Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena

Baserad på Vasa stads förvaltningsstadga, som godkändes av stadsfullmäktige 20.2.2017 § 16. Godkänd av direktionen för de tekniska affärsverken 27.3.2018 § 20, träder i kraft 1.4.2018. Godkänd av direktionen för de tekniska affärsverken 25.4.2018 § 22, träder i kraft 1.5.2018.

KAPITEL 1
ORGANISATIONEN UNDER DIREKTIONEN FÖR DE TEKNISKA AFFÄRSVERKEN
1 § Organiseringen av de under direktionen för de tekniska affärsverken lydande resultatområdena
Uppgiftsområdet för direktionen för de tekniska affärsverken utgörs av följande resultatområden
- Affärsverket Vasa Hussektor
- Affärsverket Vasa Vatten

2 § Affärsverket Vasa Hussektor
Resultatområdet leds av lokalitetsdirektören.
Resultatområdet har i uppgift att 
1)    se till att fastighetsegendomens värde bevaras, 
2)    producera högklassig verksamhetslokalservice för stadens förvaltningars behov, 
3)    svara för kostnadseffektivt producerade, trygga och sunda verksamhetslokaler, 
4)    svara för underhållet av de objekt som det förvaltar, disponentskapet för och hyrningen av lokaler, 
5)    svara för byggherreverksamheten för objekt i enlighet med stadens investeringsprogram för husbyggnad, 
6)    analysera, planera och bereda utvecklings- och överlåtelseprocesser gällande fastighetsegendomen för beslutsfattande samt 
7)    svara för uppfyllandet av de mål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

Affärsverket kan erbjuda sin service även till utomstående. 

3 § Serviceområden, serviceenheter och verksamhetsenheter och deras uppgifter
Serviceområdena inom affärsverket Vasa Hussektor är: 
-    Fastighetsförvaltning och utveckling 
-    Byggherreverksamhet 
-    Underhåll

Serviceområdet Fastighetsförvaltning och utveckling
Chef för serviceområdet Fastighetsförvaltning och utveckling är fastighetsutvecklingschefen. 
Serviceområdet har i uppgift att
1)    svara för att fastighetsegendomens värde bevaras inom det egna serviceområdet, 
2)    svara för den övergripande förvaltningen och användningen av lokalerna,   
3)    svara för hyrningen och hyresfaktureringen, 
4)    analysera, planera och bereda utvecklings- och överlåtelseprocesser gällande fastighetsegendomen för beslutsfattande,  
5)    svara för de informationssystem som är i användning, 
6)    svara för produktionen av nyckeltal och målen för serviceområdet samt 
7)    för sin del svara för en tillräcklig utveckling av verksamheten, beredskap och intern information samt internt och externt samarbete. 


Serviceområdet Byggherreverksamhet 
Chef för serviceområdet Byggherreverksamhet är projekteringschefen. 
Serviceområdet har i uppgift att
1)    svara för planering, beställning och genomförande av husbyggnadsinvesteringar, 
2)    svara för produktionen av planeringsservice i anslutning till verksamhetslokaler för hela Hussektorn, 
3)    svara för kostnadseffektivt producerade, trygga och sunda verksamhetslokaler inom det egna serviceområdet, 
4)    svara för de informationssystem som är i användning, 
5)    svara för serviceområdets produktion av nyckeltal och mål samt 
6)    för sin del svara för en tillräcklig utveckling av verksamheten, beredskap och intern information samt internt och externt samarbete. 

Serviceområdet Underhåll
Chef för serviceområdet Underhåll är fastighetschefen. 
Serviceområdet har i uppgift att
1)    svara för att fastighetsegendomens värde bevaras inom det egna serviceområdet, 
2)    producera högklassig verksamhetslokalservice för stadens förvaltningars behov, 
3)    svara för kostnadseffektivt producerade, trygga och sunda verksamhetslokaler inom det egna serviceområdet, 
4)    svara för byggnads- och hustekniskt underhåll och service, 
5)    svara för produktionen av sakkunnigservice inom husteknik för hela Hussektorn, 
6)    svara för inomhusluftsärenden i verksamhetslokalerna, 
7)    svara för de informationssystem som är i användning, 
8)    svara för serviceområdets produktion av nyckeltal och mål samt 
9)    för sin del svara för en tillräcklig utveckling av verksamheten, beredskap och intern information samt internt och externt samarbete. 

4 § Ledningsgrupp
Lokalitetsdirektören utser en ledningsgrupp och beslutar om dess uppgifter. 

