Du är här

Om Vasa

Social- och hälsosektorns verksamhetsstadga

Verksamhetsstadgan baserar sig på Vasa stads förvaltningsstadga, som godkändes av stadsfullmäktige 20.2.2017 § 16. Godkänd av social- och hälsovårdsnämnden 3.10.2017, träder i kraft 26.10.2017. Social- och hälsovårdsnämnden 22.5.2018 § 51, träder i kraft 1.6.2018 Social- och hälsovårdsnämnden 19.2.2019 § 19, träder i kraft 1.3.2019

I kapitlet

SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORNS ORGANISATION

 

§ 1 Social- och hälsosektorns resultatområden

Inom social- och hälsosektorn finns följande resultatområden:

 • socialarbete och familjeservice
 • hem- och anstaltsvård
 • hälsovårdsservice
 • Samarbetsområdet Laihela

 och som serviceområde fungerar gemensam och teknisk service.

Därtill fungerar Vasa regionala företagshälsovård som underlydande affärsverk till social- och hälsovårdsnämnden.

Resultatområdena kan fördela sig i serviceområden, serviceenheter och verksamhetsenheter eller enbart till någon eller några av dessa, såsom stadgas i denna verksamhetsstadga.

Enligt förvaltningsstadgan leds sektorn av sektordirektören. Resultatområdesdirektören för socialarbete och familjeservice fungerar som vikarie för sektordirektören i ärenden som berör sektorn då sektordirektören har förhinder eller är frånvarande.

Inom sektorn finns en för styrgrupp för koordinering av verksamheten som leds av sektordirektören och i vilken även ingår resultatområdesdirektörerna, förvaltningschefen, HR-controllern, utvecklingsdirektören, personalens representant, juristen, förvaltningsöverskötaren och andra medlemmar som fastställs av sektordirektören.

 

SOCIALARBETE OCH FAMILJESERVICE

 

2 § Uppgifterna inom resultatområdet socialarbete och familjeservice

Resultatområdet socialarbete och familjeservice leds av resultatområdesdirektören.

Uppgiften för resultatområdet socialarbete och familjeservice är att sköta om den service som ingår i socialvården och -omsorgen: 

 1. socialarbete och socialhandledning, psykosocialt stöd, service för barnfamiljer, barnskydd, familjerättslig service, missbrukarvård, service för personer i arbetsålder och service för personer med funktionsnedsättningar
 2. sköta om myndighetsuppgifter, som ingår i serviceuppgifterna inom socialvården och de lagar som ingår i dessa.
   

3 § Serviceområden och serviceenheter samt deras uppgifter

Följande serviceområden ingår i socialarbete och familjeservice:

 • Barn- och familjesocialarbete
 • Service för barn och familjer
 • Vuxensocialarbete
 • Service för personer i arbetsålder

 

Serviceområdet för barn- och familjeservicearbete sköter om serviceuppgifterna inom socialvården, och målet med dessa är att:

 • stöda barnfamiljerna och föräldraskapet samt främja barnets individuella uppväxt och positiva utveckling samt delaktighet
 • stöda barnfamiljerna med ärenden som berör livshantering, arbete, utkomst och studier samt minska på ojämlikhet
 • trygga barnens rätt till omsorg och underhåll samt makarnas rätt till underhåll
 • stöda familjerna i adoptionsärenden och konfliktsituationer
 • främja delaktigheten och jämlikheten i samhället hos personer med funktionsnedsättning och därtill främja och få bort hinder som beror på sjukdom eller funktionsnedsättning
 • främja och stöda integration
 • förebyggande och minskande av skador som föranleds av missbruk av alkohol och droger och mentala problem samt främjande av familjers funktionsförmåga och trygghet
 • trygga rätten till en säker uppväxtmiljö för barn och unga som behöver särskilt stöd och skydd samt att stöda dessa i en balanserad och mångsidig utveckling (barnskydd)

 

Serviceområdets serviceenheter är:

 • Familjestödcentralen och Mäntykoti
 • Gustavsro ungdomshem
 • Familjevården

 

I serviceområdes ingår därtill följande team:

 • Barn- och familjesocialarbete
 • Socialjouren i Österbotten
 • Barnskyddet
 • Väylä
   

Serviceområdet service för barn och familjer sköter om förebyggande serviceuppgifter inom socialvården samt för uppgifter i samband med bedömning av servicebehov och service som ordnas enligt klientplaner. Målet med dessa är att:

 • stöda barnfamiljerna och föräldraskap samt främja barnens individuella uppväxt och positiva utveckling och delaktighet samt livshantering
 • främja delaktigheten och jämlikheten i samhället hos personer med funktionsnedsättning och därtill främja och få bort hinder som beror på sjukdom eller funktionsnedsättning
 • främja och stöda integration
 • förebyggande och minskande av skador som föranleds av missbruk av alkohol och droger och mentala problem samt främjande av familjers funktionsförmåga och trygghet
 • trygga rätten till en säker uppväxtmiljö för barn och unga som behöver särskilt stöd och skydd samt att stöda dessa i en balanserad och mångsidig utveckling (barnskydd)
   

Serviceområdets serviceenheter är:

 • Österbottens medlingsbyrå
 • Vasa förläggning
 • Integrationsservicen
   

Serviceområdets övriga verksamhetsenheter är:

 • Familjerådgivningen
 • Familjearbete
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Familjerättsliga ärenden
 • Eftermiddagsvård enligt specialomsorgsslagen
 • Rehabiliteringshandledning enligt specialomsorgslagen

 

Serviceområdet vuxensocialarbete sköter om serviceuppgifterna inom socialvården, och målet med dessa är att:

 • stöda unga, personer i arbetsålder och klienter som behöver särskilt stöd i fråga om ärenden som berör livshanteringen, arbete, utkomst och studier
 • minska på olikvärdigheten samt främja delaktigheten och jämlikheten i samhället
 • främja delaktigheten och jämlikheten i samhället hos personer med funktionsnedsättning och därtill främja och få bort hinder som beror på sjukdom eller funktionsnedsättning
 • främja och stöda integration
 • förebygga och minska på problemanvändningen av rusmedel och de skador som uppstår däri och samtidigt förbättra funktionsförmågan och säkerheten för de personer som använder rusmedel samt deras anhöriga
 • effektivera de faktorer som skyddar den mentala hälsan
 • minska och få bort faktorer som hotar den mentala hälsan
 • stöda livshanteringen hos personer i mentalvårdsrehabilitering samt förbättra funktionsförmågan hos dem och deras anhöriga
   

Därtill sköter serviceområdet om förläggningsservice enligt lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (enligt avtal med staten) och om tolkservicen i samband med ärendehanteringen.

