Du är här

Om Vasa

Familjevårdaruppdraget

Valkovuokko, Vaasan luonto
Familjevårdaruppdraget handlar om att öppna sitt hem som uppväxt- och livsmiljö för ett barn eller en ungdom under en kort eller längre tid, ibland under barnets hela uppväxt. Familjevårdare tar hand om barnet som en del av familjen.

Familjevårdare ger barnet eller ungdomen daglig omvårdnad och omtanke, tid, känslomässigt och praktiskt stöd. Barnet eller den unga skall ha möjlighet att uttrycka alla sina känslor, t.ex. sorg, oro, ilska, rädsla och de vuxna skall kunna ta emot känslorna.

Hur länge barnet kommer att stanna i familjen är svårt att veta då barnet placeras. Man skall alltid verka mot en återförening mellan barn och deras biologiska föräldrar. Ibland är utsikterna för återförening redan från början mycket låga.

Familjevård sköts på uppdrag av kommunen. Familjevårdare delar ansvaret för barnet med de sociala myndigheterna samt de biologiska föräldrarna. De sociala myndigheterna har det yttersta ansvaret för barnet. En viktig del av uppdraget är samarbetet med social- och hälsosektorns olika representanter, dagvård, skola samt fritidsverksamhet. Därtill ingår att stödja barnet i kontakten med biologiska föräldrar, syskon, släktingar och vänner.

Vem kan bli familjevårdare?

Vanliga, trygga, friska vuxna med stabil livssituation och vanligt vardagsliv kan bli familjevårdare. Till familjevård behövs olika slags familjer. Familjevårdare kan vara gift, sambo, ensamstående eller ha en styvfamilj. Familjevårdare kan ha egna barn eller vara barnlös, bo i stan eller på landet.

Det viktigaste är att du har en vilja och engagemang att förbinda dig till uppdraget samt en positiv barnsyn. Av familjevårdaren önskas ett förhållningssätt till barn, som kännetecknas av värme, förståelse, lyhördhet för barns känslouttryck samt empati. Barn behöver tid, tålamod och respektfullt bemötande från vuxen.

I ett familjehem får högst fyra personer vårdas samtidigt. Man inberäknar med familjens egna barn under skolåldern och andra personer som är i behov av speciell vård och omsorg som bor i samma hushåll (t.ex. funktionshindrade).

Hur blir man familjevårdare?

För att bli familjevårdare bör du genomgå en förberedande utbildning. Vasa ordnar förberedande utbildning i form av PRIDE-kurser. I samband med förberedelsekursen görs en kontroll av social-, brotts- och polisregister. Kursen är en process, som består av nio gruppsammankomster, hembesök och hemuppgifter.

Under kursen utvärderas gemensamt färdigheterna att möta det placerade barnets behov. Efter avslutad kurs görs en gemensam muntlig och skriftlig slutbedömning om huruvida man vill och kan godkännas som familjevårdare.

Hurudant stöd får man som familjevårdare?

Som familjevårdare ingår du i ett team, som i Vasa består av familjevårdens chef, socialarbetare, socialhandledare och en sakkunnig i utvecklingspsykologi. Utöver det samarbetar familjevårdaren med barnets ansvariga socialarbetare. Det finns alltid någon du kan vända dig till för att få stöd. Det är inte ett uppdrag du skall klara på egen hand.

Vasas stödpalett består av inledande fortlöpande och kompletterande stöd, som ges till familjevårdare, barn, unga, biologiska föräldrar och andra viktiga personer kring barnet. I stödformerna ingår bl.a. strukturerade tematräffar, samspelsstöd i grupp, annan stödgruppsverksamhet, utbildnings- och fortbildningsdagar, individuellt stöd och vägledning, samt möjlighet till arbetshandledning.

Uppdragsavtal och ersättning

För varje enskilt barn ingås ett uppdragsavtal mellan kommunen och familjevårdaren då placeringen inleds. I avtalet kommer familjevårdaren och kommunen överens om ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i anslutning till familjevården. Uppdragsförhållandet är dock inte ett arbetsförhållande. Du får ekonomisk ersättning när du tar emot ett barn i din familj i form av startersättning, månatligt arvode och kostnadsersättning. Som familjevårdare har du också rätt till ledighet.

Läs mera: Kan du tänka dig att bli familjevårdare?