Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för de under tekniska nämnden lydande resultatområdena

Baserad på Vasa stads förvaltningsstadga, som godkändes av stadsfullmäktige 20.2.2017 § 16. Godkänd av tekniska nämnden 20.9.2017, träder i kraft 1.10.2017. Ändring tekniska nämnden 14.12.2017 § 172, träder i kraft 1.1.2018 Ändring tekniska nämnden 17.1.2018, § 3 träder i kraft 1.2.2018 Ändring tekniska nämnden 14.3.2018, § 44 träder i kraft 1.4.2018 Ändring tekniska nämnden 4.4.2018, § 52 träder i kraft 1.5.2018 Ändring tekniska nämnden 6.2.2019, § 10 träder i kraft 7.2.2019 Andring tekniska nämnden 24.4.2019 § 51, träder i kraft 1.5.2019

                    

KAPITEL 1
ORGANISATIONEN UNDER TEKNISKA NÄMNDEN
    
1 § Organiseringen av de under tekniska nämnden lydande resultatområdena m.m.

Tekniska nämndens uppgiftsområde bildas av följande resultatområden: 
- Kommuntekniken
- Fastighetssektorn

Därtill fungerar Samservicen som en direkt under tekniska nämnden lydande serviceenhet.

KOMMUNTEKNIKEN
Resultatområdet leds av Kommunteknikens ledare.

Resultatområdets uppgift är att 
1)    sköta planeringen, byggandet och organiseringen av underhållet i fråga om trafik, trafikleder, grönområden, torg och andra allmänna områden, båthamnar samt hanteringen av dagvatten
2)    utveckla Vasaregionens logistik
3)    utveckla verksamhetsförutsättningarna för havs- och passagerartrafik i Vasa hamn
4)    utveckla verksamhetsförutsättningarna för spårtrafik
5)    handha myndighetsuppgifter som berör kollektivtrafik
6)    handha den kommunala parkeringsövervakningen samt flyttningen av fordon och nedskrot-ningen av skrotfordon
7)    bevilja gräv- och placeringstillstånd
8)    tillfälligt hyra ut gatuområden för byggnadsändamål
9)    sköta Vasa stads skogar och ansvara för trädförsäljning
10)    ansvara för underhållet och skötseln av utomhusidrottsplatserna
11)    ansvara för centraliserad reparationsverkstadsverksamhet och materielförvaltning

FASTIGHETSSEKTORN 
Resultatområdet leds av stadsgeodeten.

Resultatområdets uppgift är att 
1)    bereda riktlinjerna för Vasa stads markpolitik och genomföra markpolitiken
2)    förvalta, anskaffa och överlåta Vasa stads mark- och vattenområden
3)    utveckla boendeförhållandena i Vasa stad och sköta myndighetsuppgifter i anslutning till boende
4)    utveckla lägesdata och sköta kartuppgifter
5)    sköta fastighetsbildnings- och mätningsuppgifter samt föra fastighetsregister


2 § Serviceenheterna och verksamhetsenheterna samt deras uppgifter

Under Kommuntekniken lydande serviceenheter är:
- trafikplanering
- kommunalteknisk planering
- projektering
- underhåll av områden
- grönområdesenheten
- logistikutveckling
- idrottsplatser
- centralverkstaden och materielanskaffning

Kommunteknikens serviceenheter är vidare indelade i följande verksamhetsenheter:

Grönområdesenheten:
- underhåll av grönområden
- skogsvård

Centralverkstaden och materielanskaffning:
- centralverkstaden
- materielanskaffning 

Under Fastighetssektorn lydande serviceenheter är:
- tomtservice
- boendeservice
- lägesdataservice
- fastighets- och mätningsservice

Fastighetssektorns serviceenheter är vidare indelade i följande verksamhetsenheter:

Fastighets- och mätningsservice:
- fastighetsbildningsservice
- mätningsservice


3 § Ledningsgrupper

Inom de under tekniska nämnden lydande resultatområdena verkar av resultatområdets ledare ut-sedda ledningsgrupper.