 

Serviceområdets serviceenheter är: 

 • Österbottens tolkcentral

 

Verksamhetsenheterna inom serviceområdet är:

 • Vuxensocialarbete
 • Ekonomiskt bistånd
 • Rehabiliterande arbetsverksamhet

 

Serviceområdet service för personer i arbetsålder sköter om serviceuppgifter inom socialvården och en viss del av hälsovårdsservicen baserat på bedömning av servicebehov och serviceplanen. Målet med dessa är att:

 • stöda unga, personer i arbetsålder och klienter som behöver särskilt stöd i ärenden som berör livshantering, arbete, studier och integration
 • främja delaktigheten och jämlikheten i samhället hos personer med funktionsnedsättning och därtill främja och få bort hinder som beror på sjukdom eller funktionsnedsättning
 • förebygga och minska på problemanvändningen av rusmedel och de skador som uppstår däri och samtidigt förbättra funktionsförmågan och säkerheten för de personer som använder rusmedel samt deras anhöriga
 • effektivera de faktorer som skyddar den mentala hälsan
 • minska och få bort faktorer som hotar den mentala hälsan
 • stöda livshanteringen hos personer i mentalvårdsrehabilitering samt förbättra funktionsförmågan hos dem och deras anhöriga

 

Serviceområdets serviceenheter är:

 • Stödservice för hantering av vardagen (i vilken ingår psykosocial hemrehabilitering)
 • Dag- och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning
 • Vasa missbrukarcentral
 • Boendeservice för personer med funktionsnedsättning (Specialomsorgslagen)
 • Boendeservice för personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering (Sjukvårdslagen)

 

Verksamhetsenheterna inom serviceområdet är:

 • dag- och arbetsverksamhetscentren Fyren och Sjöstjärnan
 • Kivikoto, Näthemmet, Kotikulta och Kultapiha, Backhovet, Parkhemmet och Purohovi
 • Silmukoti och Aaltokoti
 • Ungdomsstationen Klaara
 • Mentalvårds- och beroendecentret Horisonten


 

HEM- OCH ANSTALTSVÅRD

 

4 § Uppgifterna för resultatområdet hem- och anstaltsvård

Resultatområdet Hem- och anstaltsvård leds av resultatområdesdirektören.

Uppgiften för hem- och anstaltsvården är

 1. sköta om välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga samt stöda självständigt avklarande bland äldre Vasabor och Vasabor med funktionsnedsättningar
 2. trygga den social- och hälsovårdsservice i Vasa som ovan nämnda personer behöver
   

5 § Serviceområden och serviceenheter samt deras uppgifter:

I hem- och anstaltsvården ingår följande serviceområden:

 • Seniorcenter
 • hemvård
 • serviceboende
 • anstaltsvårdens avdelningar och hemsjukhuset
   

I Seniorcentrets serviceområde ingår följande verksamhetsenheter:

 • seniorrådgivning och servicehandledning (SAS-verksamhet = Utred-Bedöm-Placera) samt socialarbete för äldre, 
 • geriatriska polikliniken, 
 • idrottsservicen, 
 • dagcenter (dag- och rekreationsverksamhet), 
 • utdelningen av vårdmaterial samt
 • koordinering av frivillig- och erfarenhetsaktörer.
   

I serviceområdet för hemvård ingår följande serviceenheter:

 • områdesvis hemservice, i vilken ingår 7 verksamhetsenheter
 • sjukvård
 • stöd för närståendevård för äldre
 • utskrivningsteamet
 • stödservice
   

I serviceenheten för sjukvård ingår följande verksamhetsenheter:

 • hemsjukvård

 

I serviceområdet för serviceboende ingår följande serviceenheter:

 • servicehusen
 • sjukvårdsenheten
 • köpservice

 

Hem- och anstaltsvården ansvarar för läkartjänsterna inom hemvården och serviceboendet. I serviceområdet för anstaltsvård ingår anstaltsvårdens avdelningar.


RESULTATOMRÅDET FÖR HÄLSOVÅRDSSERVICE

6 § Uppgifterna för resultatområdet Hälsovårdsservice

Den ledande överläkaren fungerar som resultatområdesdirektör för resultatområdet Hälsovårdsservice. Hälsovårdsservicens uppgift är att sköta om följande service: sjukvård, hälsorådgivning och hälsogranskningar, screening, rådgivningsservice, skolhälsovården, studerandehälsovården, munhälsovården och medicinsk rehabilitering.

7 § Serviceområden och serviceenheter samt deras uppgifter:

Följande serviceområden ingår i Hälsovårdsservicen:

 • mottagningsservicen med överläkaren som serviceområdeschef
 • stödservice för hälsovården med ledande överläkaren som serviceområdeschef
 • rehabiliteringsservice med överläkaren som serviceområdeschef
 • tandvården med ledande övertandläkaren som serviceområdeschef
 • specialläkarnas mottagningar med ledande överläkaren som serviceområdeschef

 

I resultatområdet ingår därtill ansvarsområdet för vårdarbete, om vilket separata bestämmelser finns i denna verksamhetsstadga. Ansvarsområdet för vårdarbete leds av förvaltningsöverskötaren. Förvaltningsöverskötarens befogenheter och uppgifter har fastställts i § 18.

I resultatområdet ingår en yrkesövergripande undervisningshälsovårdscentral, som ansvarar för ordnande av grundutbildning inom medicin (läkarvetenskap) och koordineringen av specialläkarutbildningen i samarbete med universiteten. Undervisningshälsovårdscentralens verksamhet leds av undervisningsöverläkaren.

Serviceområdet för mottagningsservice inkluderar följande serviceenheter:

 • Kyrkoesplanadens, Gerby, Dammbrunnens, Korsnästågets och Lillkyro hälsostationer
 • studerandehälsovården
 • familjeplaneringen
 • enheten för hälsofrämjande
 • skolhälsovården
 • mödrarådgivningen
 • barnrådgivningarna

 

Serviceområdet för hälsovårdens stödservice inkluderar serviceenheten:

 • röntgen

 

Serviceområdet för rehabiliteringsservice inkluderar:

 • serviceenheten för fysioterapi
 • funktionerna inom ergoterapi och talterapi
 • köpservice inom medicinsk rehabilitering och funktionerna inom hjälpmedelsservicen
 • rehabiliteringen av frontveteraner

 

Tandvårdens serviceområde

Tandvården sköter om primärtandvården, specialtandläkartjänsterna på basnivå, tandläkarjouren samt  grund- och vidareutbildningen inom odontologin i samarbete med universiteten.

Specialläkarnas mottagningar

 • diabetesmottagningen

 


SERVICEOMRÅDET FÖR GEMENSAM OCH TEKNISK SERVICE

 

8 § Uppgifterna för serviceområdet för gemensam och teknisk service

Serviceområdet leds av förvaltningschefen.

Serviceområdet för gemensam och teknisk service inkluderar gemensamma funktioner samt teknisk stödservice. Dessa är klädvården, omsorgs- och specialomsorgsservice, säkerhetstjänster, digitala tjänster samt projekten.

I tillägg till detta ingår utvecklingsenheten för sektorn i resultatområdet och denna leds av utvecklingsdirektören. Sektordirektören fungerar som förman för utvecklingsdirektören

 

RESULTATOMRÅDET LAIHELA

 

9 § Uppgifterna för resultatområdet Laihela

Resultatområdet Laihela leds av resultatområdesdirektören-överskötaren.

