Du är här

Om Vasa

Gällande detaljplaner

I Vasa stads kartservice hittar du alla gällande detaljplaner och en uppdaterad sammanställning av dem, alltså detaljplanesammanställningen.

I Vasa stads kartservice (kartta.vaasa.fi) hittar du alla gällande detaljplaner och en uppdaterad sammanställning av dem, alltså detaljplanesammanställningen. Nedan finns mera uppgifter om planerna, tolkningen och sökningen av dem. Om det behövs hjälper Vasa stads planläggning till med tolkningen av planerna.

 

Planer i karttjänst

 

Detaljplanesammanställningen

Detaljplanesammanställningen får du fram genom att öppna kartservicen och välja kartnivån ”Detaljplan” eller genom att öppna den här. På kartnivån fungerar sökning, du kan alltså söka intressanta objekt till exempel med adressen eller namnet. Med sökningen ”Senatsgatan 1” och ”stadshuset” hittar du den gällande detaljplanen för stadshuset.

Detaljplanesammanställningen är en sammanställning av samtliga nu gällande detaljplaner, den innehåller inte förklaringarna till detaljplanebeteckningarna och inte detaljplanebestämmelserna utan enbart kartan. Exempelvis stadshusets tomt har beteckningen Y och är angiven med violett på färgplanen. De områden som har beteckningen Y är alltid kvartersområden för allmänna byggnader men planbestämmelserna för Y-områdena, dvs. en närmare beskrivning av beteckningen Y, varierar i de olika detaljplanerna. Samma beteckning kan alltså ha olika betydelser i olika planer.

De enskilda detaljplanerna

I Kartservicens vänstra balk finns i Planläggning-meny punkten ”Färdiga detaljplaner” , genom att kryssa för den får du fram de gällande detaljplanerna. Kartservicen kan inte rita stadens alla gällande detaljplaner på en gång på kartan, därför bör du först fokusera kartan på önskat område.

Detaljplanerna avgränsas på kartan av blå streck, som anger för vilket område planen gäller. När du för kursorn över den vita cirkeln öppnas en pratbubbla, varifrån man, genom att klicka på planens nummer, kan öppna plankartan i pdf-format på en ny mellanflik. Den karta som öppnas är den ursprungliga detaljplanen, och det är möjligt att den delvis har ersatts med en nyare plan. Observera alltså att det är möjligt att en annan plan gäller för exempelvis grannkvarteret, fastän kvarteren ursprungligen har ingått i samma plan. Rubriken i pratbubblan är detaljplanens nummer och med det kan du lätt hitta planen på nytt senare. Om du känner till numret på en gällande detaljplan, kan du direkt söka planen genom att skriva in numret i sökbalken.

Detaljplanekartan innehåller alltid förklaringarna till de använda beteckningarna, exempelvis om beteckningen ”5000” finns i planen kan förklaringen i planbeteckningarna vara ”Byggrätt i kvadratmeter”. Ifall någon beteckning saknar förklaring, är det en beteckning från baskartan.

Tilläggsinformation