KAPITEL 2
TJÄNSTEINNEHAVARORGANISATION UNDER TEKNISKA NÄMNDEN

4 §

KOMMUNTEKNIKEN 

Resultatområdesledarens specialuppgifter och befogenheter

Kommunteknikens ledare har i uppgift att  
1)    upp till 200 000 euro godkänna kommunaltekniska planer och besluta om utförande av arbe-tet
2)    besluta om utplacering av trafikstyrningsanordningar och givande av samtycke till väghålla-ren i enlighet med 51 § i vägtrafiklagen i fråga om placering av trafikstyrningsanordningar inom Vasa stads område
3)    besluta om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon
4)    ge väghållarens samtycke till sådana undantag i mått- och massabegränsningar som beviljas specialtransporter
5)    besluta om i § 103 l och o i markanvändnings- och bygglagen avsett godkännande av dag-vattenplan upp till 150 000 euro samt svara för uppgifter i anslutning till uppbärande och fakturering av dagvattenavgift
6)    besluta om uthyrning av småbåtsplatserna
7)    besluta om understöd för skötsel av enskilda vägar
8)    godkänna gatuplaner och andra planer för allmänna områden för offentligt framläggande
9)    fatta gatuhållningsbeslut och beslut om upphörande med gatuhållning 

Serviceenhetens förmans specialuppgifter och befogenheter
1)    göra upp sin serviceenhets dispositionsplaner och i enlighet med särskild överenskommelse rapportera om hur de har förverkligats 

Trafikplaneringschefen har i uppgift att
1)    besluta om tidtabells- och ruttändringar i fråga om kollektivtrafiken samt ge utlåtanden för Vasa stads del i kollektivtrafikärenden som inte förutsätter ekonomisk bindning

Trafikregleringschefen, som verkar inom trafikplaneringsserviceenheten, har i uppgift att
1)    besluta om tillfälliga trafikregleringar på stadsområdet
2)    besluta om uthyrning av försäljningsplatser på torg och andra allmänna områden, förutom året runt-kioskplatser, i enlighet med av tekniska nämnden fastställda anvisningar
3)    besluta om överlåtelse av anlagda parker, torg och andra allmänna områden för tillfällig an-vändning, om inte annat har föreskrivits eller bestämts
4)    bevilja rätt att placera tillfällig reklam, skyltar, banderoller och andra dylika anordningar på av Vasa stad ägda områden  

Gatuplaneringschefen har i uppgift att
1)    vid behov göra mindre ändringar i gatuplaner och andra planer för allmänna områden
2)    godkänna tillstånd till placering och grävning på gatuområden och andra allmänna områden

Grönområdeschefen har i uppgift att  
1)    besluta om försäljning av trädbestånd med beaktande av skogsvårdsplanen
2)    i egenskap av representant för Vasa stad ansöka om i 130 § i markanvändnings- och byggla-gen avsedda tillstånd för miljöåtgärder, om inte annat har föreskrivits eller bestämts
3)    bevilja enskilda tillstånd till trädfällning på av Vasa stad ägd mark
4)    för sin serviceenhets del ingå avtal om försäljning av service

Byggnads- och underhållschefen har i uppgift att 
1)    för sin serviceenhets del ingå avtal om försäljning av service

Logistikchefen har i uppgift att
1)    godkänna investeringar och reparationer för vilka kostnadskalkylen underskrider 150 000 euro beträffande lokaler, konstruktioner och anordningar som är uthyrda till hamnbolaget Kvarken Ports

Arbetschefen, som fungerar som förman för serviceenheten Idrottsplatser, har i uppgift att 
1)    för sin serviceenhets del ingå avtal om försäljning av service

Materielchefen, som fungerar som förman för serviceenheten centralverkstaden och materielan-skaffning har i uppgift att 

1)    ansvara för centraliserad produktion av verkstadsservice till Vasa stads olika förvaltningar, i dessa uppgifter fungera som sakkunnig samt koordinera anskaffningen och underhållet av Vasa stads transportfordon och maskiner samt tilläggsutrustningen till dem 
2)    besluta om extern försäljning av materielförvaltningsenhetens service och produkter och pris-sättningsgrunderna 
3)    besluta om materieluthyrning i enlighet med av resultatområdesledaren godkända riktlinjer