Resultatområdets uppgifter är:

 • de primärvårdsuppgifter samarbetsavtalet fastställer
 • koordinering av den socialservice som ingår i avtalet och som skaffas av staden

 

Resultatområdet Laihela är enligt samarbetsavtalet ett av resultatområdena inom social- och hälsosektorn i Vasa. För organisering av resultatområdet och överföring av befogenheter fastställs i verksamhetsstadgan för resultatområdet Laihela, som finns som bilaga till denna verksamhetsstadga.


AFFÄRSVERKET VASA REGIONALA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

10 § Uppgifterna för Vasa Regionala Företagshälsovård

Affärsverket leds av utvecklingsdirektören för social- och hälsosektorn, som fungerar som affärsverkets verkställande direktör.

Affärsverkets uppgift är att:

 • sköta om de uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen som separat överenskommits med hälsovårdscentralerna
 • producera och utveckla service inom företagshälsovården
 • utbildning och sakkunnigkonsultering inom företagshälsovården

 

II kapitlet 
SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORNS TJÄNSTEINNEHAVARORGANISATION
ORGANENS OCH TJÄNSTEINNEHAVARNAS UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT

 

11 § Sektordirektören

Om sektordirektörens uppgifter och befogenheter fastställs i 17 § i förvaltningsstadgan och därtill ska sektordirektören:

 • ansvara för sektorns informering och instrueringen över informeringen
 • besluta om bisysslotillstånd
 • besluta om överföringen av personal som lyder under social- och hälsovårdsnämnden då överföringen sker mellan resultatområden, ifall annat inte stadgas i denna verksamhetsstadga.

 

12 § Resultatområdesdirektörens och resultatområdesdirektörens-överskötarens uppgifter och befogenheter

Förutom det som stadgas i 18 § i förvaltningsstadgan ingår följande i resultatområdesdirektörens uppgifter, ifall inget övrigt fastställts:

 • besluta om bruksrätten om egen bil enligt stadens anvisningar
 • besluta om beviljande av språktillägg enligt stadens anvisningar
 • besluta till vilket serviceområde vakanser och personal hör
 • ansvara för resultatområdets samarbete med andra resultatområden, förvaltningar och myndigheter
 • utföra andra uppgifter som nämnden och sektordirektören fastställer samt sådana uppgifter som p.g.a. ärendets karaktär hör till resultatområdesdirektören.

 

13 § Ledande överläkarens uppgifter och befogenheter

Resultatområdesdirektören för hälsovårdsservicen fungerar även som ledande överläkare. Ledande överläkaren fungerar som hälsovårdscentralens ansvariga läkare på det sätt hälso- och sjukvårdslagen förutsätter.

Ledande överläkarens uppgift är att:

 • besluta om ordnande av hälso- och sjukvård, ifall uppgiften inte fastställts åt en annan tjänsteinnehavare samt ge anvisningar som berör uppgifterna till de övriga läkarna inom sektorn
 • ansvara för informeringen i fråga om uppgifter som berör folkhälsoarbetet
 • sköta om samarbetet med folkhälsoarbetet och specialsjukvården
 • föredra ärenden som berör fler än ett resultatområde i folkhälsoarbetet samt ärenden som berör tjänsteval av de överläkare som fungerar som serviceområdeschefer
 • utföra andra uppgifter som p.g.a. ärendets karaktär och andra författningar, bestämmelser och beslut hör till den ansvariga läkaren för hälsovårdscentralen

 

14 § Stöd för sektordirektören och sektorledningen

Förvaltningschefen, HR-controllern samt sektorns två jurister fungerar manuellt inom sektorn underlydande sektordirektören, trots att deras placering är inom centralförvaltningen. I uppgiften ingår uppgifter i samband med förvaltning och utveckling. Uppgifterna fastställs i verksamhetsstadgan för centralförvaltningen. Förvaltningschefen fungerar vid sidan om de stödande uppgifterna för ledningen även som chef för sitt serviceområde.

15 § Uppgifterna för serviceområdet

Förutom det som stadgas i 19 § i förvaltningsstadgan ingår följande i serviceområdeschefens uppgifter, ifall inget övrigt fastställts:

 • beslut om hävande av arbetsavtal under prövotiden
 • beslut om överföring av personal och vakanser inom serviceområdet
 • besluta om serviceområdets avgifter genom att följa godkända principer till de delar dessa inte överförts till att skötas av avgiftsbyrån
 • fungera som beredare i nämnden och sektionen samt föredragande i sektionen, ifall resultatområdesdirektören överfört ett visst ärende eller en viss ärendegrupp att föredragas av denne
 • besluta om givande av klientuppgifter
 • utföra andra uppgifter som resultatområdesdirektören fastställer samt sådana uppgifter som p.g.a. ärendets karaktär hör till dennes uppgifter

 

Då överläkaren fungerar som serviceområdeschef har en del av serviceområdeschefens uppgifter fastställts åt överskötaren (§ 20 - 21).

Serviceområdet för gemensam och teknisk service leds av förvaltningschefen, vars direkta förman är sektordirektören, till dessa delar finns ingen resultatområdesdirektör i organisationsstrukturen.

 

16 § Uppgifterna för serviceenhetschefen

Uppgifterna för den tjänste- eller befattningsinnehavare som fungerar som serviceenhetschef är följande, förutom det som fastställs i 20 § i förvaltningsstadgan, ifall inget annat separat fastställts:

 • besluta om serviceenhetens upphandlingar och avskrivningar genom att följa de godkända principerna och befogenheterna
 • besluta om tillfällig användning av serviceenhetens lokaler, redskap eller anläggningar genom att följa de godkända principerna
 • utföra andra uppgifter som serviceområdesdirektören fastställer samt sådana uppgifter som p.g.a. ärendets karaktär hör till serviceenhetschefens uppgifter
 • besluta om personalöverföringar inom serviceenheten

 

Resultatområdesdirektören fastställer vikarien åt förmannen för serviceenheten. Vikarien sköter förmannens uppgifter då denne är frånvarande heller har förhinder.

 

17 § Uppgifter för verksamhetsenhetens ansvarsperson

Uppgiften för den ansvariga tjänste- eller befattningsinnehavaren i verksamhetsenheten är förutom det som stadgas i 21 § i förvaltningsstadgan följande: 

 • i fråga om egen personal rätten att anställa de vikarier som behövs på upp till 31 dagar samt därtill besluta om semestrar, i lagen stiftade ledigheter och icke behovsprövade ledigheter
 • delta i uppgörandet av budgeten och andra planer för den egna enheten
 • utför andra uppgifter som cheferna för serviceområdet och serviceenheten fastställer samt sådana uppgifter som p.g.a. uppgiftens karaktär hör till ansvarspersonen för verksamhetsenheten.

 

18 § Förvaltningsöverskötarens uppgifter och befogenheter

Förvaltningsöverskötarens uppgifter och befogenheter sträcker sig till hela sektorn. I ansvarsområdet för vårdarbete ingår förutom fackmännen inom hälsovården även den övriga vård- och omsorgspersonalen inom sektorn. En av nämnden utsedd eller vald förvaltningsöverskötare fungerar underlydande till sektordirektören.