5 § Affärsverket Vasa Vatten 
Resultatområdet leds av verkställande direktören.
Resultatområdet har i uppgift att 
1)    fungera som vattentjänstverk i enlighet med lagen om vattentjänster
2)    producera service i anslutning till vattentjänster 
3)    erbjuda vattentjänstservice också utanför det egna verksamhetsområdet i enlighet med gällande riktlinjer och beslut 
4)    fungera som sakkunnig inom vattentjänsterna i stadskoncernen
5)    säkerställa ett fungerande samarbete med andra vattentjänstverk och samarbetsparter 

6 § Serviceområden, serviceenheter och verksamhetsenheter och deras uppgifter
De serviceområden som lyder under affärsverket Vasa Vatten är
- Serviceområdet Kundbetjäning, fakturering, administration och ekonomi
- Serviceområdet Vattenproduktion
- Serviceområdet Avloppsvattenrening
- Serviceområdet Tekniska tjänster. 

Serviceområdet Kundbetjäning, fakturering, administration och ekonomi
Chef för serviceområdet Kundbetjäning, fakturering, administration och ekonomi är den kundserviceansvariga. 
Serviceområdet har i uppgift att 
1)    ansvara för resultatområdets interna och externa kundservice samt kommunikation, 
2)    ansvara för resultatområdets interna och externa fakturering inklusive massfakturering av vatten- och avloppsvatten och arbetsfakturering, 
3)    ansvara för resultatområdets dokumentförvaltning
4)    ansvara för indrivningen inom resultatområdet, 
5)    ansvara för avläsningen av vattenmätare, 
6)    ansvara för reklamationer gällande serviceområdet, 
7)    ansvara för informationssystemen i anslutning till kundservicen och faktureringen, 
8)    ansvara för resultatområdets interna personalservice inklusive de uppgifter som behövs för löneutbetalning, 
9)    stöda resultatområdets ekonomiplanering och bokföring, 
10)    för sin del ansvara för en tillräcklig utveckling av verksamheten, beredskap och intern information samt internt och externt samarbete. 


Skötseln av dessa uppgifter köps från koncernens stödservice. 

Serviceområdet Vattenproduktion
Chef för serviceområdet Vattenproduktion är driftschefen för vattenproduktionen. 
Serviceområdet har i uppgift att
1)    svara för vattenförsörjningen, 
2)    svara för driften, servicen och underhållet av vattenreningsverket och vattenreservoarerna samt för saneringar och behövligt nybyggande,  
3)    svara för kvalitetskontroll och mätning av rå- och hushållsvattnet samt
4)    för sin del ansvara för en tillräcklig utveckling av verksamheten, beredskap och intern information samt internt och externt samarbete. 

Serviceområdet Vattenproduktion har en separat serviceenhet, underhållsservicen, vars förman är underhållsteknikern. 

Serviceområdet Avloppsvattenrening med serviceenheter
Chef för serviceområdet Avloppsvattenrening är driftschefen. 
Serviceområdet har i uppgift att
1)    svara för driften, servicen och underhållet av avloppsvattenreningsverket och pumpstationerna samt för saneringar och behövligt nybyggande, 
2)    svara för en tillståndsenlig verksamhet vid avloppsreningsverket såsom kontroll av utsläpp, vattendragsundersökningar och slambehandling samt rapportering om verksamheten samt
3)    för sin del svara för en tillräcklig utveckling av verksamheten, beredskap och intern information samt internt och externt samarbete. 

Serviceområdet Avloppsvattenrening har två serviceenheter
1)    Processervicen, vars förman är processingenjören och 
2)    Elservicen, vars förman är instrumentteknikern. 

Serviceområdet Tekniska tjänster med service- och verksamhetsenheter
Chef för serviceområdet Tekniska tjänster är nätverkschefen. 
Serviceområdet har i uppgift att 
1)    svara för distributionen av hushållsvatten från vattenverket till kunderna, 
2)    svara för ledandet av avloppsvatten till avloppsvattenreningsverket, 
3)    ansvara för driften, servicen och underhållet av vatten- och avloppsnätet samt för saneringar och behövligt nybyggande, 
4)    ansvara för reklamationer gällande serviceområdet, 
5)    ansvara för vattenmätningen
6)    ansvara för anslutningsservicen, 
7)    ansvara för tidsenligheten hos vattentjänstverkets nätdatasystem, 
8)    för sin del ansvara för en tillräcklig utveckling av verksamheten, beredskap, intern och extern information samt samarbete. 


Serviceområdet Tekniska tjänster är indelat i två serviceenheter
1)    Nätverkstjänster, vars förman är nätverkschefen och där uppgifterna är 1-5 och 8 av uppgifterna för de tekniska serviceområdena. I vatten- och avloppsinstallationsgruppen inom nätverksservicen är nätverksmästarna närförmän. 
2)    Anslutningstjänster, vars förman är planeringsingenjören och där uppgifterna är 6-8 av uppgifterna för de tekniska serviceområdena. 

