Du är här

Om Vasa

Byggprojekt

Hietalahden jalkapallostadion
Under år 2019 genomför Hussektorn grundliga renoveringar för cirka 13,5 miljoner euro för behov inom stadens olika förvaltningsområden.

Pågående projekt

 

CENTRALFÖRVALTNINGEN

Grundlig renovering av Styrelsegården

Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, är en viktig kontorshelhet med tanke på Vasa stads serviceproduktion. Byggnaden är även betydelsefull historiskt sett. Byggnaden renoveras vad gäller husteknik och utrymmen till ett modernt aktivitetsbaserat kontor. Byggnadsplaneringen för objektet blir färdig kring utgången av år 2018. Byggnadsarbetena genomförs under åren 2019 och 2020.

Grundlig renovering av stadshuset

Stadshuset fungerar i nuläget som en viktig representationslokal och kontorsbyggnad. Det föreslås fortsätta som sådan även i fortsättningen. Utrymmena i byggnadens första och andra våning används i nuläget till stor del av orkestern. Om Wasa Station-projektet förverkligas, flyttar orkestern dit och utrymmena som blir lediga efter den anvisas för annan kontorsanvändning. Byggnaden är i behov av grundlig renovering, hustekniken förnyas så heltäckande som det är möjligt i en skyddad, kulturhistoriskt betydande byggnad.

I stadshuset planerar man att i framtiden koncentrera funktioner inom bildningssektorn, finansieringsbehovet för detta kommer för budgetering år 2020. Rådhusgatan 33 används som tillfälliga lokaler för renoveringsprojekt som utförs i Styrelsegården och andra byggnader. Den här användningen bedöms pågå cirka tre-fyra år, i slutet av användningen bedöms byggnadens kommande användningsändamål och det finansieringsbehov som det eventuellt förutsätter.

 

BILDNINGSSEKTORN

Slutförande av den grundliga renoveringen av Keskuskoulu

Delsaneringen av Keskuskoulu har framskridit till skede 8, dvs. objektets sista del. Arbetena under skede 8 fortsätter med rappningsreparationer på fasaderna, grundlig renovering av gymnastik- och festsalen samt iståndsättande av gårdsområdet. Objektet blir färdigt i slutet av augusti 2019.

 

Vanhan Vaasan koulu

Lokalbehovsutredningen för projektet har godkänts vid stadsstyrelsens möte 13.8.2018. Projektplanen blir färdig i början av år 2019, varefter byggnadsplaneringen inleds.

 

Skolnätet i centrum

Skolnätsutredningen har behandlats i de behövliga organen. Som grunder för bedömningen av alternativ till en skollösning i centrum ska framläggas en ekonomisk jämförelse samt utöver de funktionella målen även beaktas effekterna av utvecklingsmålen gällande stadens centrumområde (lokalförvaltningsgruppen 31.8.2017). Under år 2018 är syftet att göra en behovsutredning för skolorna i hela centrum. Projektplaneringen inleds då behovsutredningen har godkänts.

 

Vamia, bilhall och byggnad

I lokalförvaltningsgruppen 21.4.2017 lyftes fram att det för Vamias del behövs en övergripande granskning av servicestrategin, utifrån vilken en kombinerad behovsutredning gällande bil-, jordbyggnads- och husbyggnadsenheternas utrymmesbehov kan framläggas.

 

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK

Filialbrandstation

Behovsutredningen har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 23.2.2018. Projektets omfattning har uppskattats till cirka 800 rum2 (1115 brm2) och filialen har föreslagits bli placerad i södra Vasa. Projektet är nödvändigt för att säkerställa räddningsverkets verksamhetsförutsättningar i framtiden för att täcka lagförpliktelserna samt effektiveringsskyldigheterna som den regionala riskanalysen förutsätter för de redan existerande områdena samt för täckande av nya områden som bebyggs.

 

PROGRAMMET FÖR GRUNDLIGA RENOVERINGAR

Med finansieringen i renoveringsprogrammet täcks årligen 1–3 större delsaneringsprojekt. År 2019 kommer de största projekten i renoveringsprogrammet att vara Sundom daghem, Nummen koulu och Huvikummun päiväkoti.

Med finansieringen genomförs därtill cirka 100-130 mindre renoveringar varje år. En stor del av finansieringen koncentreras på förnyande av föråldrad teknik och därigenom på minskande av skaderisker, ärenden i anslutning kvaliteten på inomhusklimatet, förbättrande av energieffektivitet samt säkerhet och tillgänglighet.