Du är här

Om Vasa

Uppföljning av miljöns tillstånd

Till förebyggande miljöskydd hör utredningar och undersökningar samt utarbetande av olika planer och program i samarbete med olika intressentgrupper.

Luftkvaliteten i centrum av Vasa följs upp med kontinuerliga mätningar av partiklar av olika storlek, kväveoxider och ozon. För att säkra mätningarnas validitet används kvalitetssystem. Resultaten av de kontinuerliga mätningarna kan du följa med nästan i realtid via luftkvalitetsportalen (www.ilmanlaatu.fi). Regelbundet genomförs också en bioindikatorundersökning av luftkvaliteten, där luftkvaliteten och långsiktiga förändringar i den följs upp med hjälp av känsliga naturindikatorer, såsom lavar. Årsrapporten över luftkvaliteten kan du läsa här:

Luftens kvalitet 2017
Luftens kvalitet 2016
Luftens kvalitet 2015

Plan för luftkontroll under åren 2017-2021.

Mängden växthusgasutsläpp i staden rapporteras veckovis. Läs mera om växthusgasutsläpp här.

Havsområdets och Kyro älvs tillstånd följs upp i enlighet med uppföljningsprogrammen för dem.

Stadens miljörapport beskriver hanteringen av stadens miljöärenden, miljöns utveckling samt kostnaderna för miljöskyddet, intäkterna och de investeringar som har gjorts för miljön.

När staden växer ändras områden som har varit i jord- och skogsbruksanvändning till olika bostads-, industri-, service- och trafikområden. Naturvärdena hos nya områden som planeras undersöks i anslutning till planläggningen och värdefulla naturobjekt lämnas obebyggda.