5 §

FASTIGHETSSEKTORN

Resultatområdesledarens specialuppgifter och befogenheter

Stadsgeodeten har i uppgift att
1)    följa med markanvändningspolitikens allmänna utveckling och ge utlåtanden samt göra framställningar för utveckling av Vasa stads markpolitik
2)    besluta inom budgetens gränser om köp, byte och ersättning av mark- och vattenområden samt byggnader och konstruktioner då objektets eller ersättningens värde är 200 000 euro el-ler mindre 
3)    besluta om försäljning eller utarrendering av de av stadsstyrelsen eller tekniska nämnden re-serverade, detaljplaneenliga bostadstomterna till den som erhållit reserveringen till av stads-styrelsen fastställda priser 
4)    besluta om försäljning till arrendatorn av detaljplaneenliga bostadstomter, som är utarrende-rade sedan tidigare, till av stadsstyrelsen fastställda priser 
5)    besluta om försäljning eller arrendering av detaljplaneenliga bostadstomter utgående från pristävling som tekniska nämnden har fattat beslut om
6)    besluta om reservering av detaljplaneenliga egnahemstomter (överlåtelsetagare) i enlighet med av tekniska nämnden fastställda principer
7)    överlåta stadens mark- och vattenområden på arrende eller annars till förfogande tillsvidare eller med tidsbestämda avtal på högst 10 år åt gången samt även för längre tid, om stadssty-relsen har fastställt de allmänna grunderna för överlåtelsen 
8)    besluta om arrendering av mark- och vattenområden som Vasa stad behöver för högst 10 år och även för en längre tid, om tekniska nämnden har fastställt de allmänna grunderna för ar-renderingen
9)    för stadens del godkänna servitutavtal och regleringsplaner som gäller samreglering för fas-tigheter, ifall ersättningen för bildande, ändring eller upphävning av servitut uppgår till högst 200 000 euro
10)    besluta om ansökan om fastighetsförrättningar, ansökan om inlösningsförrättningar som be-rör detaljplaneenliga tomter för allmänna byggnader och allmänna områden samt förrättning-ar för inlösen av tomtdelar samt besittningstagande av och ersättningar för gatuområden 
11)    vid fastighets- och inlösningsförrättningar fungera som Vasa stads representant, ifall inte an-nat har föreskrivits eller bestämts
12)    besluta om förlängning av tiden för köp eller försäljning av fastighet samt tiden för betalning av markanvändningsavtalsersättning med högst sex (6) månader 
13)    bevilja högst två års förlängning åt gången av uppfyllande av byggnadsplikt som är angiven i försäljnings- och arrendevillkor för tomter och andra områden 
14)    ge i bygglagstiftningen och annan lagstiftning avsedda utlåtanden, tillstånd och samtycke av markägaren, ifall inte annat har föreskrivits eller bestämts
15)    ansöka om tillstånd till rivning av byggnad i fråga om de byggnader som resultatområdet be-sitter 
16)    bereda och i fall som stadsstyrelsen besluter fatta beslut om ärenden i enlighet med förköps-lagen
17)    även till den del som arrendeavtal hör till tekniska nämndens befogenheter ge markägarens samtycke till överföring av arrendeavtal och besluta om hävning eller uppsägning av arren-deavtal