Förvaltningsöverskötarens uppgifter är att:

 • leda, utveckla, styra, koordinera och övervaka vårdarbetet inom social- och hälsosektorn
 • ansvara för utvecklingen av kvaliteten i vårdarbetet och patientsäkerheten
 • planera och utveckla vård- och omsorgspersonalens utbildning i samarbete med resultatområdesdirektörerna, serviceområdescheferna och överskötarna
 • tillsammans med sjukvårdsdistriktet och de ledande överskötarna i hälsovårdscentralerna utveckla personalens yrkesmässiga utveckling, tillsynen av kvaliteten på vårdarbetet och den patient-/klientorienterade verksamheten
 • tillsammans med yrkesläroanstalterna och yrkeshögskolorna samt andra parter som ordnar utbildning utveckla utbildningen och handledningen för studerande och fackmän inom social- och hälsosektorn samt underteckna de avtal som berör detta
 • fungera som överskötarnas förman
 • ta i tjänst och bevilja avsked samt besluta om hävande av arbetsavtal under prövotiden för direkt underställda
 • besluta om personalförvaltningsärenden för sin underlydande personal enligt stadens allmänna principer
 • utföra andra uppgifter som sektordirektören fastställer samt sådana uppgifter som p.g.a. ärendets kvalitet hör till förvaltningsöverskötaren
 • för sin del ansvara för planeringen, uppföljningen, genomförandet och rapporteringen o fråga om sina underlydandes verksamhet och ekonomi och därtill även uppgöra eventuella andra planer. Deltar i personalplaneringen.
 • föredra de ärenden som berör sektorn i nämnden.

 

 

19 § Uppgifterna för överskötaren samt resultatområdesdirektören-överskötaren

Överskötaren inom resultatområdet Hälsovårdsservice, överskötaren inom resultatområdet Hem- och anstaltsvård samt resultatområdesdirektören-överskötaren i Laihela-Vasa samarbetsområdet har i uppgift att:

 • leda, utveckla och övervaka vårdarbetet i sitt resultatområde i samarbete med resultatområdesdirektörerna, serviceområdescheferna och förvaltningsöverskötaren
 • se till att den underlydande personalen i verksamheten följer de av läkaren givna anvisningarna om hälso- och sjukvården
 • planera och utveckla kompetensen och utbildningen för sin personal i samarbete med resultatområdesdirektörerna, serviceområdescheferna och förvaltningsöverskötaren. I resultatområdet Laihela sköts planerings- och utvecklingsarbetet tillsammans med förmännen inom resultatområdet.
 • med yrkesläroanstalterna och yrkeshögskolorna samt andra instanser som ordnar utbildning utveckla utbildningen och handledningen för de studerande och fackmännen inom social- och hälsosektorn
 • besluta om överföring av den underlydande personalen mellan olika enheter inom sin sektor
 • anställa och bevilja avsked till egen direkt underlydande personal
 • besluta om ärenden som berör personalförvaltningsärenden i fråga om direkt underlydande personal enligt stadens allmänna principer
 • besluta om hävande av arbetsavtal under prövotiden för direkt underlydande personal
 • besluta om upphandlingar och avskrivningar som berör vårdarbetet enligt de allmänna anvisningar stadsstyrelsen givit
 • tillsammans med resultatområdesdirektören, förvaltningsöverskötaren och förmännen inom sektorn ansvara för planeringen, uppföljningen och rapporteringen samt andra behövliga dokument inom verksamheten och ekonomin i den egna sektorn
 • utföra andra uppgifter som resultatområdesdirektören och förvaltningsöverskötaren fastställer samt sådana uppgifter som p.g.a. ärendets kvalitet hör till dennes uppgifter
 • i uppgifterna och befogenheterna för överskötaren inom hälsovårdsservicen ingår att utveckla vård- och omsorgsarbetet inom resultatområdet socialarbete och familjeservice tillsammans med ledningen för resultatområdet.

 

20 § En del andra lösningsbefogenheter

Avdelningsskötarna inom hälsovårdsservicen, avdelningsskötarna inom hem- och anstaltsvården och hemservicehandledarna (förmän) har förmannauppgifter och
-befogenheter enligt § 20 i stadens förvaltningsstaga i fråga om anställande och beviljande av avsked enligt stadens allmänna principer, ifall inte resultatområdets överskötare eller serviceområdeschefen har tagit ärendet för egen behandling.

Arbetsledaren inom underhålls- och säkerhetsservicen har de befogenheter och uppgifter som fastställs i 20 § i förvaltningsstadgan i fråga om anställande och beviljande av avsked för personal enligt stadens allmänna principer.

Utvecklingsdirektören har, om inte annorlunda har stadgats separat, i uppgift att:

 • föredra samtliga ärenden som berör hela sektorn i nämnden i ärenden som ingår i dennes arbetsuppgifter
 • för den egna arbetsuppgiftens del godkänna förbindelser och avtal som har ekonomiska konsekvenser, om inte godkännande av dem hör till nämndens befogenheter
 • ansvara för enhetens samarbete med sektorns resultatområden, andra sektorer och myndigheter
 • utföra andra uppgifter nämnden och sektordirektören fastställt
 • ansvara för att administrativa uppgifter sköts tillsammans med resultatområdena

 

Därtill ingår i utvecklingsdirektörens tjänsteuppgifter uppgifterna för verkställande direktören för affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård. I fråga om samarbetsområdet Laihela-Vasa har beslutanderättsbestämmelserna antecknats i resultatområdets verksamhetsstadga.

 

III kapitlet

ÖVRIGA BESTÄMMELSER / SÄRSKILDA BESLUTANDERÄTTSBESTÄMMELSER

 

Avgiftschefen och faktureringssekreterarna som överförts till Stödservicen / Centralförvaltningen, men som fungerar inom sektorns uppgifter

21 § Avgiftschefen eller faktureringssekreteraren fattar i fråga om den service som ordnas och produceras inom sektorn beslut om klientavgifterna för service som ges hemma, av staden ordnad boendeservice dygnet runt (egen och köpservice) samt anstaltsvård enligt 67 § i socialvårdslagen inom långvården, även i fråga om samarbetsområdet. Avgiftschefen och faktureringssekreteraren beslutar även om värdet på servicesedlarna.

22 § Betalningschefen beslutar i fråga om den service som ordnas och produceras inom sektorn om serviceavgiften för hemvården, sänkande eller att låta bli att uppbära behovsprövade serviceavgifter för boendeservice (egen och köpservice) dygnet runt enligt socialvårdslagen samt om sänkande eller att låta bli att uppbära behovsprövade serviceavgifter för långvården eller att låta bli att uppbära avgifter inom kortvarig- och långvård enligt hälso- och sjukvårdslagen, även gällande samarbetsområdet. Avgiftschefen beslutar därtill om ordinerande av avgifter för vård under delar av dygnet samt boendeserviceavgifter för kortare tider och deltid enligt socialvårdslagen och därtill om beviljande av avgiftstak/frikort i fråga om den service som ordnas och produceras inom sektorn.

