Du är här

  • Asuntomessut

Om Vasa

Fastighets- och mätningsservice

Fastighetsbildningen sköter i huvudsak lagstadgade uppgifter som t.ex. fastighetsbildning, upprätthållande av fastighetsregistret, uppgörande av tomtindelningar samt kartservice som hör till dessa.

Mätservice utför myndighetsmätningar som hör till byggnads- och åtgärdstillstånd samt mätningar som hör till tomtstyckningar, andra fastighetsförrättningar och upprätthållandet av baskartan.

Ansökan om fastighetsförrättning

Om fastighetsförrättning kan sökas

  • Utskrivbar blankett, som lämnas in till fastighetssektorn (pdf)

Med fastighetsförrättningsansökan får ansökas om fastighetsförrättningar som stadgas i fastighetsregisterlagen, fastighetsbildningslagen eller markanvändnings- och bygglagen, ansökan om fastighetsingenjörens beslut eller ändring av tomtindelning. Åtgärderna debiteras enligt taxa som fastställts av stadsfullmäktige eller tekniska nämnden. Samtliga åtgärder förutsätter att detaljplan och tomtindelning vunnit laga kraft.

Vasa stad svarar för fastighetsförrättningar på detaljplaneområde. Förrättningar i Lillkyro och utanför detaljplaneområde söks från Lantmäteriverket:
https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/fastigheter/lantmateriforrattningar/ansok-om-en-forrattning


Fastighets- och mätningsservicens taxor

Fastighetsförrätningstaxa
Taxa för ändring av tomtindelning
Avgifter för tillståndskartor i anslutning till byggande
Avgifter för byggnadstillsynsmätningar (Avgifter för utmärkning och granskning av byggnads läge och höjdnivå)

Kontaktinformation 

Tjänster och kontaktpersoner (pdf)

Tekniska verket/ Fastighetssektorn
Kyrkoesplanaden 26 / PB 2
65101 Vasa

Fastighetsbildningen sköter styckningen och andra fastighetsförrättningar på stadens detaljplaneområde.