Du är här

Om Vasa

Dagvatten: frågor och svar

Vad är dagvatten? På vilken lag är dagvattenavgiften baserad?

Vad är dagvatten?
Regn- och smältvatten som leds bort från markytan, byggnadernas tak eller andra motsvarande ytor (Kommunförbundets handbok om dagvatten).

På vilken lag är dagvattenavgiften baserad?

Enligt ändringar som trädde i kraft 1.9.2014 i lagen om vattentjänster (132/1999) och i markanvändnings- och bygglagen (681/2014 § 103n) överfördes dagvattenhanteringen till markanvändnings- och bygglagen, vilket innebär att dagvattenhanteringen ska ordnas av kommunen. Övriga vattenärenden hör även i fortsättningen till vattentjänstverkets uppgifter. Vasa stads tekniska nämnd beslutade 14.10.2015 § 131 om dagvattenavgiften.

Staden svarar även i fortsättningen för dagvattenkostnader som berör allmänna områden, såsom parker och gator.

Vad får man för den här avgiften?
Med avgiften täcks kostnaderna för upprätthållandet och investeringar i dagvattensystemet. Exempelvis år 2015 investerade staden i dagvattenhanteringen genom att bygga en översvämningsbassäng i Klemetsöparken i Sandviken.

Vi samlar själva upp allt regnvatten, varför ska vi ändå betala en dagvattenavgift?
Dagvattensystemet omfattar hela staden och utöver regnvatten inbegriper det även snösmältvatten. I undantagssituationer, såsom vid stormar, är det inte tillräckligt med fastighetsvis dagvattenhantering. Med dagvattensystemet eftersträvas hantering av eventuella risker för översvämning i staden på hela detaljplaneområdet så att exempelvis trafikförbindelserna fungerar även i undantagsförhållanden.

Hur bestäms dagvattenavgiften?
Avgiften bestäms enligt en byggd fastighet eller ett beviljat bygglov på detaljplaneområde och tomtens storlek. Tekniska nämnden har 10.6.2015 § 64 fastställt dagvattnets verkningsområde och avgiften gäller det. Avgifterna är följande:

Fastighet(m2) Dagvattenavgift (€)/år
<750 25
751-1500 45
1501-5000 90
3001-5000 150
5001-10000 300
10001- 600 + 25 €/1000 m2 och avgiftstak 2000 €
   

Måste alla betala dagvattenavgiften eller bara de som kommunen har ordnat sakenlig uppsamling av vattnet för?
Avgiften gäller alla fastigheter med bygglov på detaljplaneområde.

Vem övervakar ordnandet av dagvattenverksamheten i Vasa?
Byggnads- och miljönämnden.

Måste man betala dagvattenavgift också för stugan, fastän man är där bara på sommaren?
Ifall stugan finns utanför detaljplaneområdet hör den inte till dagvattensystemets verkningsområde och då behöver man inte betala någon dagvattenavgift.

Grannens dagvatten rinner in på min gård, vad kan man göra åt det?
I första hand lönar det sig att komma överens med grannen om att hantera dagvattnet på ett sätt som båda är nöjda med. Ifall det inte lyckas, går det att kontakta Byggnadstillsynen i staden. Enligt 103 f § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen får dagvattnet inte rinna utanför tomten.

Grannen tvättar mattor och bilar på sin gård och tvättvattnet rinner till vår gård, vad ska jag göra?
Vatten från tvätt av mattor och bilar måste ledas i avloppet. Staden har också särskilda platser för mattvättning. I första hand bör man försöka komma överens med grannen. Ifall det inte lyckas, går det att kontakta Byggnadstillsynen i staden.

När vi börjar bygga ett egnahemshus så när ska vi börja betala dagvattenavgift?
Från och med att bygglovet är beviljat.

Vi kommer att sälja huset på sommaren, hur bestäms avgiften?
Avgiften bestäms enligt situationen i slutet av föregående år (31.12).

Är avgiften densamma för alla, exempelvis för pensionärer och krigsveteraner?
Avgiften är lika för alla.

Påverkas avgiften av gårdens yta?
Det gör den inte. Strävan är att dagvattenavgiftssystemet ska vara så tydligt att förvaltningskostnaderna inte ökar.

Kan man inte samla upp dagvattnet i dammar?
Dagvattnet samlas till våtmarksrening exempelvis i Gerby, Bobäck och Böle.

Trumman vid infarten till vår tomt är stockad och när det regnar samlas vatten på gården, vi betalar ingenting innan trumman är i skick!
Dagvattenavgiften är en offentligrättslig avgift och därmed direkt utmätningsbar. Stockade anslutningstrummor/stockade gallerlock måste fastighetsägaren själv öppna.

Gatorna plogas så att det finns snöhögar i synnerhet vid vår tomt och på våren rinner vattnet till vår gård, beaktas inte den olägenheten i avgiften?
Avkastningen av dagvattenavgiften används till att upprätthålla och utveckla dagvattensystemet. Det hör till tomtägarens uppgifter att ploga bort snö framför tomten. Staden tar gärna emot information om brister i systemet, exempelvis via det elektroniska responssystemet.

Vi bor vid havet/en älvstrand, måste vi betala?
Det har ingen betydelse, eftersom också strandtomter hör till dagvattensystemets verkningsområde.

Går det att ansöka om befrielse från dagvattenavgiften?
Det är inte möjligt att ansöka om befrielse från betalning av kommunens offentligrättsliga dagvattenavgift, eftersom avgiftsgrunden inte är en anslutning till kommunens dagvattensystem utan kommunens beslut om ett område som dess dagvattensystem betjänar (Luukkonen Kommunförbundet 26.6.2015). Beslutet om dagvattenavgiftstaxa kan däremot överklagas.

Hur hänger dagvattnet ihop med vattenfakturan?
Inte alls. Vasa Vatten fakturerar skilt för hushålls- och avloppsvatten.

Jag betalar redan en ekoavgift, täcker inte den också det här?
Ekoavgiften täcker avfallsservicen.

Kan jag leda dagvattnet till avloppsvattenavloppet?
Enligt 17 d § i lagen om vattentjänster är det förbjudet att leda in dagvatten från fastigheter i avloppsvattenavlopp.

Gäller dagvattenavgiften också obebodda hus, öde hus?
Ja det gör den, om huset finns på detaljplaneområde.

Av vem kan man få ytterligare information om dagvattenavgiften?
Kommuntekniken, byråingenjör Antti Ruokonen, tfn 040 839 4226.

Av vem kan man få ytterligare information om dagvattenärenden?
Kommuntekniken, byråingenjör Antti Ruokonen, tfn 040 839 4226.