Du är här

Om Vasa

Inomhusluften

Inomhusluftarbetet förutsätter ett planmässigt och sektorövergripande samarbete mellan fastighetsskötsel och –underhåll, arbets- och miljöhälsovård, arbetarskydd samt fastighetsanvändare och –representanter.

På dessa sidor har viktiga uppgifter samlats om inomhusklimatärenden som berör Vasa stads fastigheter och skötseln av dem.

Hur går man tillväga i ärenden som gäller inomhusluften?

Vasa stads förfaringsanvisning för att ta hand om inomhusklimatproblem (pdf) - På finska!

Förfaringsanvisningen innehåller uppgifter om

  • hur man ska gå tillväga när den som använder lokalen för fram upptäckta olägenheter eller har symptom
  • hur inomhusluftproblem kan förebyggas
  • inomhusluft och inomhusluftproblem och
  • olika aktörers ansvar och uppgifter i inomhusklimatärenden.
     

Tillvägagångsmodell vid utredningen av inomhusluftproblem (pdf) - På finska!
Vad kan du göra själv? Anvisning till arbetstagarna (pdf). Anvisning till förmännen (pdf) - På finska
Besökare i stadens lokaler kan meddela om inomhusluftärenden här

Inomhusluftsarbetsgruppen

Ordförande för inomhusluftsarbetsgruppen är direktören för tekniska sektorn och sekreterare arbetarskyddschefen. Den sektorövergripande arbetsgruppen har 12 medlemmar och består av representanter för stadens olika förvaltningar.

Inomhusluftsarbetsgruppens medlemmar (pdf) 

Arbetsgruppen sammanträder 5–6 gånger per år. Inomhusluftsarbetsgruppen har följande uppgifter: allmän koordinering av hanteringen av inomhusluftproblem, anvisningar, utveckling av kompetensen, uppföljning av utredningar och åtgärder i fråga om olika objekt, utveckling och information om gruppens verksamhet.

Utredningar i fråga om enskilda objekt

Om det i något objekt konstateras allvarliga inomhusluftproblem, kan förmannen på objektet bilda en inomhusluftsarbetsgrupp för objektet i fråga och denna grupp koordinerar utredningen av inomhusluftproblemet. Årligen verkar ett antal grupper för enskilda objekt.

Bakgrund

Sedan år 1996 har man inom Vasa stads verksamhet börjat fästa uppmärksamhet vid inomhusluftärenden. Vasa stads revisionsnämnd utvärderar inomhusluftförhållandena i stadens lokaler i revisionsberättelsen för år 2012. Utgående från denna utvärdering tillsatte stadsdirektören en inomhusluftsarbetsgrupp på nytt och gav den i uppgift att ange utvecklingen av inomhusluftprocessen och etablerade tillvägagångssätt.

Ytterligare uppgifter

Institutet för hälsa och välfärd - inomhusluften
https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/inomhusluft

Arbetshälsoinstitutet – inomhusluftproblem på arbetsplatsen
https://www.ttl.fi/palvelu/sisailma-ongelmat-tyopaikalla (på finska)