 

23 § SOCIALARBETE OCH FAMILJESERVICE

23.1. Serviceområdet för barn- och familjesocialarbete

I detta serviceområde beslutas och sköts om service enligt socialvårdslagen, barnskyddslagen, handikappservicelagen, specialomsorgslagen, lagen om utkomststöd, lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (socialarbete och ekonomiskt stöd), lagen om missbrukarvård, mentalvårdslagen, lagen om främjande av integration, lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt lagen om rehabiliterande arbetsverksamhet.

Serviceområdeschefen för barn- och familjesocialarbete är den enligt 13 § i barnskyddslagen avsedda beslutande tjänsteinnehavaren som beslutar om barnskyddsåtgärder (= den ledande barnskyddsmyndigheten som fastställs enligt kommunens instruktion).

23.1.1. Serviceområdeschefen har samma beslutanderätt som sina underlydande.

Därtill beslutar serviceområdeschefen om:

 • hänvisningar av klientserviceprocesser och resurser inom serviceområdet
 • givande av avslående svar som berör klientuppgifterna utifrån klientens krav
 • den rehabiliterings- och anstaltsvård enligt klientplanen som köps som köpservice och ingår avtal om detta
 • om den begäran som görs åt penninginstitutet enligt 20 § 2 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 • fortsättande eller upphörande av omhändertagande enligt beredning från den ansvariga socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden ifall upphörande eller fortsättande av omhändertagande motsätts
 • den rehabiliterings- och anstaltsvård som köps genom köpservice i enlighet med klientplanen
 • producenter av yrkesinriktad service inom familjevården och därtill sköter hen avtalen med dessa

 

23.1.2. Ledande socialarbetaren:

 • fungerar som arbetsledande förman
 • använder den i 13 § i barnskyddslagen avsedda beslutanderätten för beslutande tjänsteinnehavaren över barnskyddsåtgärder ifall tjänsteinnehavaren i fråga är frånvarande eller har hinder
 • gör begäran om handräckning
 • fattar beslut om nödvändig service enligt 46 § i socialvårdslagen utifrån ansvariga socialarbetarens eller egenanställdes beredning
 • beslutar om beslut som nämns i 13 § 2 mom. i barnskyddslagen då de behöriga parterna är enhälliga om lösningen
 • beslutar om övervakade träffar mellan barnet och familjen eller byte av plats samt följande åtgärder enligt barnskyddslagen:
 • beslutar om fortsättande av akut placering under en tid på högst 30 dagar då parterna är enhälliga om lösningen
 • beslutar om klientavgifter i fråga om ersättningar för vård utom hemmet enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården samt följande åtgärder enligt handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda:
 • godkännande av specialomsorgsprogram för utvecklingsstörda uppgjort av specialomsorgens ledningsgrupp

 

Ledande socialarbetaren har samma beslutanderätt som serviceområdets socialarbetare, barnatillsyningsman och socialhandelare.

23.1.3. Socialarbetaren:

 • ansvarar för att bedömning av servicebehov görs
 • beslutar enligt arbetsbeskrivningen om bedömning eller utifrån klientplanen om den service klienten behöver och som ges enligt behov till särskilt stöd enligt socialvårdslagen, handikappservicelagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, integrationslagen, lagen om utkomststöd, lagen om rehabiliterande arbetsverksamhet, TYP-lagen eller barnskyddslagen.
 • beslutar om givande av internationella adoptionsutlåtanden till adoptionsnämnden samt givande av passutlåtanden och utlåtande om vårdnadshavare vid sidan om
 • gör begäran om handräckning till en ansvarig socialmyndighet i en annan kommun i klientens ärende
 • har då barnatillsyningsmannen är borta eller har förhinder samma beslutanderätt som barnatillsyningsmannen
 • beslutar om godkännande av adoptions- eller familjehem samt om åtgärdsavtal i fråga om barn som omhändertagits och placerats i familjer
 • ger en omständighetsutredning i fråga om barnets omsorg och umgängesrätten på domstolens begäran
 • beslutar om vårdplatsens lämplighet som placeringsplats för privat placerade barn (barnskyddslagen 81 §)
 • ingår det första avtalet om klientskap för förmedlingskonton

 

23.1.4. Barnatillsyningsmannen beslutar om:

 • tjänsten för utredning av faderskap
 • avbrytande av utredning av faderskap
 • bekräftande av barnets omsorg, umgängesrätten samt boende och underhåll enligt de avtal som ingåtts
 • förhandsbetalning av resan till faderskapsundersökningar och andra dylika kostnader

 

23.1.5. Socialarbetaren vid socialjouren:

 • fattar beslut om akut begäran av handräckning och ger vid behov handräckning till avtalskommunerna
 • beslutar om akut placering enligt barnskyddslagen
 • fattar beslut om bedömning av akut servicebehov enligt 36 § i socialvårdslagen och sköter enligt denna om den akuta service som ges inom Vasa stads område samt utanför tjänstetid i det område som omfattas av avtalskommunerna inom Österbottens socialjour

 

23.1.6. Socialhandledaren:

 • beslutar om servicebehovet utifrån bedömning eller enligt klientplanen
 • beslutar om service ifråga om ekonomiskt stöd (kompletterande utkomststöd)
 • rehabiliterande arbetsverksamhet
 • service som stöder rörlighet enligt socialvårdslagen och om färdtjänst för personer med grav 
 • funktionsnedsättning enligt HSL
 • fattar beslut om fortsatta avtal för förmedlingskontoskap enligt klientplanen
   

23.2. Serviceområdet Service för barn och familjer

Inom detta serviceområde ombesörjs service enligt socialvårdslagen, barnskyddslagen, handikappservicelagen, lagen om missbrukarvård, mentalvårdslagen, integrationslagen, lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt specialomsorgslagen samt service enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel.

23.2.1. Serviceområdeschefen beslutar:

 • som vikarie för serviceområdeschefen för serviceområdet för barn- och familjesocialarbete om ärenden för ifrågavarande serviceområde
 • om givande av nekande beslut gällande klientuppgifter utifrån klientens begäran och fattar beslut om detta
 • ingår avtal om serviceproducenter för övervakade träffar
 • klient- och resurshandledningen
 • val av klienter till serviceområdets enheter, då en kompetent anställd i enheten saknas eller har förhinder

 

Serviceområdeschefen har samma beslutanderätt som sina underlydande.

23.2.2. Den ledande psykologen / ledande socialarbetaren:

 • fungerar som arbetsledande förman
 • beslutar om givande av fostrings- och familjerådgivningsservice samt givande av positivt beslut i fråga om klientuppgifter

 

23.2.3. Hemservicehandledaren beslutar:

 • om beviljande av hemservice för barnfamiljer (under 2 månader) av avgifter.

