Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för rådet för personer med funktionsnedsättningar

Godkänd av Stadsstyrelsen 26.1.2009, godkänd av stadsstyrelsen 24.4.2017, träder i kraft 1.6.2017.


VERKSAMHETSSTADGA FÖR RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

1 § Avsikt

Rådet för personer med funktionsnedsättningar i Vasa stad är ett samarbetsorgan i staden mellan staden, handikapporganisationerna och de personer och anhöriga som finns i området.

2 § Sammansättning

Stadsstyrelsen väljer till rådet för personer med funktionsnedsättningar 13 ledamöter för sin mandatperiod, en av dessa kommer från Lillkyroområdet och för alla ledamöter väljs en personlig ersättare. Av dessa väljs 8 ledamöter och ersättare enligt följande:

Stadsstyrelsen                    1
Social- och hälsovårdsnämnden        1    
Tekniska nämnden                1
Direktionen för de tekniska affärsverken    1 
Byggnads- och miljönämnden        1
Nämnden för fostran och undervisning     1
Utbildningsnämnden                1
Kultur- och idrottsnämnden            1

Fem medlemmar och ersättare väljs utifrån handikapporganisationernas förslag.

En av Stadsstyrelsen vald ledamot fungerar som ordförande. Stadsstyrelsen väljer vice ordförande utifrån de ledamöter som representerar organen, och dessa bör vara ordinarie ledamöter i organen. Stadsstyrelsen utnämner därtill sin representant till rådet för personer med funktionsnedsättning.

Mötet är beslutfört, då mer än hälften av ledamöterna är på plats.

3 § Uppgifter

Uppgifterna för Rådet för personer med funktionsnedsättning är att:
1)    främja samarbetet mellan myndigheterna, personerna med funktionsnedsättningar och handikapporganisationerna, 
2)    följa utvecklingen av behoven hos personerna med funktionsnedsättning i staden, 
3)    följa stadens beslutfattande i fråga om personer med funktionsnedsättning,
4)    främja möjligheterna för personerna med funktionsnedsättning att delta och påverka beslutsfattandet inom staden,
5)    främja deltagandet i olika verksamheter i samhället, såsom t.ex. i utbildning, arbete, då det gäller servicen inom social- och hälsovården samt i kultur- och fritidsverksamhet hos personer med funktionsnedsättning, 
6)    följa utvecklingen av den service och andra förmåner som i staden riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, 
7)    att göra initiativ och framställningar samt avge utlåtanden åt stadens olika myndigheter i ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar, 
8)    sörja för informeringen av de frågor rådet behandlat, 
9)    bereda verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen, 
10)    sköta övriga uppgifter som stadsstyrelsen förordnar rådet för personer med funktionsnedsättning.

4 § Sekreterarens uppgifter

Handikapp- och tillgänglighetsombudet fungerar som beredare och sekreterare i rådet för personer med funktionsnedsättning.