Serviceenhetschefens specialuppgifter och befogenheter

Tomtchefen har i uppgift  
1)    att besluta om försäljning eller utarrendering av de av stadsstyrelsen eller tekniska nämnden reserverade, detaljplaneenliga bostadstomterna till den som har erhållit reserveringen till av stadsstyrelsen fastställda priser
2)    att besluta om försäljning till arrendatorn av detaljplaneenliga bostadstomter, som sedan ti-digare är utarrenderade, till av stadsstyrelsen fastställda priser 
3)    att besluta om försäljning eller utarrendering av detaljplaneenliga bostadstomter utgående från pristävling som tekniska nämnden har fattat beslut om
4)    att besluta om reservering av detaljplaneenliga egnahemstomter (överlåtelsetagare) i enlighet med av tekniska nämnden fastställda principer
5)    att överlåta stadens mark- och vattenområden på arrende eller annars till förfogande tillsvi-dare eller enligt tidsbestämda avtal på högst 10 år åt gången samt även för längre tid, om stadsstyrelsen har fastställt de allmänna grunderna för överlåtelse 
6)    att vid fastighets- och inlösningsförrättningar fungera som Vasa stads representant, ifall inte annat har föreskrivits eller bestämts
7)    att besluta om förlängning av tiden för köp eller försäljning av fastighet samt tiden för betal-ning av markanvändningsavtalsersättning med högst sex (6) månader 
8)    att bevilja högst två års förlängning åt gången av uppfyllande av byggnadsplikt som är angi-ven i försäljnings- och arrendevillkor för tomter och andra områden 
9)    att ge i bygglagstiftningen och annan lagstiftning avsedda utlåtanden, tillstånd och samtycke av markägaren, ifall inte annat har föreskrivits eller bestämts
10)    att ansöka om tillstånd till rivning av byggnad i fråga om byggnader som resultatområdet be-sitter 
11)    att även till den del som arrendeavtal hör till tekniska nämndens befogenheter ge markäga-rens samtycke till överföring av arrendeavtal och besluta om hävning eller uppsägning av ar-rendeavtal
12)    att besluta om beviljande av jakträtter och fisketillstånd på mark- och vattenområden som Vasa stad äger samt om arrendena och ersättningarna för dem
13)    att föra en offentlig förteckning över bygguppmaningar

Markanvändningsingenjören och tomtteknikern har i uppgift 
1)    att besluta om kortfristig, högst ett år lång rätt att använda av Vasa stad ägda mark- och vat-tenområden, ifall inte annat har föreskrivits eller bestämts
2)    att ge i bygglagstiftningen och annan lagstiftning avsedda utlåtanden, tillstånd och samtycke av markägaren, ifall inte annat har föreskrivits eller bestämts

Bostadschefen har i uppgift  
1)    att följa med bostadsförhållandenas allmänna utveckling och ge utlåtanden samt göra fram-ställningar om främjande av bostadsförhållandena och bostadsbyggandet 
2)    att besluta om villkorliga lånereserveringar i anslutning till i aravalagen avsedda bostadslåne-framställningar av kommunen
3)    att besluta om och övervaka de ärenden som enligt aravalagen och lagarna om räntestödslån för bostäder samt övriga speciallagar och förordningar gällande boende ankommer på kom-munen
4)    att besluta om understöd och lån som kommunen beviljar ur egna medel för bostadsbyg-gande och reparationer

Bostadssekreteraren inom serviceenheten boendeservice har i uppgift
1)   att besluta om och övervaka ärenden som enligt aravalagen och räntestödslagar beträffande bostäder samt andra speciallagar och förordningar i anslutning till boende ska avgöras av kommunen och som berör behandlingen av ansökningar om könummer till bostadsrättsbostäder och upprätthållandet av en bostadsrättskö, förslag till godkännande av bostadsrättsbostäders invånare och överlåtelsepriser, förslag om uthyrningstillstånd samt till övervakningen av ARA-hyresbostäder hörande val av invånare.

Fastighetsingenjören har i uppgift att
1)    fungera som fastighetsregisterförare
2)    godkänna separata tomtindelningar
3)    fastställa fastigheters adressnumrering
4)    besluta om godkännande av baskartan

Lägesdatachefen har i uppgift att 
1)    koordinera och utveckla Vasa stads lägesdatasystem
2)    besluta om rätt att använda lägesdatamaterialet


KAPITEL 3 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER/SÄRSKILDA BESLUTANDERÄTTSFRÅGOR

6 § 

De uppgifter som enligt lagen hör till fastighetsingenjören handhas av stadsgeodeten, biträdande stadsgeodeten, tomtchefen, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören.

Fastighetsingenjören och ansvarspersonen för fastighetssektorns verksamhetsenhet mätningsservice har rätt att besluta om utmärkning av byggnads placering och höjdnivå.