 

23.2.4 Ansvariga för medlingsbyrån:

 • ansvarar för planeringen, utvecklingen och ändamålsenligt genomförande av medlingsverksamheten inom medlingsbyråns verksamhetsområde
 • försäkrar att förutsättningarna för medling finns, utvärderar huruvida ärendet lämpar sig för medling och ifall behandlingen av ärendet är ändamålsenligt
 • beslutar om upptagande av ärende för medling samt avbrytande av medling
 • beslutar om utnämnande av medlare för medling av ärenden
 • fungerar vid behov som medlare

 

23.2.5 Medlingsbyråns handledare

 • beslutar om utnämnande av medlare för medling av ärenden

 

23.2.6 Förläggningens chef beslutar om:

 • mottagande av klienter till förläggningen och överföring av klienter till andra förläggningar
 • omhändertagande av ämnen och föremål enligt §§ 60-63 i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd
 • mottagande av offer för människohandel till förläggningen i Vasa enligt förslag från Förläggningen i Joutseno
 • begäran om handräckning
 • meddelar om upphörande av förläggningsservice eller delegerar detta till en anställd inom förläggningen

 

23.2.7 Socialarbetaren i förläggningen beslutar om:

 • beviljande av grundandelen och kompletterande mottagningspenning
 • sänkande av grundandelen mottagningspenning
 • återbäring av mottagningspenning
 • inrikes rese- och flyttkostnader för personer som söker om internationellt och temporärt skydd
 • garantiavgifter för utkomststöd vid överföring till kommun

 

23.2.8 Socialhandledaren i förläggningen beslutar om:

 • beviljande av grundandelen och kompletterande mottagningspenning
 • sänkande av grundandelen mottagningspenning

 

23.2.9 Arbetsledaren i förläggningen beslutar om:

 • mottagande av klienter till förläggningen samt överföring till andra förläggningar

 

23.3. Serviceområdet för vuxensocialarbete

Inom detta serviceområde beslutas om och sköts om service enligt socialvårdslagen, handikappservicelagen, specialomsorgslagen, lagen om utkomststöd, lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (socialarbete och ekonomiskt stöd), lagen om missbrukarvård, mentalvårdslagen, integrationslagen, lagen om rehabiliterande arbetsverksamhet.

23.3.1. Serviceområdeschefen beslutar:

 • om klient- och resurshandledningen
 • om den begäran som görs åt penninginstitutet enligt 20 § 2 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 • givande av nekande beslut i fråga om klientuppgifter enligt klientens krav
 • om den rehabiliterings- och anstaltsvård som köps genom köpservice i enlighet med klientplanen.

 

Serviceområdeschefen har samma beslutanderätt som sina underlydande.

23.3.2. Ledande socialarbetaren fungerar som arbetsledande förman och beslutar om:

 • begäran om handräckning
 • nödvändig service enligt 46§ § i socialvårdslagen utifrån ansvariga socialarbetarens eller egenanställdes beredning
 • godkännande av specialomsorgsprogram för utvecklingsstörda uppgjort av specialomsorgens ledningsgrupp

 

23.3.3. Socialarbetaren beslutar:

 • enligt arbetsbeskrivningen om bedömning eller utifrån klientplanen om den service klienten behöver och som ges enligt behov till särskilt stöd enligt socialvårdslagen, handikappservicelagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, integrationslagen, lagen om utkomststöd, lagen om rehabiliterande arbetsverksamhet eller TYP-lagen
 • gör begäran om handräckning till en ansvarig socialmyndighet i en annan kommun i klientens ärende
 • ingår det första avtalet om klientskap för förmedlingskonton

 

23.3.4. Socialhandledaren beslutar enligt bedömningen av servicebehov eller klientplanen om:

 • service ifråga om ekonomiskt stöd (kompletterande utkomststöd)
 • rehabiliterande arbetsverksamhet
 • service som stöder rörlighet (HSL och SVL)
 • fortsatta avtal ifråga om kontoförmedlingsklientskap enligt klientplan

 

23.3.5. Byråsekreteraren:

 • bereder klientavgiftsbesluten över den social- och hälsovårdsservice som uppbärs enligt social- och hälsovårdsnämndens instruktioner

 

23.4. Serviceområdet Service för personer i arbetsålder

I detta serviceområde sköts service enligt socialvårdslagen, handikappservicelagen, specialomsorgslagen, lagen om utkomststöd, lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (socialarbete och ekonomiskt stöd), lagen om missbrukarvård, mentalvårdslagen, lagen om främjande av integration samt lagen om rehabiliterande arbetsverksamhet.

23.4.1. Serviceområdeschefen beslutar:

 • om klient- och resurshandledningen
 • om givande av avslående svar som berör klientuppgifterna utifrån klientens krav
 • om den rehabiliterings- och anstaltsvård enligt klientplanen som köps som köpservice och ingår avtal om detta
 • om val av klienter till serviceområdets enheter, då en kompetent anställd i enheten saknas eller har förhinder
 • om ifrågavarande serviceområdets ärenden som vikarie till serviceområdesdirektören för serviceområdet för vuxensocialarbete

 

Serviceområdeschefen har samma beslutanderätt som sina underlydande.

23.4.2. Chefen för missbrukarcentralen:

 • beslutar om tagande av klienter till service i sina serviceenheter

 

23.4.3. Chefen for boendeservice beslutar om:

 • ingående av hyresavtal med de som bor inom kommunens egen boendeservice
 • ingående av avtal att skaffa service utifrån klientbeslut

 

23.4.4. Chefen för stödservicen för hantering av vardagen beslutar om:

 • ingående av hyresavtal med de som bor inom kommunens egen boendeservice
 • ingående av avtal att skaffa service utifrån klientbeslut

 

24.4.5 Chefen för dag- och arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättningar:

 • ingår avtal om skaffande av service utifrån klientbeslut

 

23.4.6. Ledande handledaren beslutar om:

 • tagande till klient då klienten kommer direkt till mental- och beroendecentret Horisonten och ungdomsstationen Klaara

 

24 § HEM- OCH ANSTALTSVÅRDEN

 

Resultatområdesdirektören beslutar om användningen av pensionärernas rekreationsfond.

Resultatområdets ledande socialarbetare och socialarbetarna beslutar om den nödvändiga socialservice enligt 46 § i socialvårdslagen som en klient som behöver särskilt stöd behöver.

24.1. Hemvården

24.1.1. Serviceområdeschefen beslutar:

 • vid behov om ärenden som i denna verksamhetsstadga överförts till hemservicehandledarens och rehabiliteringskoordinatorns befogenheter inom serviceområdet

 

24.1.2. Hemservicehandledaren beslutar:

 • om beviljande av hemservice och stödservice i det egna området
 • om beviljande av överförings- och trygghetstelefoner
 • om beviljande av servicesedlar samt fastställande av dess värde

 

24.1.3. Handledaren för närståendevård

 • beslutar om beviljande av arvode för stöd för närståendevård, servicen i dig samt beviljande av servicesedel.

