid olika läroanstalter kan räkna till godo deltagande i FinTandem.

Anmäl ditt intresse så försöker vi hitta en lämplig samtalspartner åt dig. Du kan anmäla dig via webben under hela läsåret. Kursavgift: 25 € (betalas när du har fått en partner). Mer information fås av Marika Boström tfn (06) 325 3506, e-post: marika.bostrom@vasa.fi.

 

LÄS SPRÅK UTOMLANDS!

Genom att läsa språket i landet där det talas lär du dig snabbare. Ju mer du förstår av både språk och kultur desto rikare och mer givande blir dina upplevelser och dina utländska kontakter.

Vasa Arbis erbjuder i samarbete med Internationella Skolorna språkkurser utomlands för kursdeltagare som deltar i en språkkurs vid Vasa Arbis. Du kan t.ex. välja följande språk

Engelska i Eastbourne eller Dublin
Franska i Aix-en-Provence
Tyska i Berlin
Spanska i Barcelona eller Málaga
Italienska i Florens
Ryska i St. Petersburg

Språkkurserna utomlands pågår under en eller två veckor och finns på alla nivåer, från nybörjare till avancerad nivå. Kurserna startar året runt, oftast flera gånger i månaden. Välj datum när det passar dig. Inkvartering sker i värdfamilj.

Anmälan sker på särskild blankett. För mer information och priser, vänligen kontakta planeringsansvariga språklärare Marika Boström tfn 325 3506, marika.bostrom(at)vasa.fi eller se broschyren ”Språkkurser utomlands”.

 

Internationella Skolorna är en stiftelse som är knuten till Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Stockholms universitet.
 
 

INDIVIDUELL SPRÅKUNDERVISNING

Vasa Arbis erbjuder individuell språkundervisning för den som saknar möjlighet att ta del av institutets normala kursutbud, behöver repetera eller vill nå en viss språknivå. Övningar både muntligt och skriftligt på allmänspråklig nivå.

Undervisningen sker på mellan deltagaren och läraren överenskommen tid och företrädesvis i institutets utrymmen läsårsvis under tiden augusti-juni. Vid förhinder ska deltagaren meddela läraren, senast 24 h innan överenskommen lektionstid. I annat fall räknas tiden som hållen lektion. Uteblivna lektioner kan inte föras över till följande läsår. Materialkostnaderna ingår i priset.

Eventuella rabatter gäller inte individuell språkundervisning.

Kurspaket:

5 eller 10 lektioner (60 €/60 min)
5 lektioner 300 €
10 lektioner 600 €

Information och anmälningar till Marika Boström, planeringsansvarig språklärare, e-post: marika.bostrom(at)vaasa.fi.

Uppge följande information:

Personuppgifter (namn, personsignum, hemkommun, adress, telefon, e-post, utbildningsnivå, huvudsaklig aktivitet, modersmål)
Språk
Uppskattad språknivå
De europeiska språknivåerna – Skala för självbedömning
Testa din språknivå med Dialang
Önskemål om innehåll
5 eller 10 lektioners paket
Tidtabell