7 § Ledningsgrupp
Ledningsgruppen leds av verkställande direktören. Till ledningsgruppen hör utöver serviceområdenas chefer ekonomiplaneraren för affärsverket Vasa Vatten. Verkställande direktören kan vid behov kalla också andra personer till ledningsgruppen. 

Ledningsgruppens uppgift är att 
1)    styra och utveckla verksamheten vid affärsverket Vasa Vatten 
2)    samordna mål och verksamhet för serviceområdena inom affärsverket Vasa Vatten med beaktande av koncernens övriga resultatområden, 
3)    följa med utfallet för målen för verksamheten och ekonomin, 
4)    behandla ärenden som gäller personalen, 
5)    sköta den interna och externa kommunikationen samt
6)    behandla och för sin del bereda ärenden som ska föredras för direktionen och följa upp verkställandet av besluten. 
7)    behandla och för sin del bereda ärenden som ska föredras för direktionen och följa upp verkställandet av besluten. 


 KAPITEL 2
TJÄNSTEINNEHAVARORGANISATIONEN UNDER DIREKTIONEN FÖR DE TEKNISKA AFFÄRSVERKEN
8 § Specialuppgifter och befogenheter för resultatområdesdirektören för affärsverket Vasa Hussektor
Lokalitetsdirektören har i uppgift att 
1)    besluta om godkännande av projektplaner för investeringsprojekt, då projektets värde är under 500 000 euro, 
2)    besluta om varu- och tjänsteupphandlingar och byggnadsentreprenader, vilkas värde är högst 500 000 euro,
3)    besluta om avgifter och taxor samt grunderna för de avgifter och ersättningar som ska tas ut, om inte annat har föreskrivits eller bestämts separat samt bevilja avgiftslättnader i enskilda fall,
4)    besluta om tillfällig överlåtelse områden, anordningar, lokaler och redskap inom det egna uppgiftsområdet,  
5)    besluta om det egna uppgiftsområdets understöd, 
6)    besluta om hyrning av lokaler som staden behöver samt 
7)    uppgöra projektplaner för stadens verksamhetslokalsprojekt utgående från behovsutredningar som resultatområdena gör samt planera och genomföra nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från de av fullmäktige godkända allmänna anvisningarna för förfaringssätten vid anskaffande av lokaler.

9 § Uppgifter och befogenheter för serviceområdeschef inom affärsverket Vasa Hussektor
Serviceområdeschefen 
1)    ansvarar för en effektiv organisering och en ansvarsfull skötsel av det egna serviceområdets uppgifter inom ramen för de tillgängliga resurserna samt 
2)    bereder för det egna serviceområdets del de ärenden som ska föredras för direktionen och säkerställer att besluten verkställs.  

10 § Specialuppgifter och befogenheter för resultatområdesdirektören för affärsverket Vasa Vatten 
Verkställande direktören har i uppgift att 
1)    bevilja avgiftslättnader och besluta om betalningsprogram i enskilda fall upp til 25 000 euro, 
2)    besluta om tillfällig överlåtelse av områden, anordningar, lokaler och redskap inom det egna uppgiftsområdet,  
3)    inom sitt uppgiftsområde besluta om stadens ersättningsansvar upp till högst 50 000 euro samt
4)    besluta om varu- och tjänsteupphandlingar och byggnadsentreprenader, vilkas värde är högst 500 000 euro.

Verkställande direktörens övriga uppgifter och befogenheter bestäms enligt  18 § i förvaltningsstadgan. 

11 § Uppgifter och befogenheter för serviceområdeschef inom affärsverket Vasa Vatten 
Serviceområdeschefens uppgifter och befogenheter bestäms i 19 § i förvaltningsstadgan.
Därtill ska serviceområdeschefen 
1)    ansvara för en effektiv organisering och en ansvarsfull skötsel av det egna serviceområdets uppgifter inom ramen för de tillgängliga resurserna samt 
2)    för det egna serviceområdets del bereda de ärenden som ska föredras för direktionen och säkerställer att besluten verkställs.  

12 § Uppgifter och befogenheter för serviceenhetsförman inom affärsverket Vasa Vatten 
Serviceenhetsförmannens uppgifter och behörighet bestäms i 20 § i förvaltningsstadgan. 

13 § Uppgifter och befogenheter för verksamhetsenhets ansvarsperson inom affärsverket Vasa Vatten
Uppgifter och befogenheter för serviceenhetens verksamhetsenhets ansvarsperson bestäms utifrån 21 § i förvaltningsstadgan.