 

24.1.4. Chefen för sjukvårdsserviceenheten:

 • leder hemvårdens serviceenhet för sjukvård
 • sköter i samarbete med ifrågavarande serviceområdeschef och ledande överskötare i fråga om hemvården och utskrivningsteamet om att personalen inom vårdarbetet följer de givna anvisningarna om hälso- och sjukvården i sin verksamhet
 • koordinerar hälso- och sjukvårdsutbildningen för vårdpersonalen inom hemvården och utskrivningsteamet i samarbete med serviceområdescheferna, rehabiliteringskoordinatorn och ledande överskötaren för ifrågavarande serviceområden

 

24.1.15 Rehabiliteringskoordinatorn

 • fungerar som verksamhetsenhetens ansvarsperson till utskrivningsteamet
 • sköter i samarbete med ifrågavarande serviceområdeschef och ledande överskötaren om att personalen inom vårdarbetet i sin verksamhet följer anvisningarna om hälso- och sjukvård samt principerna för rehabilitering i fråga om utskrivningsteamet.

 

24.2. Serviceboende

23.3.2.1. Serviceområdeschefen beslutar:

 • om inledande av privat dygnet runt serviceverksamhet enligt socialvårdslagen, utlåtande till Regionförvaltningsverket
 • vid behov om ärenden inom serviceområdet som i denna verksamhetsstadga överförts till andra tjänsteinnehavares befogenheter

 

24.3. Anstaltsvården

24.3.1. Serviceområdeschefen beslutar:

 • om kortvarig vård och långvård enligt hälsovårdslagen
 • om specialläkarmottagningarna i fråga om läkarna inom hem- och anstaltsvården
 • vid behov om ärenden inom serviceområdet som i denna verksamhetsstadga överförts till andra tjänsteinnehavares befogenheter

 

24.4. Seniorcenter

 • Ledande socialarbetarens uppgift är att utveckla seniorsocialarbetet.

 

24.4.1. Seniorcentrets socialarbetare:

 • beslutar om tagande i kö för dygnet runt serviceboende samt beviljande av plats

 

24.4.2. Seniorcentrets sjukskötare och ansvariga handledare

 • beslutar om beviljande av periodisk eller kortvarig vård

 

25 § HÄLSOVÅRDSSERVICEN

25.1. Serviceområdeschefen för rehabiliteringsservice

 • beslutar om godkännande av rehabilitering för frontveteraner.

 

26 § Övriga bestämmelser

Beslut som tjänsteinnehavaren fattar genom den beslutanderätt som överförts denne undertecknas av ifrågavarande behöriga beslutsfattare. Motsvarande bestämmelse berör även avtal som ingåtts med stöd av beslutet.

Handlingar som berör social- och hälsosektorn undertecknas av sektordirektören och bestyrks av den behöriga tjänste- eller befattningsinnehavare som ansvarar för delverksamheten. Dokument som berör sektorns delverksamhet undertecknas av behöriga tjänste- eller befattningsinnehavaren för ifrågavarande delverksamhet.

Resultatområdesdirektören och serviceområdeschefen undertecknar å nämndens vägnar de dokument som berör klientärenden.

Ifall det uppstår oklarheter om i vems befogenheter något ärende hör, blir ärendet löst av sektordirektören.


 

BILAGA 1

SOCIAL- OCH HÄLSOSEKTORNS VERKSAMHETSSTADGA FÖR RESULTATOMRÅDET LAIHELA

Baserar sig på 11 § i den av social- och hälsovårdsväsendet 26.5.2008 godkända instruktionen. Godkänd av områdessektionen för Laihela och Lillkyro 20.11.2008 § 9 Till de delar som berör social- och hälsovårdsnämndens enheter och tjänsteinnehavare godkänd av social- och hälsovårdsnämnden 17.2.2009 Förändring/Social- och hälsovårdsnämnden 20.10.2009 § 153 Förändring godkänd av områdessektionen för Laihela och Lillkyro 23.3.2010 § 16 Förändring/Social- och hälsovårdsnämnden 27.4.2010 § 59 Förändring godkänd av områdessektionen för Laihela och Lillkyro 2.2.2011 § 4 Förändring/Social- och hälsovårdsnämnden 23.4.2013 § 75 (förändringarna träder i kraft 1.5.2013) Ändring/Social- och hälsovårdsnämnden 27.10.2015 § 88 (ändringarna träder i kraft 1.12.2015) Ändring/Social- och hälsovårdsnämnden 22.5.2018 § 51 (ändringarna träder i kraft 1.6.2018). Ändring/Social- och hälsovårdsnämnden 19.2.2019 § 19 (ändringarna träder i kraft 1.3.2019).

1 § Resultatområdet Laihela

Resultatområdet Laihela är enligt samarbetsavtalet ett av resultatområdena inom social- och hälsosektorn i Vasa. Sektorn leds av sektordirektören och enligt hälso- och sjukvårdslagen fungerar den ledande överläkaren som ansvarig läkare för hela hälsovårdscentralen.

Områdessektionen för Laihela och Vasa beslutar om organiseringen av det underlydande resultatområdet Laihela och överför genom denna verksamhet sina befogenheter till tjänsteinnehavarna i sektorn. För andra än tjänsteinnehavare inom resultatområdet Laihela förutsätter bestämmelserna även beslut från social- och hälsovårdsnämnden.

2 § Resultatområdets budget vid ledande av verksamhet

Kostnaderna och intäkterna för resultatområdet Laihela och de tillhörande resultatenheterna presenteras i budgeten enligt detaljerna i samarbetsavtalet. Budgeten bereds inom social- och hälsosektorn tillsammans med resultatområdet så att man strävar till gemensam praxis och en gemensam servicenivå i hela samarbetsområdet. Verksamhetsmålen och fokusområdena för de serviceområden och den organisation som ingår i resultatområdet fastställs i budgeten. Områdessektionen behandlar budgetförslaget och social- och hälsovårdsnämnden godkänner den för sin del efter att ha hört kommunen och därefter uppföljer nämndes verkställigheten av verksamheten. Budgeten godkänns slutligen av Vasa stadsfullmäktige.

3 § Ledande och styrande av resultatområdets organisation

Ledandet av resultatområdet består av två system som kompletterar varandra, och dessa är:
a) administrativ och funktionell ledning av resultatområdet samt
b) funktionellt styrande.

Den administrativa och funktionella ledningen

Enligt instruktionen fungerar resultatområdesdirektören-överskötaren som administrativ ledare för resultatområdet. Som dennes förman fungerar sektordirektören.

För verksamheten i den lokala hälsostationen ansvarar den ansvariga läkaren i Laihela hälsostation. För den lokala tandvårdsverksamheten ansvarar den ansvariga tandläkaren. Social- och hälsosektorns överläkare för rehabiliteringsservice fungerar som förman för psykologerna.

Funktionellt styrande

Resultatområdets funktionella styrande hör matrismässigt till motsvarande verksamhetsuppgifter som de övriga resultatområdena, serviceområdena, funktionerna, verksamhetsenheterna och cheferna inom vårdarbetet har inom social- och hälsosektorn i Vasa. Genom det funktionella styrandet stöder man:

 • planeringen av innehållet i servicen
 • att lagstiftningen, andra bestämmelser samt ändringar av dessa beaktas och att det informeras om dem
 • processplaneringen och -organiseringen, även i samarbete med andra kommuner och specialsjukvården på ett sådant sätt att servicekedjorna är fungerande
 • handledningen av det arbete som utförs som fackman inom sjuk- och hälsovården samt även som annan fackman och därtill utveckling av innehållet i arbetet och tillhörande utbildning

 

De ansvariga tjänsteinnehavarna som ansvarar för funktionerna inom resultatområdet Laihela har skyldighet att hålla kontakt med ifrågavarande ansvarsområde, den administrativa ledningen för verksamheten, delta i ledningsgruppsarbete för ifrågavarande funktioner, söka handledning och utbildning som erbjuds samt lokalt utveckla verksamheten enligt de överenskomna gemensamma principerna som ifrågavarande ansvarsområde inom social- och hälsosektorn.

4  § Resultatområdesdirektören-överskötaren

Den av nämnden förordnade eller valda resultatområdesdirektören-överskötaren har i uppgift att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom det egna resultatområdet och svara för den.

Resultatområdesdirektören-överskötaren har, om inte annorlunda har stadgats separat, i uppgift att:

 • sköta om den interna kontakten inom social- och hälsosektorn samt att genomföra det funktionella styrandet och hålla kontakt med socialväsendena, specialsjukvården och andra samarbetsinstanser i kommunerna
 • leda, utveckla och följa upp resultatområdets verksamhet enligt de för social- och hälsosektorn gemensamma linjedragningarna
 • leda, utveckla och övervaka resultatområdets vårdarbete och vårdorganisationen i samarbete med den förvaltningsöverskötaren enligt de gemensamma linjerna för social- och hälsosektorn och ombesörja att personalen i sin verksamhet följer de anvisningar läkarna givit om hälso- och sjukvården
 • sköta och svara för uppgörandet, genomförandet, uppföljningen samt ordnande av allmänna och dokumentförvaltningen i fråga om resultatområdets budget och andra planer
 • anställa och bevilja avsked till den personal som direkt underlyder denne och därtill besluta om tjänstledigheter, semestrar, uppsägning av arbetsavtal som sker inom prövotid, utbildningar, tjänsteresor och andra personaladministrativa ärenden ifall beslutanderätten till någon del har givits de förmän som ansvarar för funktionerna
 • besluta om uppsägning av resultatområdets personal, sektionen fattar beslut om avskedning
 • besluta om sin underlydande personals personförvaltningsärenden, ifall beslutsfattanderätten i denna verksamhetsstadga inte i någon mån har tilldelats någon ansvarig förman för funktionerna i fråga
 • besluta om fördelningen av utbildningstillstånden för det egna resultatområdets personal
 • bevilja forskningstillstånd gällande det egna resultatområdet
 • ansvara för resultatområdets samarbete med andra resultatområden, förvaltningar och myndigheter
 • föredra ärenden som gäller det egna resultatområdet i nämnden och sektionen
 • för det egna resultatområdets del godkänna förbindelser och avtal som har ekonomiska konsekvenser, om inte godkännande av dem hör till nämndens eller sektionens befogenheter
 • utföra andra uppgifter som nämnden, sektionen, sektordirektören eller förvaltningsöverskötaren fastställer samt sådana uppgifter som p.g.a. ärendets karaktär hör till resultatområdesdirektören-överskötaren.

 

Sektordirektören är resultatområdesdirektörens-överskötarens förman och beslutar för resultatområdesdirektörens del om ärenden inom personalförvaltningen. Resultatområdesdirektören-överskötaren ingår i ledningsgruppen för social- och hälsosektorn. Tjänsten som resultatområdesdirektör-överskötare besätts av social- och hälsovårdsnämnden efter att områdessektionen har hörts. Behörighetskraven för tjänsten är de samma som hos de övriga resultatområdesdirektörerna inom social- och hälsosektorn, förutom kraven om färdigheter i det svenska språket.

Vid frånvaro av resultatområdesdirektören-överskötaren fastställs vikarieförfarande vid behov enligt separata beslut.

5 § Ansvariga läkaren

I Laihela finns en ansvarig läkare i hälsostation. Denne bär i huvudsak ansvar för den lokala läkarverksamheten. Som personaladministrativ förman för läkarna fungerar ledande överläkaren i social- och hälsosektorn. Alla läkare anställs och beviljas avsked genom ledande överläkaren i social- och hälsovårdsverket.

6 § Ansvariga tandläkaren

För verksamheten inom tandvården inom resultatområdet för Laihela ansvarar den ansvariga tandläkaren, som anställer och beviljar avsked till all personal inom resultatenheten samt beslutar om deras personaladministrativa ärenden. Den ansvariga tandläkaren väljs av sektionen enligt föredrag från den ledande övertandläkaren. Den ledande övertandläkaren beslutar om personalförvaltningsärenden för den ansvariga tandläkarens del.

7 § En del bestämmelser om maktbefogenheter

Överskötaren har uppgifter och befogenheter enligt § 20 i stadens förvaltningsstaga i fråga om anställande och beviljande av avsked enligt stadens allmänna principer, ifall inte resultatområdesdirektören-överskötaren har tagit ärendet för egen behandling.

Uppgiften för den ansvariga hälsovårdaren i hemsjukvården är att inom sina ansvarsområden besluta om sin underlydande personals semestrar, i lagen stiftade och icke behovsprövade arbetsledigheter samt om behovsprövade arbetsledigheter på upp till 31 dagar, arbets- och tjänsteresor samt utbildningar inom ramarna för budgeten.

Överläkaren för rehabiliteringsservicen anställer och beviljar avsked till psykologerna samt beslutar om psykologernas personalförvaltningsärenden. Överläkaren inom rehabiliteringsservicen beslutar om rehabilitering och terapi enligt beredning av avdelningsskötaren vid fysioterapin.

Avdelningsskötaren beslutar enligt rehabiliteringsöverläkarens instruktioner om hjälpmedel.

8 § Föredragningar i områdessektionen

I områdessektionen behandlas ärendena enligt föredrag från tjänsteinnehavare, förutom i de undantagsfall som nämns i Vasa stads förvaltningsstadga, då ärendet kan behandlas utifrån ordförandens redogörelse.

Resultatområdesdirektören-överskötaren föredrar ärendena i sektionen. Sektionen kan i enskilda ärenden även fastställa en annan tjänsteinnehavare som föredragande. Sektordirektören har rätt vid övervägande att ta över föredragandet av ärendet. Vid behov fungerar de ansvarspersoner som styr verksamheten i social- och hälsosektorn som sakkunniga för sektionen.

9 § Övriga bestämmelser

De handlingar som baserar sig på sektionens beslut undertecknas av resultatområdesdirektören-överskötaren. Övriga handlingar undertecknas av ifrågavarande ledande tjänsteinnehavare. Till de delar som det i denna verksamhetsstadga inte fastställs annat, följs social- och hälsosektorns verksamhetsstadga.